Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUN-ANANG ARTIKULO 12

Ang Gugma Motabang Nato sa Paglahutay Bisan pag Gidumtan

Ang Gugma Motabang Nato sa Paglahutay Bisan pag Gidumtan

“Ako nagsugo kaninyo niining mga butanga aron kamo maghigugmaay. Kon ang kalibotan nagdumot kaninyo, hinumdomi nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo.”—JUAN 15:17, 18.

AWIT 129 Kita Padayong Molahutay

SUMARYO *

1. Sumala sa Mateo 24:9, nganong dili ta angayng matingala kon dumtan ta sa kalibotan?

SI Jehova naglalang kanato aron mahigugma ug higugmaon. Busa dihang dumtan ta, kita masakitan ug tingali mahadlok pa gani. Pananglitan, si Georgina, sister nga taga-Europe, miingon: “Niadtong 14 anyos ko, gidumtan ko sa akong inahan tungod sa akong pag-alagad kang Jehova. Naguol kaayo ko ug mibating nag-inusara, ug nagduhaduha ko kon maayo ba gyod kong tawo.” * Ang brader nga si Danylo misulat: “Dihang gikulata ko sa mga sundalo, giinsulto, ug gihulga tungod kay Saksi ni Jehova ko, ako nahadlok ug naulaw.” Sakit kaayo kon dumtan ta, pero dili ni ikatingala. Si Jesus nagtagna nga kita pagadumtan.—Basaha ang Mateo 24:9.

2-3. Nganong gidumtan ang mga sumusunod ni Jesus?

2 Ang kalibotan nagdumot sa mga sumusunod ni Jesus. Ngano? Tungod kay sama kang Jesus, kita “dili . . . bahin sa kalibotan.” (Juan 15:17-19) Busa, bisag gitahod nato ang gobyerno sa tawo, dili ta mosimba nila o sa mga simbolo sa ilang nasod. Si Jehova lang ang atong gisimba. Atong gisuportahan ang katungod sa Diyos sa pagmando sa katawhan—katungod nga gikuwestiyon ni Satanas ug sa iyang “kaliwat.” (Gen. 3:1-5, 15) Atong gisangyaw nga ang Gingharian sa Diyos mao ang bugtong paglaom sa katawhan ug sa dili madugay, kini maglaglag sa tanang supak niini. (Dan. 2:44; Pin. 19:19-21) Kana nga mensahe  maayong balita para sa mga maaghop, pero dili maayong balita para sa mga daotan.—Sal. 37:10, 11.

3 Gidumtan sab ta kay nagkinabuhi ta subay sa matarong nga mga sukdanan sa Diyos. Kini nga mga sukdanan lahi kaayo sa ubos nga sukdanan sa kalibotan maylabot sa moralidad. Pananglitan, daghan karon ang miuyon sa grabeng imoral nga mga buhat nga sama niadtong sa Sodoma ug Gomora nga gilaglag sa Diyos! (Jud. 7) Kay nagsunod ta sa mga sukdanan sa Bibliya maylabot sa maong mga buhat, daghan ang nagbiaybiay nato ug nag-ingon nga panatiko ra kaayo ta!—1 Ped. 4:3, 4.

4. Unsang mga hiyas ang makapalig-on nato sa dihang dumtan ta sa mga tawo?

4 Unsay makatabang nato sa paglahutay sa dihang dumtan ug insultohon ta sa mga tawo? Nagkinahanglan tag lig-ong pagtuo nga tabangan ta ni Jehova. Samag taming, ang atong pagtuo ‘makapalong sa tanang nagdilaab nga pana sa daotan.’ (Efe. 6:16) Pero dili igo ang pagtuo lang. Gikinahanglan sab nato ang gugma. Ngano? Tungod kay ang gugma “dili masuk-anon.” Kini moantos ug molahutay sa tanang makapasakit nga mga butang. (1 Cor. 13:4-7, 13) Tan-awon nato kon sa unsang paagi ang atong gugma kang Jehova, sa mga igsoon, ug bisan sa atong mga kaaway makatabang nato sa paglahutay bisan pag gidumtan ta.

ANG GUGMA KANG JEHOVA MOTABANG NATO SA PAGLAHUTAY BISAN PAG GIDUMTAN

5. Sa unsang paagi ang gugma ni Jesus sa iyang Amahan nagpalig-on kaniya?

5 Sa gabii una patya si Jesus sa iyang mga kaaway, siya miingon sa iyang maunongong mga sumusunod: “Gihigugma nako ang Amahan, [busa] akong ginabuhat ang gisugo kanako sa Amahan.” (Juan 14:31) Ang gugma ni Jesus kang Jehova nagpalig-on niya sa pag-atubang sa grabeng mga kalisdanan. Ang atong gugma kang Jehova magpalig-on sab kanato sa pag-atubang sa mga kalisdanan.

6. Sumala sa Roma 5:3-5, unsay gibati sa mga alagad ni Jehova bahin sa paglahutay bisan pag gidumtan sa kalibotan?

6 Ang gugma kang Jehova kanunayng nakatabang sa iyang mga alagad sa paglahutay sa mga paglutos. Pananglitan, sa dihang gibaoran ang mga apostoles sa gamhanang korte suprema sa mga Hudiyo nga mohunong sa pagsangyaw, ang ilang gugma sa Diyos nagpalihok nila nga “sugton ang Diyos ingong magmamando imbes ang mga tawo.” (Buh. 5:29; 1 Juan 5:3) Kining lig-ong gugma kang Jehova nakatabang sab sa atong mga igsoon karon nga magpabiling matinumanon bisan pag gilutos sa pintas ug gamhanang mga gobyerno. Imbes maluya, giisip natong pribilehiyo ang paglahutay bisan pag gidumtan ta sa kalibotan.—Buh. 5:41; basaha ang Roma 5:3-5.

7. Unsay angay natong reaksiyon dihang supakon ta sa atong pamilya?

7 Ang usa sa pinakalisod tingaling atubangon nga pagsulay mao ang pagsupak gikan sa atong pamilya. Sa dihang mamatikdan nila nga gusto tang mokat-on bahin kang Jehova, ang pipila ka membro sa atong pamilya maghunahuna tingali nga nalimbongan ta. Ang uban basin maghunahuna nga nabuang na ta. (Itandi ang Marcos 3:21.) Tingali pasakitan pa gani ta nila. Dili ta angayng matingala niini. Si Jesus miingon: “Ang mga kaaway sa usa ka tawo mao unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay.” (Mat. 10:36) Siyempre, bisag unsa pay panglantaw sa atong pamilya kanato, dili nato sila isipon nga atong kaaway. Gani, samtang magkadako ang atong gugma kang Jehova, magkadako pod ang atong gugma sa mga tawo. (Mat. 22:37-39) Pero dili gyod ta mohunong sa pagsunod sa mga balaod ug prinsipyo sa Bibliya aron lang mapalipay ang uban.

Bisan tingalig may mga higayon nga mag-antos ta, si Jehova kanunayng naa sa atong kiliran aron sa paghupay ug pagpalig-on kanato (Tan-awa ang parapo 8-10)

8-9. Unsay nakatabang sa usa ka sister nga makabarog nga malig-on bisan pa sa grabeng pagsupak?

 8 Si Georgina, nga gihisgotan ganina, nakabarog nga malig-on bisan pa sa grabeng pagsupak gikan sa iyang inahan. Si Georgina miingon: “Nagdungan mig tuon ni Mama sa Bibliya uban sa mga Saksi. Pero unom ka bulan sa ulahi, sa dihang gusto na kong motambong sa mga tigom, kalit nga nausab ang iyang pagtagad nako. Akong nadiskobrehan nga naa diay siyay kontak sa mga apostata, ug gigamit niya ang ilang mga pangatarongan sa dihang makig-estorya nako. Insultohon sab ko niya, labnoton ang akong buhok, tuk-on, ug ipanglabay ang akong mga literatura. Pagka-15 anyos nako, nagpabawtismo ko. Misulay si Mama sa pagpugong nako sa pag-alagad kang Jehova pinaagi sa pagbutang nako diha sa usa ka institusyon kauban sa ubang batan-on, nga ang pipila nagdroga ug nakahimog mga krimen. Ang pagsupak ilabinang lisod sagubangon kon kini naggikan sa usa nga angay untang magmahal ug mag-atiman nimo.”

9 Sa unsang paagi nakalahutay si Georgina? Siya miingon: “Sa dihang si Mama misugod pagsupak nako, bag-o lang nakong nahumag basa ang tibuok Bibliya. Tungod ana, nakombinsir ko nga nakaplagan nako ang kamatuoran ug mibati kong suod kaayo kang Jehova. Pirme kong mag-ampo niya, ug gitubag niya ang akong mga pag-ampo. Sa dihang nagpuyo ko sa maong institusyon, usa ka sister ang magdapit nako sa iyang balay, ug mag-uban mi pagtuon sa Bibliya. Nianang panahona, napalig-on ko sa mga igsoon diha sa Kingdom Hall. Giisip ko nila nga membro sa ilang pamilya. Nakita gyod nako nga si Jehova mas kusgan kay sa atong mga magsusupak, bisag kinsa pa sila.”

10. Unsay seguradong buhaton ni Jehova nga atong Diyos?

10 Si apostol Pablo misulat nga walay bisan unsa nga “makabulag nato gikan sa gugma sa Diyos nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.” (Roma 8:38, 39) Bisan tingalig may mga higayon nga mag-antos ta, si Jehova kanunayng naa sa atong kiliran aron sa paghupay ug pagpalig-on kanato. Ug ingon sa gipakita sa eksperyensiya ni Georgina, si Jehova motabang sab nato pinaagi sa atong minahal nga mga igsoon sa kongregasyon.

ANG ATONG GUGMA SA MGA IGSOON MOTABANG NATO SA PAGLAHUTAY BISAN PAG GIDUMTAN

11. Sa unsang paagi nakatabang sa mga tinun-an ni Jesus ang gugma nga iyang gihisgotan sa Juan 15:12, 13? Paghatag ug pananglitan.

11 Sa gabii una sa iyang kamatayon, gipahinumdoman ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga higugmaon ang usag usa. (Basaha ang  Juan 15:12, 13.) Nahibalo siya nga ang nagsakripisyong gugma motabang nila sa pagpabiling nahiusa ug sa paglahutay bisan pag gidumtan sa kalibotan. Konsideraha ang ehemplo sa kongregasyon sa Tesalonica. Sukad sa pagkatukod sa maong kongregasyon, ang mga membro niini gilutos. Bisan pa niana, ang mga igsoon didto nahimong ehemplo sa matinumanong paglahutay ug gugma. (1 Tes. 1:3, 6, 7) Gidasig sila ni Pablo nga magpadayon sa pagpakitag gugma “nga mas bug-os pa.” (1 Tes. 4:9, 10) Ang gugma magpalihok nila sa paghupay sa mga naguol ug pagtabang sa mga naluya. (1 Tes. 5:14) Ilang gisunod ang instruksiyon ni Pablo, kay sa iyang ikaduhang sulat nga gisulat mga usa ka tuig sa ulahi, si Pablo miingon: “Nagkadako . . . ang inyong gugma sa usag usa.” (2 Tes. 1:3-5) Ang ilang gugma nakatabang nila sa paglahutay sa mga kalisdanan ug paglutos.

Ang Kristohanong gugma makatabang nato sa paglahutay bisan pag gidumtan ta (Tan-awa ang parapo 12) *

12. Panahon sa gubat, sa unsang paagi ang mga igsoon sa usa ka nasod nagpakitag gugma sa usag usa?

12 Konsideraha ang eksperyensiya ni Danylo, nga gihisgotan ganina, ug sa iyang asawa. Sa dihang ang gubat sa ilang nasod nakaabot sa ilang lungsod, nagpadayon gihapon sila sa pagtambong sa mga tigom, pagsangyaw kutob sa ilang maarangan, ug paghatag ug pagkaon sa ilang mga igsoon. Dayon, usa ka adlaw niana, ang armadong mga sundalo miadto sa ilang balay. “Gipugos ko nila pagsalikway sa akong relihiyon,” miingon si Danylo. “Sa dihang mibalibad ko, ila kong gikulata ug giingnan nga pusilon kuno ko nila, pero wala ko nila ig-a. Sa wala pa sila mobiya, gibaharan ko nila nga mobalik sila aron lugoson ang akong asawa. Pero gipasakay dayon mi sa mga igsoon sa tren paingon sa laing lungsod. Dili gyod nako malimtan ang gugma niadtong minahal nga mga igsoon. Ug pag-abot namo sa maong lungsod, ang mga igsoon didto naghatag namog pagkaon ug mitabang nako nga makakitag trabaho ug puy-anan! Tungod niana, nakapasaka mi sa ubang Saksi nga mibiya sa ilang dapit tungod sa gubat.” Ang maong mga eksperyensiya nagpakita nga ang Kristohanong gugma makatabang nato sa paglahutay bisan pag gidumtan.

ANG ATONG GUGMA SA MGA KAAWAY MOTABANG NATO SA PAGLAHUTAY BISAN PAG GIDUMTAN

13. Sa unsang paagi ang balaang espiritu motabang nato sa paglahutay sa pag-alagad kang Jehova bisan pag gidumtan ta sa mga tawo?

13 Gisugo ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga higugmaon ang ilang mga kaaway. (Mat. 5:44, 45) Sayon ba nang buhaton? Dili gyod! Pero posible nâ sa tabang sa balaang espiritu sa Diyos. Apil sa bunga sa espiritu sa Diyos ang gugma maingon man ang taas nga pailob,  pagkabuotan, kalumo, ug pagpugong sa kaugalingon. (Gal. 5:22, 23) Kini nga mga hiyas motabang nato sa paglahutay bisan pag gidumtan. Daghang magsusupak ang nausab tungod kay ang usa ka magtutuong bana, asawa, anak, o silingan nagpakita sa maong mga hiyas. Ug daghan kanila ang nahimo pa gani natong minahal nga mga igsoon. Busa kon nalisdan ka sa paghigugma niadtong nagdumot nimo tungod lang kay alagad ka ni Jehova, pag-ampo nga hatagan kag balaang espiritu. (Luc. 11:13) Ug magmakombinsido nga ang paagi sa Diyos mao gyod ang kinamaayohan.—Prov. 3:5-7.

14-15. Sa unsang paagi ang Roma 12:17-21 nakatabang kang Yasmeen sa pagpakitag gugma sa iyang bana bisan pa sa grabeng pagsupak niini?

14 Tagda ang ehemplo ni Yasmeen, nga taga-Middle East. Sa dihang nahimo siyang Saksi ni Jehova, ang iyang bana naghunahuna nga nalimbongan siya, ug misulay kini sa pagpugong kaniya sa pag-alagad sa Diyos. Giinsulto siya sa iyang bana ug giawhag ang ilang mga paryente, maingon man ang usa ka lider sa relihiyon ug ang usa ka barangan, nga hulgaon siya ug akusahan nga gibungkag niya ang iyang pamilya. Panahon sa usa ka tigom, gisinggitan ug giinsulto pa gani sa iyang bana ang mga igsoon! Sagad, mohilak si Yasmeen tungod sa dili maayong pagtratar kaniya.

15 Sa Kingdom Hall, si Yasmeen gihupay ug gipalig-on sa mga igsoon. Giawhag siya sa mga ansiyano nga ipadapat ang Roma 12:17-21. (Basaha.) “Lisod to,” miingon si Yasmeen. “Pero nangayo kog tabang kang Jehova ug gihimo nako ang akong maarangan nga ipadapat ang giingon sa Bibliya. Busa, sa dihang gilabayan sa akong bana ug yuta ang among kosina, ako ning gilimpiyohan. Sa dihang giinsulto ko niya, kalmado kong mitubag. Ug sa dihang nasakit siya, ako siyang giatiman.”

Sa dihang magpakita tag gugma sa mga magsusupak, basin matandog nato ang ilang kasingkasing (Tan-awa ang parapo 16-17) *

16-17. Unsay imong makat-onan kang Yasmeen?

16 Si Yasmeen gipanalanginan tungod sa pagpakita niyag gugma sa iyang bana. Siya miingon: “Ang akong bana mas misalig na nako kay nahibalo siya nga kanunay kong mosulti sa tinuod. Matinahoron na siyang maminaw nako dihang mag-estorya mi bahin sa relihiyon, ug miingon siya nga dili na ko niya lisodlisoron. Karon, dili na siya masuko kon motambong ko sa mga tigom. Mas maayo na ang among relasyon sa akong bana ug malinawon na ang among panimalay. Nanghinaot ko nga dawaton sa akong bana ang kamatuoran ug moduyog siya nako sa pag-alagad kang Jehova.”

17 Gipakita sa ehemplo ni Yasmeen nga ang gugma “moantos sa tanang butang, . . . molaom sa tanang butang, molahutay sa tanang butang.”  (1 Cor. 13:4, 7) Ang pagdumot kusganon ug makapasakit, pero ang gugma mas kusganon. Kini makatandog sa kasingkasing. Ug kini makapalipay kang Jehova. Pero bisan pag padayon tang dumtan sa mga magsusupak, puwede gihapon tang magmalipayon. Sa unsang paagi?

MALIPAYON BISAN PAG GIDUMTAN

18. Nganong puwede tang magmalipayon bisan pag gidumtan?

18 Si Jesus miingon: “Malipayon mo dihang dumtan mo sa mga tawo.” (Luc. 6:22) Dili nato gustong dumtan. Dili pod ta ganahang lutoson. Busa nganong puwede tang magmalipayon bisan pag gidumtan? Tagda ang tulo ka rason. Una, kon molahutay ta, malipay ang Diyos kanato. (1 Ped. 4:13, 14) Ikaduha, ang atong pagtuo mahimong mas dalisay ug lig-on. (1 Ped. 1:7) Ug ikatulo, madawat nato ang bililhon kaayong ganti—kinabuhing walay kataposan.—Roma 2:6, 7.

19. Nganong nagsadya ang mga apostoles human sila bunali?

19 Wala madugay human sa pagkabanhaw ni Jesus, naeksperyensiyahan sa mga apostoles ang kalipay nga iyang gihisgotan. Human sila bunali ug baori nga mohunong sa pagsangyaw, sila nagsadya. Ngano? “Kay giisip sila nga takos pakaulawan tungod sa . . . ngalan [ni Jesus].” (Buh. 5:40-42) Ang gugma nila sa ilang Agalon mas kusganon kay sa ilang kahadlok sa mga kaaway. Ug gipakita nila ang ilang gugma pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita nga ‘walay hunong.’ Daghan sa atong mga igsoon karon ang matinumanon gihapong nag-alagad bisan pa sa mga kalisdanan. Nahibalo sila nga dili kalimtan ni Jehova ang ilang mga buhat ug ang ilang gugma para sa iyang ngalan.—Heb. 6:10.

20. Unsay atong hisgotan sa sunod nga artikulo?

20 Samtang nia pa kining sistemaha, dumtan ta sa kalibotan. (Juan 15:19) Pero dili ta angayng mahadlok. Sa ato unyang masayran sa sunod nga artikulo, “lig-onon ug panalipdan” ni Jehova kadtong magmaunongon kaniya. (2 Tes. 3:3) Busa, padayon natong higugmaon si Jehova, ang atong mga igsoon, ug bisan ang atong mga kaaway. Kon sundon nato kining tambaga, kita magpabiling nahiusa ug lig-on sa espirituwal, atong mapasidunggan si Jehova, ug atong mapamatud-an nga ang gugma mas kusganon gyod kay sa pagdumot.

AWIT 106 Ugmara ang Hiyas nga Gugma

^ par. 5 Niining artikuloha, atong masayran kon sa unsang paagi ang atong gugma kang Jehova, sa mga igsoon, ug bisan sa atong mga kaaway makatabang nato sa paglahutay bisan pag gidumtan ta sa kalibotan. Mahibaloan sab nato kon nganong miingon si Jesus nga puwede tang magmalipayon bisan pag gidumtan.

^ par. 1 Ang mga ngalan giilisan.

^ par. 58 HULAGWAY: Human bahari sa mga sundalo si Danylo, ang mga igsoon mitabang niya ug sa iyang asawa nga makabalhin sa laing lugar, ug sila giabiabi ug gitabangan sa mga igsoon didto.

^ par. 60 HULAGWAY: Si Yasmeen gilutos sa iyang bana, pero gihatagan siya sa mga ansiyano ug maayong tambag. Iyang gipakita nga maayo siyang asawa ug giatiman niya ang iyang bana sa dihang kini nasakit.