Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Unsay Gituohan sa mga Saksi ni Jehova?

Unsay Gituohan sa mga Saksi ni Jehova?

Ang mga doktrina sa mga Saksi ni Jehova dili sekreto, kay ang ilang literatura mabatonan sa ginatos ka pinulongan. Sa ubos mao ang sumaryo sa pipila sa ilang pangunang mga gituohan.

1. Ang Bibliya

Ang mga Saksi nagtuo nga ang “tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos.” (2 Timoteo 3:16) Si Jason D. BeDuhn, nga propesor sa pagtuon bahin sa relihiyon, nagsulat: “[Gipasukad sa mga Saksi ni Jehova] ang ilang pagtulon-an ug paagi sa pagsimba diha mismo sa Bibliya nga wala magtino daan ug ideya kon unsay makaplagan diha.” Ilang gibase ang ilang mga pagtulon-an diha sa Bibliya; dili nila kini tuison aron lang mosibo sa ilang ginatudlo. Ug ilang nasabtan nga dili tanang gipamulong sa Bibliya sabton nga literal. Pananglitan, ang pito ka adlaw sa paglalang maoy simboliko, nga nagtumong ug taas nga yugto sa panahon.—Genesis 1:31; 2:4.

2. Ang Maglalalang

Ang matuod nga Diyos naghatag ug ngalan sa iyang kaugalingon—Jehova (o Yahweh, nga maoy gigamit sa Jerusalem Bible sa Romano Katoliko ug gipili sa ubang mga eskolar karon)—nga magpaila kaniya batok sa bakak nga mga diyos. * (Salmo 83:18) Ang Hebreohanong porma sa ngalan sa Diyos makita duolan sa 7,000 ka beses diha sa orihinal nga mga teksto sa Kasulatan. Sa nagpasiugda sa pagkahinungdanon nianang ngalana, si Jesus miingon diha sa iyang sulondang pag-ampo: “Balaana ang imong ngalan.” (Mateo 6:9, King James Version) Ang Diyos may katungod sa pagpangayog bug-os nga debosyon. Busa ang mga Saksi dili mogamit ug mga larawan o rebulto sa ilang pagsimba.—1 Juan 5:21.

“Ang Amahan labaw pa kay kanako.”—Juan 14:28

3. Jesu-Kristo

Siya ang Manluluwas, “ang Anak sa Diyos,” ug “ang panganay sa tanang kalalangan.” (Juan 1:34; Colosas 1:15; Buhat 5:31) Ingong usa ka linalang nga persona, siya dili bahin sa Trinidad. Si Jesus miingon: “Ang Amahan labaw pa kay kanako.” (Juan 14:28) Si Jesus nagpuyo sa langit sa wala pa moanhi sa yuta, ug human sa paghalad sa iyang kinabuhi ug pagkabanhaw, siya mibalik sa langit. “Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako.”—Juan 14:6.

 4. Ang Gingharian sa Diyos

Literal kini nga langitnong kagamhanan nga dunay Hari—si Jesu-Kristo—ug 144,000 nga kaubang mga magmamando, kinsa “gipalit gikan sa yuta.” (Pinadayag 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniel 2:44; 7:13, 14) Sila magmando sa yuta, nga pagahinloan sa tanang pagkadaotan ug pagapuy-an sa milyon-milyong tawo nga mahinadlokon sa Diyos.—Proverbio 2:21, 22.

5. Ang yuta

Ang Ecclesiastes 1:4 nag-ingon: “Ang yuta magpabilin hangtod sa hangtod.” (The New English Bible) Human sa paglaglag sa mga daotan, ang yuta himoong paraiso ug pagapuy-an sa mga tawong matarong sa walay kataposan. (Salmo 37:10, 11, 29) Busa matuman ang mga pulong ni Jesus sa pag-ampo nga nag-ingon: “Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta.”—Mateo 6:10, King James Version.

6. Tagna sa Bibliya

Ang “Diyos . . . dili makabakak.” (Tito 1:2) Busa ang iyang gitagna matuman gayod, lakip sa mga tagna sa Bibliya bahin sa kataposan sa presenteng kalibotan. (Isaias 55:11; Mateo 24:3-14) Kinsay maluwas sa umaabot nga kalaglagan? Ang 1 Juan 2:17 nag-ingon: “Siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.”

7. Sekular nga mga awtoridad

“Ibayad ninyo kang Cesar ang mga butang ni Cesar, apan ang mga butang sa Diyos ngadto sa Diyos.” (Marcos 12:17) Busa ang mga Saksi ni Jehova nagtuman sa mga balaod sa yuta kon dili kini supak sa balaod sa Diyos.—Buhat 5:29; Roma 13:1-3.

“Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.”—Mateo 24:14

8. Pagsangyaw

Si Jesus nagtagna: “Kining maayong balita sa gingharian” igawali sa tibuok yuta sa dili pa moabot ang kataposan sa presenteng kalibotan. (Mateo 24:14) Giisip sa mga Saksi ni Jehova nga usa ka pribilehiyo ang pagpakigbahin sa buluhaton nga makaluwas ug kinabuhi. Siyempre, mamati man ang mga tawo o dili, ila na kanang desisyon. Ang Bibliya nag-ingon: “Si bisan kinsa nga may tinguha paimna sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad.”—Pinadayag 22:17.

9. Bawtismo

Bawtismohan lang sa mga Saksi ni Jehova kadtong kinsa, base sa ilang nakat-onan gikan sa detalyadong pagtuon sa Bibliya, buot moalagad sa Diyos ingong usa sa iyang mga Saksi. (Hebreohanon 12:1) Ilang simbolohan ang ilang pagpahinungod sa Diyos pinaagig pagpatuslob sa tubig.—Mateo 3:13, 16; 28:19.

10. Walay dako-dako, tanan managsama

Si Jesus miingon sa iyang mga sumusunod: “Kamong tanan mga igsoon.” (Mateo 23:8) Ang unang mga Kristohanon, lakip sa mga magsusulat sa Bibliya, walay dako-dako kay ang tanan managsama. Kini nga prinsipyo sa Bibliya maoy gisunod sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 4 Wala giimbento sa mga Saksi ni Jehova ang ngalang “Jehova.” Gatosan ka tuig kanhi, ang ngalan sa Diyos gihubad nga “Jehova” diha sa daghang dili-Biblikanhon nga pinulongan, lakip ang Iningles ug German. Ikasubo, gipulihan sa ubang mga maghuhubad karon sa Bibliya ang ngalan sa Diyos ug mga titulo sama sa “Diyos” ug “Ginoo,” busa nagpakita nga sila wala gayoy pagtahod sa Awtor sa Bibliya.