Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 ANG HUNAHUNA SA BIBLIYA

Depresyon

Depresyon

Unsa ang depresyon?

“Nalibog ako, natikuko ako sa hilabihan gayod; naglakaw ako sa tibuok adlaw nga masulub-on.” —Salmo 38:6.

ANG GIINGON SA MGA EKSPERTO

May panahon nga kitang tanan maguol, pero ang depresyon lahi kay kini maoy sakit sa emosyon nga dugayng mawala nga makapaluya ug makabalda sa adlaw-adlawng kinabuhi. Matikdi nga ang mga eksperto lainlain ug opinyon sa kon unsay “normal” nga kaguol ug kon unsay matawag nga “sakit sa emosyon.” Pero dunay mga tawo nga makasinatig grabeng kaguol, nga inubanan usahay ug pagbati nga sad-an ug walay silbi.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya naghisgot ug daghang lalaki ug babaye nga nakasinatig kaguol. Pananglitan, si Ana mibatig “kapait sa kalag”—ekspresyon nga nagkahulogan ug “gun-ob nga kasingkasing” ug “naguol pag-ayo.” (1 Samuel 1:10) Kas-a, ang manalagnang si Elias naguol pag-ayo nga mihangyo siya sa Diyos sa pagkuha sa iyang kinabuhi!—1 Hari 19:4.

Ang mga Kristohanon sa unang siglo gitambagan sa ‘paghupay sa magul-anong mga kalag.’ (1 Tesalonica 5:14) Sumala sa usa ka reperensiya, ang ekspresyon nga “magul-anong mga kalag” mahimong magtumong niadtong “temporaryong nabug-atan sa mga problema sa kinabuhi.” Dayag, ang matinumanong mga lalaki ug babaye sa panahon sa Bibliya nakasinati sab ug grabeng kaguol.

 Ang tawong may depresyon mao bay mabasol sa iyang depresyon?

“Ang tibuok kalalangan duyog nga nagpadayon sa pag-agulo ug anaa sa kasakitan.”—Roma 8:22.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya nagtudlo nga ang mga sakit maoy epekto sa pagkamasinupakon sa unang magtiayon. Pananglitan, ang Salmo 51:5 nag-ingon: “Sa kasaypanan ako natawo uban sa mga kasakit sa pagpanganak, ug sa sala ako gipanamkon sa akong inahan.” Ug ang Roma 5:12 nag-ingon nga “ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo [ang unang tawo nga si Adan] ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man.” Sanglit atong napanunod ang pagkadili-hingpit gikan kang Adan, ang matag usa kanato masakit sa lawas ug sa emosyon. Busa ang Bibliya nag-ingon nga “ang tibuok kalalangan duyog nga nagpadayon sa pag-agulo ug anaa sa kasakitan.” (Roma 8:22) Apan ang Bibliya naghatag usab ug paglaom nga dili gayod mahatag ni bisan kinsang doktor—ang saad sa Diyos nga usa ka malinawong bag-ong kalibotan diin ang tanang sakit, apil na ang depresyon, mawala na.—Pinadayag 21:4.

Unsay makatabang nimo sa pagsagubang sa depresyon?

Si Jehova haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing; ug siya magaluwas niadtong mga nahugno sa espiritu.”—Salmo 34:18.

KON NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO

Dili ka kanunayng makakontrolar sa imong mga kahimtang, ug usahay maapektohan ka sa dili maayong mga hitabo. (Ecclesiastes 9:11, 12) Apan makahimo kag mga pamaagi aron dili ka madaog sa depresyon.

ANG GIINGON SA BIBLIYA

Ang Bibliya nag-ingon nga kadtong masakiton nagkinahanglag doktor. (Lucas 5:31) Busa kon nag-antos ka sa makapaluyang sakit sa emosyon, maayong magpakonsulta kag doktor. Ang Bibliya nag-ingon nga hinungdanon usab ang pag-ampo. Pananglitan, ang Salmo 55:22 nag-ingon: “Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova, ug siya magasapnay kanimo. Dili gayod niya itugot nga matarog ang matarong.” Ang pag-ampo dili lang kay pangpaalibyo sa gibati; kini maoy pagpakig-estorya ngadto kang Jehova nga Diyos, kinsa “haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing.”—Salmo 34:18.

Matabangan usab ka kon imong isulti ang imong gibati sa usa ka suod nga higala. (Proverbio 17:17) “Giawhag ko sa usa ka igsoon sa pagtuo sa pagsulti kaniya bahin sa akong depresyon,” miingon si Daniela nga usa ka Saksi ni Jehova. “Bisan tuod naglikay ko sa pagpakig-estorya bahin niini sa daghang katuigan, akong naamgohan nga kini ra diay ang akong gikinahanglan. Maayo nga akong gisulti kini kay migaan ang akong gibati pagkahuman.”