Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 PANGUNANG TOPIKO

Unsa ang Tinuod nga Higala?

Unsa ang Tinuod nga Higala?

NIADTONG Disyembre 25, 2010, usa ka 42 anyos nga babaye nga taga-Britain nag-post ug suicide note diha sa usa ka iladong social networking site. Ang iyang mensahe daw nagpakitabang. Bisag linibo ang iyang giilang mga higala sa social network, walay bisan usa ang mitabang kaniya. Nakita sa mga polis ang iyang patayng lawas pagkasunod adlaw. Siya naghikog pinaagi sa pag-inom ug sobra ka daghang medisina.

Tungod sa teknolohiya karon, kita makakitag ginatos, o linibo pa gani ka higala diha sa social network pinaagi lang sa pag-add sa ilang ngalan diha sa listahan sa atong mga kontak sa Internet. Ug kon dili na kita gustong makighigala sa usa kanila, i-delete lang nato ang ngalan nianang tawhana. Apan ang nahitabo sa babaye sa Britain nagpakita sa makapasubo nga kamatuoran—daghan gihapon ang walay tinuod nga higala. Gani, gipakita sa usa ka surbi dili pa dugay nga kita wala na kaayoy suod nga mga higala, bisan tuod mas sayon karon nga makakitag higala.

Sama sa kadaghanan, tingali mouyon ka nga importante ang tinuod nga mga higala. Ug basig nagtuo ka nga labaw pa ang gikinahanglan sa pagkahimong higala kay sa simpleng pag-click sa imong computer o cellphone. Unsay imong ginapangita sa usa ka higala? Sa unsang paagi mahimo kang tinuod nga higala? Unsay imong himoon aron ang panaghigalaay magdugay?

Tagda kining upat ka mapuslanong prinsipyo, ug matikdi kon sa unsang paagi ang praktikal nga mga tambag sa Bibliya makatabang kanimo nga mahimong matang sa tawo nga gusto sa uban nga higalaon.

 1. Ipakita nga Nahingawa Ka

Ang tinuod nga panaghigalaay naglakip ug responsibilidad. Sa ato pa, ang tinuod nga higala mobati nga siya dunay responsibilidad kanimo, ug nahingawa kanimo. Siyempre, ikaw usab dunay responsibilidad kaniya, ug ang matag usa kaninyo kinahanglang maningkamot ug magsakripisyo. Ug ang maong mga paningkamot dili makawang. Pangutan-a ang imong kaugalingon, ‘Andam ba ako sa paghatag sa akong kaugalingon, sa akong panahon, ug materyal para sa akong higala?’ Hinumdomi, aron makabatog tinuod nga higala, kinahanglang mahimo ka una nga tinuod nga higala.

KON UNSAY GINAPANGITA SA UBAN SA USA KA HIGALA

Irene: “Sama sa pagkultibar ug nindot nga garden, ang pag-ugmad ug tinuod nga panaghigalaay nagkinahanglag dakong panahon ug pag-atiman. Pagsugod pinaagi sa paghimo sa imong kaugalingon nga usa ka tinuod nga higala. Pagpakita kanunay ug pagmahal ug personal nga interes. Ug kinahanglang andam ka sa pagsakripisyo sa imong panahon dihang ikaw gikinahanglan.”

Luis Alfonso: “Gihatagag importansiya sa mga tawo karon ang ilang kaugalingon imbes magsakripisyo para sa uban. Busa dako kaayong butang kon dunay magpakitag tinuod nga interes kanimo nga dili magpaabot ug balos.”

UNSAY GIINGON SA BIBLIYA?

“Sumala sa buot ninyo nga pagabuhaton sa mga tawo nganha kaninyo, mao usab ang inyong pagabuhaton ngadto kanila. Batasana ang paghatag, ug pagahatagan kamo.” (Lucas 6:31, 38) Gipasiugda ni Jesus dinhi ang pagsakripisyo sa kaugalingon ug pagkamahinatagon. Ang pagkamahinatagon makapalambo ug tinuod nga panaghigalaay. Kon andam ka sa pagtabang sa imong mga higala nga dili magpaabot ug balos, siyempre sila ganahan nimo.

2. Kinahanglang Maayo Kang Makigkomunikar

Ang tinuod nga panaghigalaay dili molambo kon panagsa ra kamo magkaestorya. Busa pag-estoryahanay kamo sa mga butang nga inyong gikaikagan. Pamati sa isulti sa imong higala, ug tahora ang iyang opinyon. Kon posible, hatagi siyag komendasyon ug pagdasig. May mga panahon nga ang higala kinahanglang tambagan o badlongon, ug dili kana sayon. Hinunoa, ang tinuod nga higala may kaisog sa pagsulti sa seryoso nga sayop ug sa paghatag ug tambag nga dili makapasilo.

KON UNSAY GINAPANGITA SA UBAN SA USA KA HIGALA

Juan: “Ang tinuod nga higala makasulti sa iyang opinyon ug dili masuko kon dili ka mouyon kaniya.”

Eunice: “Mas gusto kog higala nga mohatag kanakog panahon ug mamati kanako, ilabina kon duna koy problema.”

Silvina: “Ang tinuod nga higala mosulti sa tinuod—bisag sakit kini para nimo—tungod kay naghunahuna siya sa imong kaayohan.”

UNSAY GIINGON SA BIBLIYA?

“Ang matag usa kinahanglang magmaabtik sa pagpaminaw, magmahinay sa pagsulti, magmahinay sa pagkapungot.” (Santiago 1:19) Ang tinuod nga higala moapresyar kon siya pamatian. Pero kon kita lang ang magsigeg sulti, kini magpakita nga ang atong opinyon lang ang importante. Busa paminaw kon ang imong higala mopadayag sa iyang pagbati ug mga kabalaka. Ug ayaw kahiubos kon iya kang sultihan sa tinuod. “Maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan ug nakapasakit siya kanimo,” nag-ingon ang Panultihon [Proverbio] 27:6, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.

 3. Magmarealistiko sa Imong mga Pagdahom

Sa magkasuod kita sa atong higala, mas makita nato ang iyang mga kahuyangan. Ang atong mga higala dili perpekto, ug mao man usab kita. Busa dili kita angayng magdahom o mamugos nga mahimong perpekto ang atong mga higala. Hinunoa, mas maayo nga atong pabilhan ang ilang maayong mga hiyas ug palabyon ang ilang kahuyangan.

KON UNSAY GINAPANGITA SA UBAN SA USA KA HIGALA

Samuel: “Sagad taas ra kitag mga pagdahom sa uban kay sa atong kaugalingon. Kon kita modawat nga kita nasayop ug nagkinahanglag pasaylo, nan mas andam kita nga mopasaylo sa uban.”

Daniel: “Dawata nga makahimo gyod ug sayop ang imong higala. Kon may problema, maayong ato dayon kining sulbaron ug kalimtan.”

UNSAY GIINGON SA BIBLIYA?

Andam ka bang mopasaylo?—Colosas 3:13, 14

“Kitang tanan mangapandol sa makadaghan. Kon adunay dili mapandol sa pulong, siya usa ka tawong hingpit, nga makahimo usab sa pagrenda sa iyang tibuok lawas.” (Santiago 3:2) Ang pagdawat niini nga kamatuoran makatabang kanato nga mahimong masinabtanon sa atong higala. Sa ingon, atong mapalabay ang ilang ginagmayng kalapasan nga nakapasuko kanato. Ang Bibliya nag-ingon: “Magpadayon sa pag-antos sa usag usa ug kinabubut-on nga magpasaylo sa usag usa kon ang usa adunay reklamo batok sa lain. . . . Apan, gawas pa niining tanang butanga, isul-ob ninyo ang gugma, kay kini maoy usa ka hingpit nga bugkos sa panaghiusa.”Colosas 3:13, 14.

 4. Pakighigala ug Lainlaing Tawo

Tinuod nga kinahanglan kitang mag-amping sa pagpili kon kinsay atong higalaon. Pero wala kana magpasabot nga maoy higalaon lang nato kadtong sama natog edad o pagkamatuto. Ang pagpakitag interes sa mga tawo nga lainlain ug edad, kultura, ug nasyonalidad makapalambo sa atong kinabuhi.

KON UNSAY GINAPANGITA SA UBAN SA USA KA HIGALA

Unai: “Kon makighigala lang ka niadtong sama nimog edad ug parehas nimog kagustohan mora kag nagbalikbalik ug sul-ob sa sinina nga paborito nimog kolor. Bisag paborito nimo kana, mapul-an ra ka niana.”

Funke: “Ang akong pagpakighigala ug lainlaing tawo nakatabang kanako sa pagkahimong hamtong. Nakakat-on ko kon unsaon pagpahiuyon sa mga tawo sa tanang pangedaron ug kahimtang sa kinabuhi, ug tungod niana nahimo akong mahigalaon ug makiangayon. Ug nakaapresyar gayod niana ang akong mga higala.”

Makighigala ka ba sa tanang matang sa tawo?—2 Corinto 6:13

UNSAY GIINGON SA BIBLIYA?

“Nagsulti ako kaninyo karon sama nga kamo akong mga anak . . . Buksi usab pag-ayo ang inyong mga kasingkasing!” (2 Corinto 6:13, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia) Ang Bibliya nagdasig kanato nga makighigala kita sa tanang matang sa tawo. Kining dili mapihigong panglantaw sa panaghigalaay makahatag ug lamas sa imong kinabuhi, ug mas masuod ka pa sa uban.