Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Kabalaka

Kabalaka

Duha ka matang ang kabalaka. Ang usa makaayo, ug ang usa makadaot. Ang Bibliya makatabang kanato sa pagsabot niining duha.

Normal lang ba nga mabalaka?

ANG REALIDAD

Ang kabalaka mao ang pagbati ug kahigwaos, nerbiyos, o kabalisa. Kay nagpuyo niining kalibotan nga walay kasegurohan, bisag kinsa mahimong dag-on sa kabalaka.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Si Haring David misulat: “Gabii ug buntag ug udto ako kanunayng nabalaka ug nagaagulo.” (Salmo 55:17) Unsay nakatabang kaniya? Pinaagi sa pag-ampo, gipahungaw ni David ang iyang pagbati ngadto sa Diyos, nga bug-os nagsalig sa Iyang maunongong gugma. (Salmo 13:5; 62:8) Gani, ang Diyos nag-awhag kanato sa pagtugyan kaniya sa atong kabalaka. “Itugyan [sa Diyos] ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kaninyo,” nag-ingon ang 1 Pedro 5:7.

Ang paghimog maayo alang sa atong mga minahal makapamenos sa atong kabalaka kanila

Pero, sagad may mahimo kita aron mamenosan ang atong kabalaka. Pananglitan, dihang ang magsusulat sa Bibliya nga si Pablo mibatig “kahingawa [o kabalaka] sa tanang kongregasyon,” siya naningkamot sa paghupay ug pagdasig kanila. (2 Corinto 11:28) Busa ang kabalaka nakaayo kaniya, kay kini nagpalihok kaniya sa pagtabang. Ingon niana usab kita. Pero ang kaatbang nga tinamdan—kawalay pagtagad o pagkadili-mabination—maoy timaan sa pagkadili-mahigugmaon.—Proverbio 17:17.

“Magatan-aw, dili lamang sa personal nga interes sa mga butang labot sa inyong kaugalingon, kondili sa personal nga interes usab sa uban.”Filipos 2:4.

Unsay imong himoon kon nabalaka kaayo ka?

ANG REALIDAD

Ang uban tingali nabalaka sa ilang nangaging sala, sa umaabot, o sa kuwarta. *

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Kabalaka sa nangaging kasaypanan: Una pa mahimong Kristohanon, ang uban sa unang siglo mga palahubog, mangingilkil, makihilawason, ug mga kawatan. (1 Corinto 6:9-11) Imbes magsigeg hunahuna sa ilang nangagi, sila nagbag-o ug masaligon sa kaluoy sa Diyos, kinsa andam mopasaylo. “Ang matuod nga pagpasaylo anaa kanimo [Diyos], aron nga ikaw kahadlokan,” matod sa Salmo 130:4.

Kabalaka sa umaabot: “Ayaw gayod kamo kabalaka bahin sa sunod nga adlaw,” nag-ingon si Jesu-Kristo, “kay ang sunod nga adlaw adunay iyang kaugalingong mga kabalaka.” (Mateo 6:25, 34) Ang punto? Mga presenteng problema lang ang atubanga. Ayaw kinig dugangi pinaagi sa paghunahuna sa mga problema sa umaabot, nga makadaot sa maayong panghukom nga moresultag dinalidaling desisyon. Hinumdomi usab nga kadaghanan sa atong kabalaka dili diay angayng kabalak-an.

Kabalaka sa kuwarta: Kaniadto, usa ka tawong maalamon miampo: “Ayaw ako hatagi ug kakabos ni mga bahandi.” (Proverbio 30:8) Hinunoa, siya naningkamot nga mahimong kontento—usa ka pagbati nga giuyonan sa Diyos. Ang Hebreohanon 13:5 nag-ingon: “Himoa ang inyong paagi sa pagkinabuhi nga mahigawas sa gugma sa salapi, samtang kamo magmakontento sa presenteng mga butang. Kay [ang Diyos] nag-ingon: ‘Dili ko gayod ikaw pagabiyaan ni sa bisan unsang paagi pagatalikdan.’” Lahi sa kuwarta nga mahimong mapakyas o seguradong mapakyas, ang Diyos dili gayod magpakyas niadtong nagsalig kaniya ug nagkinabuhing simple.

“Wala ako makakita ug matarong nga gibiyaan sa bug-os, ni sa iyang kaliwat nga nagapangita ug tinapay.”Salmo 37:25.

Moabot ba ang panahon nga wala nay kabalaka?

ANG GIINGON SA MGA TAWO

“Ania na kita sa bag-ong panahon sa pagkabalaka,” matod pa ni Harriet Green sa 2008 nga artikulo sa The Guardian. Niadtong 2014, si Patrick O’Connor misulat diha sa The Wall Street Journal nga ang “mga Amerikano mas mabalak-on karon kay sa kaniadto.”

ANG GIINGON SA BIBLIYA

“Ang pagkamabalak-on diha sa kasingkasing sa usa ka tawo maoy magpatikuko niini, apan ang maayong pulong mao ang makapalipay niini.” (Proverbio 12:25) Ang “maayong pulong” makita diha sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos. (Mateo 24:14) Kana nga Gingharian, usa ka gobyerno sa Diyos, hapit nang magwagtang nianang dili gayod nato mahimo—pagwala sa tanang kabalaka pinaagi sa pagwagtang sa hinungdan niini, lakip ang sakit ug kamatayon! “Pagapahiran [sa Diyos] ang tanang luha gikan sa [atong] mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ni may pagbangotan ni pagtiyabaw ni may kasakit pa.”—Pinadayag 21:4.

“Hinaot nga ang Diyos nga nagahatag ug paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw pinaagi sa inyong pagpanuo [kaniya].”Roma 15:13.

^ par. 10 Ang tawo nga may anxiety disorder maayong magpakonsultag doktor. Ang Pagmata! wala magrekomendar ug bisan unsang paagi sa pagtambal.