Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUN-ANANG ARTIKULO 11

Kon sa Unsang Paagi Mapalig-on Ka sa Bibliya

Kon sa Unsang Paagi Mapalig-on Ka sa Bibliya

“Ang Diyos . . . nagatabang nato sa paglahutay.”—ROMA 15:5.

AWIT 94 Mapasalamaton sa Pulong sa Diyos

SUMARYO *

1. Unsang mga problema ang posibleng maatubang sa mga alagad ni Jehova?

NAG-ATUBANG ba kag bug-at nga problema? Tingali dunay igsoon nga nakapasakit nimo. (Sant. 3:2) O basin gibugalbugalan ka sa imong mga kauban sa trabaho o sa eskuwelahan kay nag-alagad ka kang Jehova. (1 Ped. 4:3, 4) O kaha gipugngan ka sa imong pamilya sa pagtambong sa tigom o sa pagpakig-estorya sa uban bahin sa imong pagtuo. (Mat. 10:35, 36) Kon bug-at kaayo ang problema, basin maghunahuna ka nga mohunong na lang sa pag-alagad kang Jehova. Pero makasalig ka nga bisag unsa pang problema ang imong maatubang, hatagan ka ni Jehova ug kaalam sa paghimog maayong mga desisyon ug kusog sa paglahutay niini.

2. Sumala sa Roma 15:4, sa unsang paagi ang pagbasa sa Pulong sa Diyos makatabang kanato?

2 Sa Bibliya, gipasulat ni Jehova ang mga pananglitan kon sa unsang paagi nalahutay sa dili hingpit nga mga tawo ang bug-at nga mga problema. Ngano? Aron makakat-on ta kanila. Kanay gipasulat ni Jehova kang apostol Pablo diha sa Roma 15:4. (Basaha.) Ang pagbasa niini nga mga asoy makahatag natog paghupay ug paglaom. Pero aron makabenepisyo, dili igo nga mobasa lang ta sa Bibliya. Kinahanglang tugotan nato ang Kasulatan sa pag-umol sa atong hunahuna ug pagtandog sa atong kasingkasing. Unsay atong mahimo kon nagkinahanglan tag giya bahin sa usa ka problema nga atong giatubang? Puwede natong himoon kining upat ka butang. (1Pag-ampo, (2Pag-imadyin, (3Pagpamalandong, ug (4Pagpadapat. Hisgotan nato kon unsaon paghimo ang kada usa niini. * Dayon gamiton nato ni nga paagi sa pagtuon aron makakat-on sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Haring David ug apostol Pablo.

1. PAG-AMPO

Sa dili pa ka magsugod ug basa sa Bibliya, pangayog tabang kang Jehova aron imong makita kon sa unsang paagi makabenepisyo ka (Tan-awa ang parapo 3)

3. Sa dili pa ka magsugod ug basa sa Bibliya, unsay angay nimong buhaton, ug ngano?

 3 (1Pag-ampo. Sa dili pa ka magsugod ug basa sa Bibliya, pangayog tabang kang Jehova aron imong makita kon sa unsang paagi makabenepisyo ka sa imong mabasa. Pananglitan, kon nagkinahanglan kag tambag sa pag-atubang sa usa ka problema, pangayog tabang kang Jehova nga makita nimo ang mga prinsipyo diha sa iyang Pulong nga makagiya nimo.—Filip. 4:6, 7; Sant. 1:5.

2. PAG-IMADYIN

Imadyina nga ikaw ang pangunang karakter sa imong gibasa nga asoy sa Bibliya (Tan-awa ang parapo 4)

4. Unsay makatabang nimo aron mahimong buhi ang usa ka asoy sa Bibliya?

4 (2Pag-imadyin. Si Jehova naghatag natog talagsaong katakos sa pag-imadyin. Aron mahimong buhi ang usa ka asoy sa Bibliya, imadyina ang esena ug nga ikaw ang pangunang karakter sa imong gibasa. Imadyina nga imong nakita ang mga butang nga iyang nakita ug gibati ang mga emosyon nga iya tingaling gibati.

3. PAGPAMALANDONG

Hunahunaa pag-ayo ang imong nabasa ug kon sa unsang paagi mapadapat nâ kanimo (Tan-awa ang parapo 5)

5. Unsa ang pagpamalandong, ug sa unsang paagi himoon nimo kana?

5 (3Pagpamalandong. Ang pagpamalandong nagpasabot ug paghunahuna pag-ayo bahin sa imong nabasa ug kon sa unsang paagi mapadapat nâ kanimo. Makatabang ni nimo sa pagkonektar sa mga ideya ug sa pagsabot pag-ayo sa imong nabasa. Ang pagbasa sa Bibliya nga walay pagpamalandong sama rag pagtan-aw sa mga piraso sa jigsaw puzzle nga dili ni asembolon. Ang pagpamalandong samag pag-asembol sa maong mga piraso sa puzzle aron makita nimo ang katibuk-ang hulagway. Aron matabangan ka sa pagpamalandong, puwede nimong isukna ug tubagon ang mga pangutana nga sama niini: ‘Unsay gihimo sa pangunang karakter sa asoy aron masulbad ang iyang problema? Sa unsang paagi gitabangan siya ni Jehova? Sa unsang paagi magamit nako ang mga leksiyon nga akong nakat-onan aron akong malahutay ang mga kalisdanan?’

4. PAGPADAPAT

Ipadapat ang imong nakat-onan aron makahimo kag mas maayong mga desisyon, makabaton kag dugang kalinaw, ug mas molig-on ang imong pagtuo (Tan-awa ang parapo 6)

6. Nganong kinahanglan natong ipadapat ang atong nakat-onan?

6 (4Pagpadapat. Si Jesus miingon nga kon dili nato ipadapat ang atong nakat-onan, sama ra ta sa tawo nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Siya naghago pero sayang lang ang iyang paningkamot. Ngano? Tungod kay sa dihang mibundak ang ulan, mibul-og ang baha, ug mihuros ang kusog nga hangin, ang iyang balay nagun-ob. (Mat. 7:24-27) Sa susama, kon kita mag-ampo, mag-imadyin, ug mamalandong pero dili nato ipadapat ang atong nakat-onan, sayang lang ang atong paningkamot. Sa dihang makasinati tag mga problema o paglutos, ang atong pagtuo dili makalahutay. Sa laing bahin, kon magtuon ta ug ipadapat nato ang atong nakat-onan, makahimo tag mas maayong mga desisyon, makabaton tag dugang kalinaw, ug mas molig-on ang atong pagtuo. (Isa. 48:17, 18) Gamit ang paagi sa pagtuon nga bag-o lang natong gihisgotan, atong tan-awon kon unsay atong makat-onan sa usa ka hitabo sa kinabuhi ni Haring David.

UNSAY IMONG MAKAT-ONAN KANG HARING DAVID?

7. Unsang asoy sa Bibliya ang atong hisgotan?

7 Duna bay higala o membro sa pamilya nga nagtraydor nimo? Kon mao, makabenepisyo ka sa pagbasa pag-usab sa asoy bahin sa anak ni Haring David nga si Absalom, kinsa nagtraydor sa iyang amahan ug misulay pag-ilog sa gingharian gikan kaniya.—2 Sam. 15:5-14, 31; 18:6-14.

8. Unsay puwede nimong himoon aron tabangan ka ni Jehova?

8 (1Pag-ampo. Human nimo mabasa ang asoy, sultihi si Jehova kon unsay imong gibati bahin sa dili maayong pagtratar kanimo. (Sal. 6:6-9) Magmaespesipiko. Dayon pangayog tabang kang Jehova aron imong makita ang mga prinsipyo nga makagiya nimo sa pag-atubang niining lisod nga kahimtang.

9. Unsay nahitabo tali kang David ug Absalom?

 9 (2Pag-imadyin. Hunahunaa ang mga panghitabo niini nga asoy, ug imadyina kon unsay epekto niini kang Haring David. Ang anak ni David nga si Absalom naningkamot sulod sa pipila ka tuig aron mahalon siya sa mga tawo. (2 Sam. 15:7) Dihang gibati ni Absalom nga miabot na ang hustong panahon, nagpadala siyag mga espiya sa tibuok Israel aron andamon ang mga tawo sa pagdawat kaniya ingong ilang hari. Gikombinsir pa gani niya ang usa sa suod nga mga higala ug magtatambag ni David, si Ahitopel, nga moapil sa rebelyon. Gideklarar ni Absalom ang iyang kaugalingon ingong hari, ug gisulayan niya pagdakop ug pagpatay si David, nga tingali may grabeng sakit niadtong panahona. (Sal. 41:1-9) Nahibaloan ni David ang maong plano ug miikyas siya gikan sa Jerusalem. Ngadtongadto, ang kasundalohan ni Absalom nakiggubat sa maunongong mga sundalo ni David. Ang rebeldeng mga sundalo napildi, ug ang anak ni David nga si Absalom gipatay.

10. Unsa untay puwedeng reaksiyon ni Haring David?

10 Sunod, imadyina kon unsay posibleng gibati ni David samtang nahitabo kini kaniya. Iyang gimahal si Absalom ug may pagsalig siya kang Ahitopel. Pero gitraydor siya niining duha ka tawo nga suod kaniya. Gipasakitan nila siya pag-ayo ug gisulayan pa gani pagpatay. Puwede untang mawad-ag pagsalig si David sa uban niyang higala, nga magduda nga sila midapig sab kang Absalom. Puwede unta siyang maghunahuna lang sa iyang kaugalingon ug moikyas sa nasod nga mag-inusara. O puwede siyang magpadaog sa kaluya sa buot. Pero dili nâ maoy reaksiyon ni David. Hinunoa, gidaog niya kining lisod nga problema. Nganong nahimo niya kana?

11. Unsay gihimo ni David niining lisod nga kahimtang?

11 (3Pagpamalandong. Unsang mga prinsipyo ang imong makat-onan niini nga asoy? Tubaga ang pangutana, “Unsay gihimo ni David aron masulbad ang problema?” Si David wala matarantar ug mohimog dinalidali ug dili maalamon nga mga desisyon. Wala pod siya maglangaylangay, nga morag nadaog sa kahadlok. Hinunoa, nangayo siyag tabang kang Jehova. Nangayo pod siyag tabang sa iyang mga higala. Ug milihok dayon siya aron himoon ang iyang mga desisyon. Bisag nasakitan pag-ayo si David, wala siya mawad-ig pagsalig sa uban ug magdumot. Padayon siyang misalig kang Jehova ug sa iyang mga higala.

12. Giunsa pagtabang ni Jehova si David?

12 Giunsa pagtabang ni Jehova si David? Pinaagi sa pag-research, imong makat-onan nga gihatagan ni Jehova si David ug kusog aron malahutay kini nga kalisdanan. (Sal. 3:1-8; superskripsiyon) Gipanalanginan ni Jehova ang mga desisyon ni David. Ug gisuportahan niya ang maunongong mga higala ni David samtang nakiggubat sila aron protektahan ang ilang hari.

13. Unsaon nimo pagsundog si David kon may nakapasakit pag-ayo kanimo? (Mateo 18:15-17)

13 (4Pagpadapat. Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Unsaon nako pagsundog si David?’ Kinahanglan kang molihok dayon aron masulbad ang problema. Depende sa kahimtang, puwede nimong ipadapat ang tambag ni Jesus sa Mateo kapitulo 18 o ang prinsipyo niini. (Basaha ang Mateo 18:15-17.) Pero dili ka angayng mohimog dinalidali nga mga desisyon base lang sa emosyon. Kinahanglan kang moampo kang Jehova nga hatagan kag kalmadong kasingkasing ug kaalam aron maatubang ang problema. Ayawg wad-a ang imong pagsalig sa imong mga higala. Hinunoa, dawata ang ilang tabang. (Prov. 17:17) Labaw sa tanan, sunda ang tambag ni Jehova diha sa iyang Pulong.—Prov. 3:5, 6.

 UNSAY IMONG MAKAT-ONAN KANG PABLO?

14. Sa unsang mga kahimtang nga makadasig tingali nimo ang 2 Timoteo 1:12-16; 4:6-11, 17-22?

14 Gisupak ba ka sa imong pamilya tungod kay nag-alagad ka kang Jehova? O nagpuyo ba ka sa nasod diin ang buluhaton sa katawhan ni Jehova dunay restriksiyon o gidili pa gani? Kon mao, madasig tingali ka kon imong basahon ang 2 Timoteo 1:12-16 ug 4:6-11, 17-22. * Gisulat kini ni Pablo samtang gipriso siya.

15. Unsay puwede nimong pangayoon kang Jehova?

15 (1Pag-ampo. Sa dili pa nimo basahon ang maong mga teksto, isulti kang Jehova ang imong problema ug kon unsay imong gibati niana. Magmaespesipiko. Dayon pangayog tabang kang Jehova aron imong makita ang mga prinsipyo diha sa mga asoy bahin sa kalisdanan ni Pablo nga makagiya nimo kon unsaon pag-atubang ang imong problema.

16. Unsay nahitabo kang Pablo?

16 (2Pag-imadyin. Imadyina nga naa ka sa kahimtang ni Pablo. Gipriso siya didto sa Roma. Napriso na siya sa una, pero niining higayona segurado siya nga patyon siya. Ang pipila sa iyang mga kauban mibiya niya, ug siya luya na kaayo.—2 Tim. 1:15.

17. Unsa untay puwedeng reaksiyon ni Pablo?

17 Puwede untang magpokus si Pablo sa nangagi, nga maghunahuna nga kon wala pa siya mopili nga mahimong Kristohanon, dili unta siya mapriso. Puwede unta siyang magdumot sa mga lalaki sa distrito sa Asia nga mibiya niya, ug mawad-ag pagsalig sa uban niyang higala. Pero dili nâ maoy reaksiyon ni Pablo. Nganong wala siya mawad-ig pagsalig ug paglaom?

18. Unsay gihimo ni Pablo niining lisod nga situwasyon?

18 (3Pagpamalandong. Tubaga ang pangutana, “Unsay gihimo ni Pablo aron masulbad ang problema?” Bisag nahibalo siya nga hapit na siyang patyon, wala gyod malimot si Pablo kon unsay pinakaimportante—ang paghimaya kang Jehova. Ug padayon siyang naghunahuna kon unsaon niya pagdasig ang uban. Misalig siya kang Jehova pinaagi sa regular nga pag-ampo. (2 Tim. 1:3) Imbes nga magsigeg hunahuna niadtong mga mibiya niya, mapasalamaton kaayo siya sa iyang mga higala nga mahigugmaong mitabang ug miunong kaniya. Dugang pa, si Pablo padayong nagtuon sa Pulong sa Diyos. (2 Tim. 3:16, 17; 4:13) Labaw sa tanan, bug-os ang iyang pagsalig nga si Jehova ug Jesus nahigugma kaniya. Wala nila siya biyai, ug ila siyang gantihan tungod sa iyang maunongong pag-alagad.

19. Giunsa pagtabang ni Jehova si Pablo?

19 Gipasidan-an ni Jehova si Pablo nga makaatubang siyag paglutos tungod kay siya usa ka Kristohanon. (Buh. 21:11-13) Giunsa pagtabang ni Jehova si Pablo? Iyang gitubag ang mga pag-ampo ni Pablo ug gihatagan siyag kusog. (2 Tim. 4:17) Si Pablo gipasaligan nga madawat niya ang ganti nga iyang gipaningkamotang maangkon. Gipalihok sab ni Jehova ang maunongong mga higala ni Pablo sa paghatag niyag praktikal nga tabang.

20. Base sa Roma 8:38, 39, unsaon nimo pagsundog si Pablo?

20 (4Pagpadapat. Pangutan-a ang kaugalingon, ‘Unsaon nako pagsundog si Pablo?’ Sama kang Pablo, angay natong dahomon nga lutoson ta tungod sa atong pagtuo. (Mar. 10:29, 30) Aron makapabilin tang matinumanon dihang mag-atubang ug mga problema, kinahanglan nga padayon tang moampo kang Jehova ug regular nga magtuon sa iyang Pulong. Ug kinahanglang pirme natong hinumdoman nga usa sa pinakaimportanteng mga butang nga atong mahimo mao ang paghimaya kang Jehova. Makaseguro ta nga dili gyod ta biyaan ni Jehova ug walay makapugong niya sa paghigugma  kanato.—Basaha ang Roma 8:38, 39; Heb. 13:5, 6.

PAGKAT-ON GIKAN SA UBANG KARAKTER SA BIBLIYA

21. Unsay nakatabang kang Aya ug Hector nga madaog ang mga problema nga ilang giatubang?

21 Bisag unsa pay atong kahimtang, mapalig-on ta sa mga ehemplo sa Bibliya. Pananglitan, si Aya nga payunir sa Japan miingon nga ang estorya bahin kang Jonas nakatabang niya nga dili na mahadlok mosangyaw sa publiko. Si Hector, batan-on nga taga-Indonesia kansang ginikanan wala mag-alagad kang Jehova, miingon nga ang ehemplo ni Ruth nakadasig niya nga mokat-on bahin kang Jehova ug moalagad kaniya.

22. Sa unsang paagi makabenepisyo ka pag-ayo sa mga drama sa Bibliya o sa seryeng “Sundoga ang Ilang Pagtuo”?

22 Asa ka makakitag mga ehemplo sa Bibliya nga makapalig-on nimo? Ang atong mga video, audio drama, ug ang seryeng “Sundoga ang Ilang Pagtuo” makatabang nga mahimong buhi ang mga asoy sa Bibliya. * Sa dili pa nimo tan-awon, paminawon, o basahon kining maayong pagka-research nga mga asoy, pangayog tabang kang Jehova aron makita nimo ang espesipikong mga punto nga ikapadapat nimo. Imadyina nga ikaw ang pangunang karakter sa asoy. Pamalandonga kon unsay gihimo niining matinumanong mga alagad ni Jehova ug kon giunsa niya sila pagtabang nga madaog ang ilang mga problema. Dayon ipadapat ang mga leksiyon sa imong kahimtang. Pasalamati si Jehova sa tabang nga iya nang gihatag kanimo. Ug ipakita nga mapasalamaton ka sa iyang tabang pinaagi sa pagpangitag mga kahigayonan sa pagdasig ug pagtabang sa uban.

23. Sumala sa Isaias 41:10, 13, unsay gisaad ni Jehova nga iyang himoon para nato?

23 Ang kinabuhi niining kalibotana nga gikontrolar ni Satanas lisod sagubangon, ug usahay maglibog pa gani ta kon unsay buhaton. (2 Tim. 3:1) Pero dili ta angayng mabalaka o mahadlok. Nahibalo si Jehova sa mga problema nga atong giatubang. Kon matumba ta, siya nagsaad nga hawiran ta niya sa iyang kusgan nga tuong kamot. (Basaha ang Isaias 41:10, 13.) Makaseguro ta nga tabangan ta ni Jehova, ug ang Bibliya makapalig-on nato aron madaog ang bisan unsang problema.

AWIT 96 Basahon sa Diyos—Usa ka Bahandi

^ par. 5 Daghang asoy sa Bibliya ang nagpamatuod nga si Jehova nahigugma sa iyang mga alagad ug motabang nila sa paglahutay sa bisan unsang pagsulay. Hisgotan niining artikuloha kon sa unsang paagi nimo himoon ang personal nga pagtuon sa Bibliya nga makatabang nimo nga mas makabenepisyo sa imong mabasa.

^ par. 2 Kini nga paagi sa pagtuon maoy usa lang sa mga pamaagi nga imong magamit. Ang ubang sugyot sa pagtuon sa Bibliya makita diha sa Giya sa Pagpanukiduki Para sa mga Saksi ni Jehova ubos sa ulohang “Ang Bibliya” ug sa sub-ulohang “Pagbasa ug Pagsabot sa Bibliya.”

^ par. 14 Ayawg basaha ang maong mga teksto panahon sa Pagtuon sa Bantayanang Torre sa kongregasyon.

^ par. 22 Tan-awa ang seksiyon nga “Sundoga ang Ilang Pagtuo—Mga Lalaki ug Babaye sa Bibliya” sa jw.org. (Ablihi ang GITUDLO SA BIBLIYA > PAGTUO SA DIYOS.)