Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

TUN-ANANG ARTIKULO 20

AWIT 67 “Isangyaw ang Pulong”

Hinaot ang Gugma Magpalihok Nimo nga Padayong Mosangyaw

Hinaot ang Gugma Magpalihok Nimo nga Padayong Mosangyaw

“Ang maayong balita kinahanglang iwali una sa tanang kanasoran.”MAR. 13:10.

POKUS

Kon sa unsang paagi ang gugma makatabang nato nga mahimong dasig sa pagsangyaw ug himoon ang tanan natong maarangan niini nga buluhaton.

1. Unsay atong nakat-onan sa 2023 nga tinuig nga miting?

 SA 2023 nga tinuig nga miting, a nahibaloan nato ang pipila ka nindot nga katin-awan sa atong pagsabot ug ang bag-ong mga pahibalo bahin sa atong ministeryo. Pananglitan, atong nakat-onan nga posibleng naa pay kahigayonan ang uban nga modapig kang Jehova bisan human sa kalaglagan sa Bantogang Babilonya. Nahibaloan pod nato nga sugod sa Nobyembre 2023, ang mga magmamantala dili na kinahanglang moreport sa tanan nilang ginahimo sa ministeryo. Kini ba nga mga kausaban nagpasabot nga ang atong pagsangyaw dili na kaayo importante ug dili na kaayo dinalian? Siyempre wala!

2. Nganong ang atong pagsangyaw mas dinalian samtang molabay ang matag adlaw? (Marcos 13:10)

2 Sa matag adlaw nga molabay, ang atong pagsangyaw mahimong mas dinalian. Ngano? Kay mubo na lang kaayo ang nahibilin nga panahon. Konsideraha ang gitagna ni Jesus bahin sa buluhatong pagsangyaw sa kataposang mga adlaw. (Basaha ang Marcos 13:10.) Ug sa rekord sa Mateo, si Jesus miingon nga ang maayong balita isangyaw sa tibuok yuta sa dili pa “moabot ang kataposan.” (Mat. 24:14) Ang kataposan nga giingon dinhi nagtumong sa bug-os nga kalaglagan sa daotang sistema ni Satanas. Nakatakda na si Jehova ug ‘adlaw ug oras’ sa mga panghitabo nga hapit na kaayong matuman. (Mat. 24:36; 25:13; Buh. 1:7) Matag adlaw, nagkaduol ta nianang panahona. (Roma 13:11) Pero samtang naghulat niana, kinahanglang padayon tang mosangyaw hangtod moabot ang kataposan.

3. Unsay nagpalihok nato nga mosangyaw?

3 Bahin sa atong ministeryo, maayong pangutan-on nato ang kaugalingon: Nganong nagasangyaw ta sa maayong balita? Siyempre, tungod sa gugma. Dihang mosangyaw ta, gipakita nato ang atong gugma o pagpabili sa maayong balita, gugma sa mga tawo, ug labaw sa tanan, gugma kang Jehova ug sa iyang ngalan. Usausahon nato kini paghisgot.

NAGSANGYAW TA KAY GIPABILHAN NATO ANG MAAYONG BALITA

4. Unsay atong bation dihang makadawat tag maayong balita?

4 Unsay imong bation kon makadawat kag maayong balita? Pananglitan, naay bag-ong natawo nga membro sa inyong pamilya o kaha nadawat ka sa trabaho nga imo gyong gikinahanglan? Seguradong eksayted kaayo ka nga isulti ni sa imong pamilya ug mga higala. Mao pod ba nay imong gibati dihang imong nadunggan ang pinakamaayong balita—ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos?

5. Unsay imong gibati dihang una nimong nakat-onan ang kamatuoran gikan sa Pulong sa Diyos? (Tan-awa sab ang mga hulagway.)

5 Hunahunaa kon unsay imong gibati dihang una nimong nakat-onan ang kamatuoran gikan sa Pulong sa Diyos. Nahibaloan nimo nga gimahal ka sa imong langitnong Amahan, ug nga gusto niya nga mahimo kang bahin sa iyang pamilya. Nahibaloan sab nimo ang iyang saad nga taposon ang kasakit ug pag-antos ug nga sa bag-ong kalibotan, iyang banhawon ang imong namatay nga mga minahal. (Mar. 10:​29, 30; Juan 5:​28, 29; Roma 8:​38, 39; Pin. 21:​3, 4) Kini ug ang uban pang kamatuoran nakatandog gyod sa imong kasingkasing. (Luc. 24:32) Kay gipabilhan nimo ang imong mga nakat-onan, dili nimo mapugngan nga isulti ni ngadto sa uban!—Itandi ang Jeremias 20:9.

Dihang una natong nakat-onan ang maayong balita, dili nato mapugngan nga isulti kining importante nga mga kamatuoran ngadto sa uban! (Tan-awa ang parapo 5)


6. Unsay atong makat-onan sa eksperyensiya ni Ernest ug Rose?

6 Konsideraha ang eksperyensiya ni Ernest, b kinsa mga 10 anyos dihang namatay ang iyang papa. Siya miingon: “Nakapangutana ko: ‘Naa kaha siya sa langit? Dili na ba gyod nako siya makita pag-usab?’ Maibog ko sa ubang bata nga naa pay amahan.” Si Ernest pirmeng moadto sa sementeryo, moluhod sa lubnganan sa iyang amahan, ug mag-ampo: “Oh Diyos, palihog gusto kong mahibalo kon asa si Papa.” Mga 17 ka tuig human mamatay ang iyang papa, gitanyagan si Ernest ug pagtuon sa Bibliya ug iya dayon ning gidawat. Lipay kaayo siya pagkahibalo niya nga ang mga patay mora lag natulog, ug nga ang Bibliya nagsaad nga naay umaabot nga pagkabanhaw. (Eccl. 9:​5, 10; Buh. 24:15) Natubag ra gyod ang mga pangutana nga dugay nang gikalibgan ni Ernest! Ganahan kaayo siya sa kamatuoran nga iyang nakat-onan. Ang iyang asawa nga si Rose nagpa-Bible study sab, ug giganahan pod siya sa iyang mga nakat-onan. Pagka-1978 nabawtismohan sila. Naningkamot sila nga isulti ngadto sa ilang pamilya, mga higala, ug sa uban ang mga kamatuoran nga ilang gipabilhan. Tungod ana, si Ernest ug Rose nakatabang sa kapig 70 ka tawo nga makaila kang Jehova ug magpabawtismo.

7. Unsay mahitabo kon mogamot sa atong kasingkasing ang kamatuoran? (Lucas 6:45)

7 Klaro nga kon mogamot sa atong kasingkasing ang kamatuoran, ato gyod ning isulti sa uban. (Basaha ang Lucas 6:45.) Bation nato ang gibati sa mga tinun-an ni Jesus sa unang siglo, kinsa miingon: “Dili mi makahunong sa pagsulti bahin sa mga butang nga among nakita ug nadungog.” (Buh. 4:20) Kon gipabilhan nato pag-ayo ang kamatuoran, mapalihok ta nga isulti ni sa uban kutob sa mahimo.

NAGSANGYAW TA KAY GIMAHAL NATO ANG MGA TAWO

8. Unsay nagpalihok nato nga sangyawan ang uban sa maayong balita? (Tan-awa ang kahong  Higugmaa ang mga Tawo—Paghimog Tinun-an.”) (Tan-awa sab ang hulagway.)

8 Sama kang Jehova ug sa iyang Anak, gimahal nato ang mga tawo. (Prov. 8:31; Juan 3:16) Naluoy kaayo ta niadtong mga tawo nga “wala makaila sa Diyos” ug “walay paglaom.” (Efe. 2:12) Nalumsan sila sa daghang problema, ug naa nato ang salbabida nga makaluwas nila—ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos. Tungod sa atong gugma ug kaluoy, mapalihok ta nga himoon ang tanan natong maarangan nga sangyawan sila sa maayong balita. Kining importante nga mensahe makahatag nilag paglaom, motabang nila nga mabatonan ang pinakamaayong kinabuhi karon, ug maghatag nilag “tinuod nga kinabuhi” sa umaabot—ang kinabuhing walay kataposan sa bag-ong kalibotan.—1 Tim. 6:19.

Ang atong gugma ug kaluoy sa mga tawo magpalihok nato nga himoon ang tanan natong maarangan nga sangyawan sila sa maayong balita (Tan-awa ang parapo 8)


9. Unsang pasidaan bahin sa umaabot ang atong ginasangyaw, ug ngano? (Ezequiel 33:​7, 8)

9 Ang atong gugma sa mga tawo magpalihok pod nato sa pagpasidaan nila nga hapit na kaayo ang kataposan niining daotang kalibotan. (Basaha ang Ezequiel 33:​7, 8.) Maluoy ta sa atong mga silingan ug sa dili Saksi nga membro sa atong pamilya kay daghan nila ang wala mahibalo kon unsay mahitabo sa umaabot. Wala sila mahibalo nga naay “dakong kasakitan nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan hangtod karon, ug dili na mahitabo pag-usab.” (Mat. 24:21) Gusto natong mahibalo sila kon unsay mahitabo niana nga panahon sa paghukom—nga ang tanang bakak nga relihiyon wad-on, ug ang daotang sistema ni Satanas laglagon panahon sa Armagedon. (Pin. 16:​14, 16; 17:​16, 17; 19:​11, 19, 20) Nanghinaot ta nga mas daghan pa ang maminaw sa pasidaan ug modesisyon sa pag-alagad kang Jehova karon. Pero komosta kon ang mga tawo, apil ang atong minahal nga mga membro sa pamilya, dili maminaw sa pasidaan karon?

10. Nganong importante nga padayon natong pasidan-an ang mga tawo?

10 Sa nahisgotan na sa miaging artikulo, posibleng hatagan pa ni Jehova ug kahigayonan nga maluwas kadtong mga tawo nga magpakitag pagtuo niya inigkakita nila nga malaglag ang Bantogang Babilonya. Kon mao, mas importante pa gyod nga padayon natong pasidan-an ang mga tawo. Hunahunaa ni: Ang atong ginasulti karon posibleng mahinumdoman nila nianang panahona. (Itandi ang Ezequiel 33:33.) Tingali ilang mahinumdoman ang atong gipasidaan kanila ug mapalihok sila nga moalagad kang Jehova sa dili pa ulahi ang tanan. Sama sa guwardiya sa bilanggoan sa Filipos nga nagbag-o human mahitabo ang “kusog nga linog,” basin ang uban nga wala maminaw karon magbag-o human sa kalaglagan sa Bantogang Babilonya.—Buh. 16:​25-34.

NAGSANGYAW TA KAY GIMAHAL NATO SI JEHOVA UG ANG IYANG NGALAN

11. Sa unsang paagi mahatag nato kang Jehova ang himaya, dungog, ug gahom? (Pinadayag 4:11) (Tan-awa sab ang mga hulagway.)

11 Gimahal nato si Jehova nga Diyos ug ang iyang balaang ngalan. Kini ang pinakaimportanteng rason kon nganong mosangyaw ta sa maayong balita. Para nato, ang pagsangyaw maoy usa ka paagi nga madayeg nato ang Diyos nga atong gimahal. (Basaha ang Pinadayag 4:11.) Mouyon gyod ta nga si Jehova takos modawat sa himaya, dungog, ug gahom gikan sa iyang maunongong mga alagad. Atong gihatag kaniya ang himaya ug dungog dihang isulti nato sa uban ang makapakombinsir nga ebidensiya nga ‘gilalang niya ang tanang butang’ ug nga utang nato kaniya ang atong kinabuhi. Gihatag nato kaniya ang gahom—ang atong gahom—dihang gamiton nato ang atong panahon, kusog, ug materyal nga mga butang aron suportahan pag-ayo ang ministeryo kutob sa itugot sa atong kahimtang. (Mat. 6:33; Luc. 13:24; Col. 3:23) Oo, kay gimahal nato ang Diyos, mapalihok gyod ta nga sultihan ang uban bahin niya. Mapalihok pod ta nga sultihan sila bahin sa iyang ngalan ug kon unsa siyang klaseha sa Diyos. Ngano?

Gihatag nato kang Jehova ang atong gahom dihang gamiton nato ang atong panahon, kusog, ug materyal nga mga butang aron suportahan pag-ayo ang ministeryo kutob sa itugot sa atong kahimtang (Tan-awa ang parapo 11)


12. Sa unsang paagi mabalaan nato ang ngalan ni Jehova sa atong pagsangyaw?

12 Ang atong gugma kang Jehova magpalihok nato nga balaanon ang iyang ngalan. (Mat. 6:9) Daghan kaayong bakak ang gisulti ni Satanas bahin kang Jehova, ug gusto natong hinloan ang iyang ngalan nianang tanang pasipala. (Gen. 3:​1-5; Job 2:4; Juan 8:44) Sa atong pagsangyaw, maningkamot gyod ta nga depensahan ang atong Diyos pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran bahin niya. Gusto natong mahibalo ang tanan kon unsa ka mahigugmaon si Jehova ug nga matarong ug patas ang iyang paagi sa pagmando. Gusto pod nato silang sultihan nga pinaagi sa iyang Gingharian, ang tanang pag-antos mawala na ug ang tanang tawo sa yuta magmalinawon na ug magmalipayon. (Sal. 37:​10, 11, 29; 1 Juan 4:8) Kon depensahan nato ang reputasyon ni Jehova, atong mabalaan ang iyang ngalan. Malipay pod ta kay nahimo nato ang atong responsibilidad ingong iyang mga Saksi. Sa unsang paagi?

13. Nganong giisip nato nga dakong kadungganan nga tawgon tang mga Saksi ni Jehova? (Isaias 43:​10-12)

13 Gitawag ta ni Jehova ingong iyang “mga saksi.” (Basaha ang Isaias 43:​10-12.) Pipila ka tuig kanhi, ang sulat sa Nagamandong Lawas nag-ingon: “Dako kaayong kadungganan nga pagatawgon kita nga mga Saksi ni Jehova.” c Ngano? Hunahunaa ni: Ibutang ta nga giakusahan ka nga naghimog daotan. Tungod ana, nagkinahanglan kag tawo nga motestigo diha sa korte nga maayo ka nga tawo ug dili nimo mahimo ang maong daotang buhat. Kinsa may imong pilion? Siyempre mopili kag tawo nga nailhan nimo pag-ayo, kasaligan, ug maayog reputasyon aron motuo ang uban sa iyang testimonya. Kay gipili ta ni Jehova ingong iyang mga Saksi, iyang gipakita nga nakaila kaayo siya nato, ug nga misalig siya nga motestigo ta nga siya lang ang matuod nga Diyos. Maong sa matag kahigayonan, maningkamot ta nga sultihan ang uban bahin sa iyang ngalan ug depensahan siya sa tanang bakak nga gisulti bahin kaniya. Pinaagi niana, atong gipamatud-an nga mga Saksi gyod ta ni Jehova!—Sal. 83:18; Roma 10:​13-15.

PADAYON TANG MOSANGYAW HANGTOD SA KATAPOSAN

14. Unsang eksayting nga mga panghitabo ang posibleng mahitabo sa umaabot?

14 Eksayted kaayo ta sa mga posibleng mahitabo sa umaabot! Sa tabang ni Jehova, nanghinaot ta nga daghan pa ang modawat sa kamatuoran sa dili pa magsugod ang dakong kasakitan. Eksayted pod ta sa posibilidad nga bisan sa dakong kasakitan, nga mao ang pinakalisod nga panahon sa kasaysayan sa tawo, basin naa pay mosalikway kang Satanas ug moalagad kang Jehova!—Buh. 13:48.

15-16. Unsay padayon natong buhaton, ug hangtod kanus-a?

15 Sa pagkakaron, naa pa tay buluhaton. Pribilehiyo nato nga makigbahin sa buluhaton nga dili na gyod himoon pag-usab—ang pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos sa tibuok yuta. Dugang pa, kinahanglang padayon natong pasidan-an ang mga tawo. Pasidan-an nato sila nga hapit na kaayo ang kataposan sa daotang sistema ni Satanas aron inig-abot sa panahon sa paghukom, mahibalo sila nga ang mensahe nga atong gisangyaw naggikan kang Jehova nga Diyos.—Ezeq. 38:23.

16 Busa, unsay determinado natong buhaton? Tungod sa atong pagpabili sa maayong balita, gugma para sa mga tawo, ug gugma para kang Jehova nga Diyos ug sa iyang ngalan, padayon natong isangyaw nga madasigon ang dinalian kaayo nga mensahe, hangtod nga moingon si Jehova, “Ang buluhaton natapos na!”

AWIT 54 “Kini ang Dalan”

a Ang tinuig nga miting gihimo niadtong Oktubre 7, 2023 sa Newburgh Assembly Hall of Jehovah’s Witnesses sa New York, U.S.A. Sa ulahi, ang tibuok programa gipakita sa JW Broadcasting®—ang Bahin 1 niadtong Nobyembre 2023 ug ang Bahin 2 niadtong Enero 2024.

b Tan-awa ang artikulong “Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi—Mibilib Ko sa Tin-aw ug Makataronganong mga Tubag sa Bibliya” sa Pebrero 1, 2015 nga Bantayanang Torre.