Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUN-ANANG ARTIKULO 32

Lakaw nga Mapainubsanon ug Makasaranganon Uban sa Imong Diyos

Lakaw nga Mapainubsanon ug Makasaranganon Uban sa Imong Diyos

‘Lakaw nga mapainubsanon uban sa imong Diyos!’​—MIQ. 6:8.

AWIT 31 Maglakaw Ta Uban sa Diyos!

SUMARYO *

1. Unsay giingon ni David bahin sa pagkamapainubsanon ni Jehova?

MAKAINGON ba gyod ta nga mapainubsanon si Jehova? Oo. Si David kas-a miingon: “Gihatag nimo kanako ang imong taming sa kaluwasan, ug ang imong pagkamapainubsanon naghimo kanakong bantogan.” (2 Sam. 22:36; Sal. 18:35) Tingali naghunahuna si David sa panahon nga si propetang Samuel miadto sa balay sa amahan ni David aron dihogan ang sunod nga hari sa Israel. Si David ang kamanghoran sa walo ka anak nga lalaki. Pero siya ang gipili ni Jehova nga mopuli kang Haring Saul.​—1 Sam. 16:1, 10-13.

2. Unsay atong hisgotan niining artikuloha?

2 Si David mouyon gyod sa giingon sa usa ka salmista bahin kang Jehova: “Siya moyuko aron mosud-ong sa langit ug sa yuta. Bangonon niya ang timawa gikan sa abog. Patindogon niya ang kabos . . . aron palingkoron siya uban sa mga halangdon.” (Sal. 113:6-8) Niining artikuloha, ato unang konsiderahon ang pipila ka importanteng leksiyon bahin sa pagkamapainubsanon pinaagi sa paghisgot sa mga situwasyon diin si Jehova nagpakita niining hiyasa. Dayon atong tan-awon kon unsay atong makat-onan kang Haring Saul, propetang Daniel, ug Jesus bahin sa hiyas nga pagkamakasaranganon.

UNSAY ATONG MAKAT-ONAN KANG JEHOVA?

3. Sa unsang paagi si Jehova nagtratar kanato, ug unsay gipakita niini?

3 Gipakita ni Jehova nga siya mapainubsanon diha sa iyang paagi sa pagtratar sa dili hingpit nga mga tawo. Gawas nga dawaton niya ang atong pagsimba, isipon sab ta niya ingong iyang mga higala. (Sal. 25:14) Aron mahimo nato siyang higala, si Jehova mihimo sa unang lakang pinaagi sa pagtagana sa iyang  Anak ingong halad para sa atong mga sala. Maluluy-on ug mabination gyod si Jehova kanato!

4. Unsay gihatag ni Jehova kanato, ug ngano?

4 Konsideraha ang laing paagi nga si Jehova nagpakitag pagkamapainubsanon. Ingong Maglalalang, puwede unta tang himoon ni Jehova nga walay katakos nga mopili kon unsay buhaton nato sa atong kinabuhi. Pero wala nâ niya himoa. Gilalang ta niya sumala sa iyang larawan, ug gihatagan tag kagawasan sa pagpili. Bisag kita huyang ug ubos, gusto niya nga moalagad ta niya tungod kay gihigugma nato siya ug giila nato ang mga kaayohan sa pagsunod kaniya. (Deut. 10:12; Isa. 48:17, 18) Mapasalamaton gyod ta nga si Jehova mapainubsanon!

Makita dinhi nga si Jesus ug ang pipila niya ka kaubang mga magmamando tua sa langit. Nagtan-aw sila sa daghan kaayong anghel. Ang pipila ka anghel nagpaingon sa yuta aron himoon ang ilang mga asaynment. Si Jehova naghatag ug awtoridad nilang tanan nga naa sa hulagway (Tan-awa ang parapo 5)

5. Sa unsang paagi gitudloan ta ni Jehova nga mahimong mapainubsanon? (Tan-awa ang hulagway sa atubangan sa magasin.)

5 Si Jehova nagtudlo nato nga magmapainubsanon diha sa iyang paagi sa pagtratar kanato. Si Jehova ang labing maalamong Persona sa uniberso. Bisan pa niana, andam siyang modawat ug mga sugyot gikan sa uban. Pananglitan, gipatabang niya ang iyang Anak sa paglalang sa tanang butang. (Prov. 8:27-30; Col. 1:15, 16) Ug bisag si Jehova ang labing gamhanan, naghatag siyag awtoridad sa uban. Pananglitan, gitudlo niya si Jesus ingong Hari sa Gingharian, ug hatagan sab Niyag awtoridad ang 144,000 nga mahimong kaubang magmamando ni Jesus. (Luc. 12:32) Siyempre, gibansay ni Jehova si Jesus nga mahimong Hari ug Hataas nga Saserdote. (Heb. 5:8, 9) Gibansay sab niya ang kaubang mga magmamando ni Jesus. Pero dili niya kontrolahon kon unsaon nila paghimo ang ilang buluhaton. Hinunoa, may pagsalig siya nga ilang buhaton ang iyang kabubut-on.​—Pin. 5:10.

Atong gisundog si Jehova kon atong bansayon ang uban ug hatagan silag buluhaton (Tan-awa ang parapo 6-7) *

6-7. Unsay atong makat-onan sa atong langitnong Amahan bahin sa paghatag ug awtoridad sa uban?

6 Kon ang atong langitnong Amahan​—kinsa wala magkinahanglan ug tabang—​naghatag ug  awtoridad sa uban, ilabina gyod nga ato nang himoon! Pananglitan, ulo ka ba sa pamilya o ansiyano sa kongregasyon? Sunda ang ehemplo ni Jehova pinaagi sa paghatag ug buluhaton sa uban ug ayaw kontrolaha kon unsaon nila kana paghimo. Kon sundogon nimo si Jehova, mahuman ang buluhaton, mabansay nimo ang uban, ug matabangan nimo sila nga makabaton ug dugang nga kompiyansa. (Isa. 41:10) Unsa pay makat-onan gikan kang Jehova niadtong dunay awtoridad?

7 Gipakita sa Bibliya nga si Jehova interesado sa opinyon sa iyang mga anak nga anghel. (1 Hari 22:19-22) Mga ginikanan, unsaon ninyo pagsundog si Jehova? Kon haom, pangayog opinyon sa inyong mga anak kon unsaon paghimo ang usa ka buluhaton. Ug kon nahiangay, sunda ang ilang mga sugyot.

8. Sa unsang paagi nagmapailobon si Jehova kang Abraham ug Sara?

8 Gipakita sab ni Jehova ang iyang pagkamapainubsanon pinaagi sa iyang pagkamapailobon. Pananglitan, si Jehova mapailobon dihang ang iyang mga alagad matinahorong mangutana bahin sa iyang mga desisyon. Naminaw siya dihang gisulti ni Abraham ang iyang mga kabalaka bahin sa desisyon nga laglagon ang Sodoma ug Gomora. (Gen. 18:22-33) Ug hinumdomi kon giunsa pagtratar ni Jehova ang asawa ni Abraham nga si Sara. Wala siya malain o masuko dihang gikataw-an ni Sara ang iyang saad nga kini magmabdos bisag tigulang na. (Gen. 18:10-14) Hinunoa, gipakitaan niyag dignidad si Sara.

9. Unsay makat-onan sa mga ginikanan ug sa mga ansiyano sa ehemplo ni Jehova?

9 Mga ginikanan ug mga ansiyano, unsay inyong makat-onan kang Jehova? Konsideraha kon unsay inyong gibuhat dihang ang inyong mga anak o ang pipila diha sa kongregasyon wala mouyon sa inyong desisyon. Gidepensahan ba dayon ninyo ang inyong desisyon? O gisulayan ba ninyog sabot ang ilang panglantaw? Ang mga pamilya ug kongregasyon seguradong makabenepisyo kon kadtong dunay awtoridad mosundog kang Jehova. Ato nang nahisgotan kon unsay atong makat-onan kang Jehova bahin sa pagkamapainubsanon. Karon, susihon nato kon unsay atong makat-onan bahin sa pagkamakasaranganon gikan sa mga ehemplo nga narekord sa Pulong sa Diyos.

UNSAY ATONG MAKAT-ONAN SA EHEMPLO SA UBAN?

10. Sa unsang paagi gigamit ni Jehova ang ehemplo sa uban sa pagtudlo kanato?

10 Ingong atong “Dakong Instruktor,” si Jehova naghatag ug mga ehemplo diha sa iyang Pulong aron matudloan ta. (Isa. 30:20, 21) Makakat-on ta dihang atong pamalandongon ang mga asoy sa Bibliya bahin niadtong nagpakitag mga hiyas nga makapalipay sa Diyos, apil na ang pagkamakasaranganon. Makakat-on sab ta dihang atong susihon kon unsay nahitabo niadtong wala magpakita nianang maayo nga mga hiyas.​—Sal. 37:37; 1 Cor. 10:11.

11. Unsang leksiyon ang atong makat-onan sa daotang panig-ingnan ni Saul?

11 Hunahunaa kon unsay nahitabo kang Haring Saul. Sa sinugdan, makasaranganon siya. Sa batan-on pa siya, nahibalo siya sa iyang mga limitasyon ug nagduhaduha pa gani siyag dawat ug dugang nga responsibilidad. (1 Sam. 9:21; 10:20-22) Pero sa ngadtongadto, si Saul nahimong mapangahason. Milutaw ning dili maayong kinaiya wala madugay human siya mahimong hari. Dihay higayon nga nawad-an siyag pailob samtang nagpaabot kang propetang Samuel. Imbes mosalig nga si Jehova molihok para sa Iyang katawhan, si Saul mitanyag ug halad nga sinunog bisag wala siyay katungod sa paghimo niana. Ingong resulta, si Saul nawad-an sa pag-uyon ni Jehova ug ngadtongadto, sa iyang pagkahari. (1 Sam. 13:8-14) Maalamon ta kon makakat-on tag leksiyon gikan  niining daotang panig-ingnan ug likayan ang pagkamapangahason.

12. Giunsa pagpakita ni Daniel nga siya makasaranganon?

12 Dili sama kang Saul, si propetang Daniel maoy maayong panig-ingnan. Sa tibuok kinabuhi ni Daniel, siya nagpabiling mapainubsanon ug makasaranganon ug kanunayng nangayog giya kang Jehova. Pananglitan, dihang gigamit siya ni Jehova sa paghubad sa damgo ni Nabucodonosor, wala siya moingon nga naggikan kaniya ang interpretasyon. Hinunoa, gihatag niya ang tanang pasidungog kang Jehova. (Dan. 2:26-28) Unsay atong makat-onan niini? Kon ang mga igsoon ganahang maminaw sa atong mga pakigpulong o kon duna tay nindot nga mga eksperyensiya sa ministeryo, angay natong ihatag ang tanang pasidungog kang Jehova. Angay natong ilhon nga dili nato ni mahimo kon walay tabang ni Jehova. (Filip. 4:13) Kon buhaton nato nâ, ato pong gisundog si Jesus. Sa unsang paagi?

13. Unsay atong makat-onan kang Jesus diha sa Juan 5:19, 30?

13 Bisag si Jesus ang hingpit nga Anak sa Diyos, siya misalig kang Jehova. (Basaha ang Juan 5:19, 30.) Wala gyod siya mangilog sa awtoridad sa iyang langitnong Amahan. Ang Filipos 2:6 nag-ingon nga si Jesus “wala maghunahuna nga mangilog, nga mahimong katumbas sa Diyos.” Ingong mapinasakopong Anak, si Jesus nahibalo sa iyang mga limitasyon ug nagtahod sa awtoridad sa iyang Amahan.

Giila ni Jesus nga dunay limitasyon ang iyang awtoridad (Tan-awa ang parapo 14)

14. Unsay reaksiyon ni Jesus dihang gihangyo siya sa pagbuhat ug butang nga wala siyay katungod?

14 Konsideraha kon unsay reaksiyon ni Jesus dihang ang iyang mga tinun-an nga si Santiago ug Juan, uban sa ilang inahan, miduol niya ug nangayog pribilehiyo nga wala siyay katungod sa paghatag. Si Jesus miingon dayon nga ang iya lang langitnong Amahan ang makadesisyon kon kinsay molingkod sa tuo ug sa wala ni Jesus diha sa Gingharian. (Mat. 20:20-23) Gipakita ni Jesus nga nahibalo siya sa iyang mga limitasyon. Siya makasaranganon. Wala siya mobuhat ug bisan unsa nga wala isugo ni Jehova kaniya. (Juan 12:49) Unsaon nato pagsundog si Jesus?

Sa unsang paagi masundog nato ang pagkamakasaranganon ni Jesus? (Tan-awa ang parapo 15-16) *

15-16. Sa unsang paagi mapadapat nato ang tambag sa 1 Corinto 4:6?

15 Masundog nato si Jesus pinaagi sa pagpadapat sa tambag sa Bibliya sa 1 Corinto 4:6. Kini nag-ingon: “Ayawg saylo sa mga butang nga nasulat.” Busa kon dunay mangayog  tambag, dili gyod nato ipugos ang atong opinyon o isulti dayon ang bisan unsa nga atong mahunahunaan. Hinunoa, atong ipakita kaniya ang tambag gikan sa Bibliya ug sa atong binase sa Bibliya nga mga publikasyon. Niining paagiha, atong giila ang atong mga limitasyon ug giisip nga labaw gyod ang “matarong nga mga mando” sa Labing Gamhanan.​—Pin. 15:3, 4.

16 Gawas sa pagpasidungog kang Jehova, duna pay ubang maayong mga rason nga magmakasaranganon. Susihon nato karon kon sa unsang paagi ang pagkamapainubsanon ug pagkamakasaranganon makahatag natog kalipay ug makatabang nato nga makabatog maayong relasyon sa uban.

UNSAY KAAYOHAN KON KITA MAPAINUBSANON UG MAKASARANGANON?

17. Nganong malipayon ang mga mapainubsanon ug makasaranganon?

17 Kon kita mapainubsanon ug makasaranganon, mahimo tang mas malipayon. Ngano? Kon atong giila ang atong mga limitasyon, mapasalamaton ta sa bisan unsang tabang nga ihatag sa uban. Pananglitan, hunahunaa ang higayon dihang giayo ni Jesus ang 10 ka sanlahon. Usa lang kanila ang mibalik aron pasalamatan si Jesus sa pag-ayo sa iyang makahahadlok nga sakit. Kining mapainubsanon ug makasaranganon nga tawo nahibalo nga dili siya maulian kon wala ang tabang ni Jesus, busa mapasalamaton siya sa tabang nga iyang nadawat, ug iyang gihimaya ang Diyos tungod niini.​—Luc. 17:11-19.

18. Sa unsang paagi ang pagkamapainubsanon ug pagkamakasaranganon makatabang nato nga makabaton ug maayong relasyon sa uban? (Roma 12:10)

18 Ang tawong mapainubsanon ug makasaranganon posibleng makabaton ug maayong relasyon sa uban ug masuod kanila. Ngano? Iyang giila nga ang uban dunay maayong mga hiyas ug siya may pagsalig kanila. Malipay siya dihang molampos ang uban sa bisan unsang asaynment nga ilang madawat, ug dali siyang  mohatag ug komendasyon ug pasidungog kanila.​—Basaha ang Roma 12:10.

19. Unsa ang pipila ka rason kon nganong angay natong likayan ang garbo?

19 Pero ang tawong garboso maglisod paghatag ug komendasyon, kay mas gusto niya nga siyay dayegon. Iyang itandi ang iyang kaugalingon sa uban ug maningkamot siya nga molabaw kanila. Imbes iyang bansayon ang uban ug hatagag awtoridad, tingali maghunahuna siya nga kinahanglang siyay mangunay sa paghimo sa usa ka butang, kay dili makapasar niya ang trabaho sa uban. Ang tawong garboso sagad ambisyoso ug masinahon. (Gal. 5:26) Sagad wala siyay higala nga magdugay. Kon namatikdan nato nga may pagkagarboso ta, kinahanglan nga kinasingkasing tang mohangyo kang Jehova nga tabangan ta nga ‘mabag-o ang atong hunahuna’ aron kining daotang kinaiya dili makagamot sa atong kasingkasing.​—Rom. 12:2.

20. Nganong angay tang magmapainubsanon ug magmakasaranganon?

20 Mapasalamaton gyod ta sa ehemplo ni Jehova! Nakita nato ang iyang pagkamapainubsanon diha sa pagtratar niya sa iyang mga alagad, ug gusto nato siyang sundogon. Gusto sab natong sundogon ang maayong mga ehemplo diha sa Bibliya sa mga tawong makasaranganon nga nakapribilehiyo nga maglakaw uban sa Diyos. Hinaot kanunay natong ihatag kang Jehova ang pasidungog ug himaya nga angay kaniya. (Pin. 4:11) Pinaagi niana, mokuwalipikar sab ta sa paglakaw uban sa atong langitnong Amahan, kinsa nahigugma niadtong mapainubsanon ug makasaranganon.

AWIT 123 Magpasakop sa Kahikayan sa Diyos

^ par. 5 Kon ang usa mapainubsanon, siya maluluy-on ug mabination. Busa, husto nga moingon ta nga si Jehova mapainubsanon. Ingon sa ipakita niining artikuloha, makakat-on tag pagkamapainubsanon gikan kang Jehova. Tan-awon sab nato kon unsay atong makat-onan kang Haring Saul, propetang Daniel, ug Jesus bahin sa hiyas nga pagkamakasaranganon, o pag-ila sa limitasyon.

^ par. 58 HULAGWAY: Gibansay sa ansiyano ang batan-ong brader sa pag-atiman sa mga teritoryo sa kongregasyon. Sa ulahi, wala kontrolaha sa ansiyano kon giunsa paghimo sa batan-ong brader ang iyang asaynment.

^ par. 62 HULAGWAY: Gipangutana sa sister ang ansiyano kon puwede ba siyang motambong ug kasal diha sa simbahan. Imbes mohatag ug kaugalingong opinyon, gipakita sa ansiyano kaniya ang pipila ka prinsipyo sa Bibliya.