Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUN-ANANG ARTIKULO 13

Si Jehova Manalipod Kanimo—Sa Unsang Paagi?

Si Jehova Manalipod Kanimo—Sa Unsang Paagi?

“Ang Ginoo kasaligan, ug kamo iyang lig-onon ug panalipdan batok sa usa nga daotan.”—2 TES. 3:3.

AWIT 124 Magmaunongon Kanunay

SUMARYO *

1. Nganong gihangyo ni Jesus si Jehova nga bantayan ang iyang mga tinun-an?

SA KATAPOSANG gabii ni Jesus dinhi sa yuta, siya naghunahuna sa mga kalisdanan nga maatubang sa iyang mga tinun-an. Tungod sa gugma niya sa iyang mga higala, gihangyo ni Jesus ang iyang Amahan nga ‘bantayan sila tungod sa usa nga daotan.’ (Juan 17:14, 15) Si Jesus nahibalo nga sa dihang mobalik na siya sa langit, si Satanas nga Yawa padayong makig-away niadtong gustong moalagad kang Jehova. Busa, ang katawhan ni Jehova kinahanglan gyong panalipdan.

2. Nganong makaseguro ta nga tubagon ni Jehova ang atong mga pag-ampo?

2 Gitubag ni Jehova ang pag-ampo ni Jesus kay gimahal Niya ang Iyang Anak. Kon maningkamot ta nga mapalipay si Jehova, mahalon pod ta niya, ug iyang tubagon ang atong mga pag-ampo alang sa tabang ug proteksiyon. Ingong mahigugmaong Ulo sa pamilya, si Jehova padayong mag-atiman sa iyang mga anak. Kon dili nâ niya himoon, madaot ang iyang ngalan, o reputasyon!

3. Nganong gikinahanglan nato ang proteksiyon ni Jehova karon?

3 Karon, mas labaw natong gikinahanglan ang proteksiyon ni Jehova. Si Satanas gitambog sa yuta nga “may dakong kasuko.” (Pin. 12:12) Nakombinsir niya ang pipila sa paghunahuna nga sa dihang ila tang lutoson, sila naghimog “sagradong pag-alagad sa Diyos.” (Juan 16:2) Ang uban nga dili motuog Diyos naglutos kanato kay lahi ta sa kalibotan. Pero bisag unsa pa may hinungdan nga lutoson ta, dili ta mahadlok. Ngano? Tungod kay ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Ang Ginoo kasaligan, ug kamo iyang lig-onon ug panalipdan batok sa usa nga daotan.” (2 Tes. 3:3) Sa unsang paagi panalipdan ta ni Jehova? Hisgotan nato ang duha ka paagi.

 SI JEHOVA NAGTAGANAG ARMADURA

4. Sumala sa Efeso 6:13-17, unsay gitagana ni Jehova aron panalipdan ta?

4 Si Jehova nagtaganag armadura nga manalipod nato sa mga pag-atake ni Satanas. (Basaha ang Efeso 6:13-17.) Ang maong espirituwal nga armadura lig-on ug epektibo! Pero makapanalipod lang nato ang maong armadura kon atong isul-ob ang matag bahin niini—ug dili ni huboon. Unsay girepresentahan sa matag bahin niini? Atong tan-awon.

5. Unsa ang bakos sa kamatuoran, ug nganong kinahanglan nato ning isul-ob?

5 Ang bakos sa kamatuoran nagrepresentar sa mga kamatuoran diha sa Pulong sa Diyos, ang Bibliya. Nganong kinahanglan nato ning isul-ob? Tungod kay si Satanas mao “ang amahan sa bakak.” (Juan 8:44) Iya nang na-master ang pagpamakak sulod sa libolibo ka katuigan ug iyang napahisalaag ang “tibuok gipuy-ang yuta”! (Pin. 12:9) Pero ang mga kamatuoran diha sa Bibliya makatabang nato nga dili malimbongan. Unsaon nato pagsul-ob kining bakos sa kamatuoran? Mahimo nato kana pinaagi sa pagkat-on sa kamatuoran bahin kang Jehova, pagsimba kaniya “sa espiritu ug kamatuoran,” ug pagkahimong matinud-anon sa tanang butang.—Juan 4:24; Efe. 4:25; Heb. 13:18.

Bakos: Ang kamatuoran diha sa Pulong sa Diyos

6. Unsa ang pagkamatarong ingong panagang sa dughan, ug nganong kinahanglan nato ning isul-ob?

6 Ang pagkamatarong ingong panagang sa dughan nagrepresentar sa matarong nga mga sukdanan ni Jehova. Nganong kinahanglan nato ning isul-ob? Sama nga ang panagang sa dughan manalipod sa kasingkasing sa usa ka sundalo, ang pagkamatarong ingong panagang sa dughan manalipod sa atong simbolikong kasingkasing batok sa makadaot nga mga impluwensiya niining kalibotana. (Prov. 4:23) Gidahom ni Jehova nga higugmaon ug alagaron nato siya sa tibuok natong kasingkasing. (Mat. 22:36, 37) Busa si Satanas naningkamot nga mabahin ang atong kasingkasing pinaagi sa pagdani nato nga higugmaon ang mga butang niining kalibotana—mga butang nga gidumtan ni Jehova. (Sant. 4:4; 1 Juan 2:15, 16) Ug kon dili nâ mosaler, iya tang lisodlisoron aron mohimo ta sa mga butang nga supak sa mga sukdanan ni Jehova.

Panagang sa dughan: Matarong nga mga sukdanan ni Jehova

7. Unsaon nato pagsul-ob ang pagkamatarong ingong panagang sa dughan?

7 Atong isul-ob ang pagkamatarong ingong panagang sa dughan pinaagi sa pagdawat sa mga sukdanan ni Jehova kon unsay husto ug sayop ug sa pagkinabuhi sumala niana. (Sal. 97:10) Bation tingali sa pipila nga estrikto ra kaayo ang mga sukdanan ni Jehova. Pero kon mohunong ta sa pagpadapat sa mga prinsipyo sa Bibliya, mahisama ta sa sundalo nga naghubo sa iyang panagang sa dughan samtang nakiggubat kay naghunahuna siya nga bug-at ra kaayo ni. Binuang kaayo nâ! Para niadtong nahigugma kang Jehova, ang iyang mga sugo “dili bug-at,” kondili makaluwas ug kinabuhi.—1 Juan 5:3.

8. Unsay ipasabot sa pagsul-ob sa sandalyas sa maayong balita sa pakigdait?

8 Si Pablo nag-awhag sab nato nga sul-oban ang atong mga tiil ug sandalyas sa maayong balita sa pakigdait. Sa ato pa, kinahanglang andam ta kanunay sa pagsangyaw sa maayong balita sa Gingharian. Sa dihang isulti nato sa uban ang mensahe sa Bibliya, ang atong pagtuo molig-on. Makapadasig gyong makita nga ang katawhan ni Jehova sa tibuok kalibotan nangitag mga kahigayonan sa pagsangyaw sa maayong balita—diha sa trabahoan, eskuwelahan, negosyohanan, ug sa dihang mamalaybalay, mag-shopping, moduaw sa dili Saksi nga mga paryente, makig-estorya sa mga kaila, ug bisan dihang dili makagawasgawas sa balay. Kon magpadaog ta sa kahadlok ug mohunong sa  pagsangyaw, mahisama ta sa sundalo nga naghubo sa iyang sandalyas samtang nakiggubat. Ang iyang tiil dali rang masamdan. Tungod niana, maglisod siya pagdepensa sa kaugalingon dihang atakehon, ug dili siya makasunod sa mga mando sa iyang komander.

Sandalyas: Pagkaandam mosangyaw sa maayong balita

9. Nganong kinahanglan natong dad-on ang dakong taming sa pagtuo?

9 Ang dakong taming sa pagtuo nagrepresentar sa atong pagtuo kang Jehova. Kita may pagtuo nga tumanon niya ang tanan niyang mga saad. Ang maong pagtuo motabang nato sa ‘pagpalong sa tanang nagdilaab nga pana sa daotan.’ Nganong kinahanglan natong dad-on kining dakong taming? Tungod kay kini manalipod nato aron dili ta malimbongan sa pagtulon-an sa mga apostata ug dili maluya dihang biaybiayon ta. Kon wala tay pagtuo, dili ta makasukol dihang presyuron ta sa uban sa pagsalikway sa mga sukdanan ni Jehova. Sa laing bahin, matag higayon nga magmatinumanon ta kang Jehova diha sa trabahoan o sa eskuwelahan, sama rag gidala nato ang atong taming. (1 Ped. 3:15) Matag higayon nga balibaran nato ang dakog suweldo nga trabaho nga makababag sa atong pag-alagad kang Jehova, sama rag gidala nato ang atong taming. (Heb. 13:5, 6) Ug matag higayon nga magpadayon ta sa pag-alagad kang Jehova bisan pa sa mga pagsupak, sama rag gidala nato ang atong taming.—1 Tes. 2:2.

Taming: Ang atong pagtuo kang Jehova ug sa iyang mga saad

10. Unsa ang helmet sa kaluwasan, ug nganong kinahanglan nato ning isul-ob?

 10 Ang helmet sa kaluwasan mao ang paglaom nga gihatag ni Jehova kanato—ang paglaom nga luwason ta niya gikan sa kamatayon ug gantihan ang tanang nagbuhat sa iyang kabubut-on. (1 Tes. 5:8; 1 Tim. 4:10; Tito 1:1, 2) Sama nga ang helmet manalipod sa ulo sa usa ka sundalo, ang paglaom sa kaluwasan manalipod sa atong katakos sa paghunahuna. Sa unsang paagi? Ang maong paglaom makatabang nato nga magpokus sa mga saad sa Diyos ug dili mabug-atan sa atong mga problema. Unsaon nato pagsul-ob ang maong helmet? Mahimo nato kana pinaagi sa pagpahiuyon sa atong panghunahuna sa hunahuna sa Diyos. Pananglitan, dili nato ibutang ang atong paglaom sa walay kasegurohang bahandi, kondili sa Diyos.—Sal. 26:2; 104:34; 1 Tim. 6:17.

Helmet: Ang paglaom sa kinabuhing walay kataposan

11. Unsa ang espada sa espiritu, ug nganong kinahanglan nato ning gamiton?

11 Ang espada sa espiritu mao ang Pulong sa Diyos, ang Bibliya. Ang maong espada dunay gahom sa pagyagyag sa tanang bakak ug pagpahigawas sa mga tawo gikan sa pagkaulipon sa bakak nga mga pagtulon-an ug makadaot nga mga panggawi. (2 Cor. 10:4, 5; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 4:12) Makakat-on ta sa paggamit sa maong espada sa hustong paagi pinaagi sa personal nga pagtuon ug sa pagbansay nga atong madawat gikan sa organisasyon sa Diyos. (2 Tim. 2:15) Gawas pa sa armadura, si Jehova naghatag natog laing epektibong klase sa proteksiyon. Unsa kini?

Espada: Pulong sa Diyos, ang Bibliya

WALA TA MAG-INUSARA SA PAGPAKIGGUBAT

12. Unsa pay atong gikinahanglan, ug ngano?

12 Ang eksperyensiyadong sundalo nahibalo nga dili niya mapildi ang dakong panon sa kasundalohan kon siya rang usa. Gikinahanglan niya ang tabang sa iyang kaubang mga sundalo. Sa susama, dili ta modaog sa atong pagpakig-away kang Satanas ug sa iyang mga sumusunod kon mag-inusara ta. Gikinahanglan nato ang tabang sa atong mga igsoon. Si Jehova nagtagana kanatog mga igsoon sa tibuok kalibotan nga andam motabang kanato.—1 Ped. 2:17.

13. Sumala sa Hebreohanon 10:24, 25, unsay mga kaayohan sa pagtambong sa mga tigom?

13 Ang usa ka paagi nga makadawat tag tabang mao ang pagtambong sa mga panagkatigom. (Basaha ang Hebreohanon 10:24, 25.) Sa dihang maluya ta—kay maluya man gyod ta usahay—ang mga tigom makadasig kanato. Madasig ta sa kinasingkasing nga mga komento sa atong mga igsoon. Ang ilang binase sa Bibliya nga mga pakigpulong ug pasundayag makapalig-on sa atong determinasyon nga moalagad kang Jehova. Ug ang atong makapalig-ong mga panag-estoryahay sa dili pa ug human sa tigom makapadasig kanato. (1 Tes. 5:14) Dugang pa, ang mga tigom makahatag natog kahigayonan nga bation ang kalipay nga resulta sa pagtabang nato sa uban. (Buh. 20:35; Roma 1:11, 12) Ang atong mga tigom makatabang sab nato sa laing mga paagi. Kini makapauswag sa atong kahanas sa pagpakiggubat, ingnon ta, pinaagi sa pagtabang nato nga mahimong mas maayong magsasangyaw ug magtutudlo. Pananglitan, gitudloan ta sa paggamit sa mga himan sa atong Teaching Toolbox sa epektibong paagi. Busa pangandam pag-ayo para sa mga tigom sa kongregasyon. Panahon sa tigom, paminaw pag-ayo. Human sa tigom, ipadapat ang pagbansay nga imong nadawat. Sa pagbuhat niana, mahimo kang “maayong sundalo ni Kristo Jesus.”—2 Tim. 2:3.

14. Unsa pang tabang ang gitagana kanato?

14 Gitabangan sab ta sa milyonmilyong gamhanan nga mga anghel. Hunahunaa kon unsay mahimo bisan sa usa lang ka anghel! (Isa. 37:36) Karon hunahunaa kon unsay mahimo sa daghan kaayong gamhanan nga mga anghel.  Walay tawo o demonyo ang makabarog batok sa gamhanang kasundalohan ni Jehova. Siya gamhanan kaayo. Busa, kon kauban nato si Jehova, mas kusgan ta kay sa atong mga magsusupak, bisag unsa pa sila ka daghan. (Maghu. 6:16) Tinuod gyod nâ! Hinumdomi nâ dihang masakitan ka sa gisulti o gihimo sa imong kauban sa trabaho, eskolmet, o dili Saksi nga paryente. Hinumdomi nga wala ka mag-inusara niini nga pagpakiggubat. Ikaw nagsunod sa mando ni Jehova.

SI JEHOVA PADAYONG MANALIPOD KANATO

15. Sumala sa Isaias 54:15, 17, nganong walay makapahunong sa katawhan sa Diyos sa pagsangyaw?

15 Ang kalibotan nga gikontrolar ni Satanas daghag rason sa pagdumot kanato. Wala gyod ta mag-apil-apil sa politika ug sa mga gubat. Kita nagpaila sa ngalan sa Diyos, nagsangyaw nga ang iyang Gingharian lang ang makahatag ug kalinaw, ug nagsunod sa iyang matarong nga mga sukdanan. Atong gipamatud-an sa mga tawo nga ang magmamando niining kalibotana daotan, bakakon, ug mamumuno. (Juan 8:44) Ug atong gipahibalo nga hapit nang laglagon ang kalibotan nga gimandoan ni Satanas. Dili gyod ta mapahunong ni Satanas ug sa iyang mga sumusunod sa atong pagsangyaw. Kita padayon hinuong magdayeg kang Jehova kutob sa atong maarangan! Bisag gamhanan kaayo si Satanas, wala niya mapugngi ang pagsangyaw sa mensahe sa Gingharian sa tibuok kalibotan. Naposible lang nâ kay gipanalipdan ta ni Jehova.—Basaha ang Isaias 54:15, 17.

16. Sa unsang paagi luwason ni Jehova ang iyang katawhan panahon sa dakong kasakitan?

16 Unsay mahitabo sa umaabot? Panahon sa dakong kasakitan, luwason ta ni Jehova sa duha ka makapahinganghang paagi. Una, luwason niya ang iyang maunongong mga alagad dihang iyang ipahinabo nga ang mga hari sa yuta maglaglag sa Bantogang Babilonya, ang imperyo sa bakak nga relihiyon. (Pin. 17:16-18; 18:2, 4) Dayon, luwason niya ang iyang katawhan dihang laglagon niya ang nahibiling bahin sa kalibotan ni Satanas panahon sa Armagedon.—Pin. 7:9, 10; 16:14, 16.

17. Sa unsang paagi makabenepisyo ta kon magpabilin tang suod kang Jehova?

17 Kon magpabilin tang suod kang Jehova, si Satanas dili makapahinabo kanato ug permanenteng kadaot. Gani, siya ang makaagom ug permanenteng kadaot kay laglagon siya. (Roma 16:20) Busa isul-ob ang kompletong armadura—ug ayaw nig huboa! Ayaw pagpakiggubat nga mag-inusara. Tabangi ang imong mga igsoon. Ug sunda ang mando ni Jehova. Kon buhaton nimo kana, makasalig ka nga ang imong mahigugmaon nga langitnong Amahan magpalig-on ug manalipod kanimo.—Isa. 41:10.

AWIT 149 Awit sa Kadaogan

^ par. 5 Ang Bibliya nagsaad nga si Jehova magpalig-on ug manalipod nato dili lang batok sa espirituwal nga kadaot kondili sa bisan unsang butang nga moresultag permanenteng kadaot. Niining artikuloha, atong tubagon ang mosunod nga mga pangutana: Nganong kinahanglan tang panalipdan? Sa unsang paagi si Jehova manalipod kanato? Ug unsay atong himoon aron tabangan ta ni Jehova?