Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Batan-on Nangutana

Sa Unsang Paagi Maantos Nako ang Akong Kahimtang?

Sa Unsang Paagi Maantos Nako ang Akong Kahimtang?

“ANG himaya sa mga batan-on mao ang ilang kusog,” nag-ingon ang Proverbio 20:29. (The Jerusalem Bible) Kon ikaw may sakit o may depekto, basin magtuo ka nga kini nga teksto dili aplikado kanimo. Apan mahimong aplikado kini kanimo! Ang tinuod, nabuntog sa daghang batan-on nga may depekto ug dunay laygay nga sakit ang kinalisorang mga kahimtang. Giinterbiyo sa Pagmata! ang upat ka batan-on.

Si Hiroki nga taga-Japan nag-antos sa sakit nga cerebral palsy sukad sa pagkatawo. “Ang akong mga kaunoran sa liog dili makadaog sa akong ulo, ug dili ako makakontrolar sa akong mga kamot,” matod pa niya. “Nagdepende ako sa tabang sa uban.”

Si Natalie ug ang iyang manghod nga si James, nga taga-Habagatang Aprika, natawo nga enano. Si Natalie may scoliosis usab, nga usa ka depekto sa dugokan. “Upat ka beses na akong naoperahan,” siya miingon, “ug tungod kay bawog man ang akong dugokan, huyang ang akong baga.”

Si Timothy nga taga-Britanya nadayagnos nga dunay chronic fatigue syndrome sa nag-edad siyag 17. “Himsog ako kaniadto,” siya miingon, “apan walay duha ka bulan mikalit lang ug kahugo ang akong lawas nga dili gani makadaog ang akong mga bitiis sa akong lawas.”

Si Danielle nga taga-Australia, nadayagnos nga dunay diabetes sa nag-edad siyag 19. “Sanglit ang mga simtoma sa diabetes dili man mahibaloan,” siya miingon, “ang uban wala lang mahibalo nga grabe kini nga sakit. Sa tinuod lang, mahimo akong mamatay sa diabetes.”

Kon nag-antos ka sa usa ka matang sa sakit o depekto, madasig ka gayod sa mga komento ni Hiroki, Natalie, Timothy, ug Danielle. Kon ikaw maayog panglawas, ang ilang mga komento makatabang kanimo sa pagkahimong mas masinabtanon niadtong may depekto o may sakit.

Pagmata!: Unsay nakapalisod kaayo sa imong kahimtang?

Natalie: Ang reaksiyon sa mga tawo dihang makakita sila nako. Lainan kaayo ko. Paminaw nako, ako ray ilang gitan-aw.

Danielle: Kay diabeteson, naproblema ako kon unsay kaonon, unsa ka daghan, ug kon unsang mga pagkaon ang angay limitehan. Kon dili ko mag-amping sa akong kaonon, mous-os ang gidaghanon sa asukar diha sa akong dugo, nga mahimong mawad-an akog panimuot nga dili na maulian.

Hiroki: Ang akong wheelchair pinatuyog-himo, ug 15 ka oras sa usa ka adlaw nga usa lang gayod ang akong posisyon. Dili usab kaayo ako makatulog. Makamata dayon ako bisan sa gamayng kasikas.

Timothy: Sa primero, naglisod kaayo ko sa pagdawat sa akong sakit. Maulaw kaayo ko sa akong kahimtang.

Pagmata!: Unsa pay lain nga nakahatag kanimog kalisod?

Danielle: Kanunay kong kapoyon tungod sa diabetes. Nagkinahanglan kog daghang tulog kay sa uban nga sama nakog edad. Dugang pa, ang diabetes laygay nga sakit nga dili na maayo.

Natalie: Siyempre, problema nako ang akong gitas-on. Lisod ang paghimo sa ordinaryong mga buluhaton sama sa pagkab-ot ug mga butang sa estante sa tindahan. Maglisod gayod ko kon mag-inusara lang ako nga mamalit.

Timothy: Ginasagubang nako ang kaluya, ug usahay kaguol. Sa wala pa ako magsakit, abtikon kaayo ako. Duna koy trabaho ug nagamaneho usab. Tigdula akog potbol ug squash. Karon nagpondo na lang ako sa wheelchair.

Hiroki: Tungod sa akong sakit, nguhal akong mosulti. Makapaluya kaayo kini sa akong buot, busa dili ako mounag pagpakig-estorya. Usahay, tungod kay dili ako makakontrolar sa akong kamot, maigo nako ang uban. Kon mahitabo kini, dili gani ako makapangayog pasensiya tungod kay nguhal akong mosulti.

Pagmata!: Unsay nakatabang kanimo sa pagsagubang?

Danielle: Hunahunaon lang nako ang positibong mga butang sa akong kinabuhi. Ang akong malipayong pamilya, akong mahigugmaong mga higala sa kongregasyon ug, labaw sa tanan, si Jehova nga Diyos nga nagpaluyo kanako. Nagpakisayod usab ako sa bag-ong mga paagi sa pagtambal sa diabetes. Akong giatiman ang akong panglawas ug gihimo nako ang tanan aron maampingan ang akong kaugalingon.

Natalie: Ang pag-ampo nakahatag kanakog kusog. Usa-usahon nakog atubang ang akong mga problema. Nagmaokupado ako aron dili ako makahunahunag negatibong mga butang. Gawas pa, duna koy buotang mga ginikanan nga akong kadangpan.

Timothy: Wala gayoy adlaw nga mosipyat nga wala koy himoon bahin sa akong pagsimba, bisan sa makadiyot lang. Pananglitan, sugdan nako ang matag adlaw sa pagbasa sa inadlaw nga teksto. Ang pagtuon sa Bibliya ug pag-ampo importante kaayo nako, ilabina kon maguol ako.

Hiroki: Naningkamot ako nga dili kaayo mabalaka sa mga butang nga wala koy mahimo. Makausik lang kanag panahon. Sa laing bahin, gihimo nako ang tanan aron molig-on ang akong relasyon sa Diyos, ug wala nako himoang pasangil ang akong sakit aron dili makatuon sa Bibliya. Kon dili ako makatulog, isipon ko kini ingong higayon sa pag-ampo.​—Basaha ang Roma 12:12.

Pagmata!: Sa unsang paagi gidasig ka sa uban?

Hiroki: Kanunay akong hatagan ug komendasyon sa mga ansiyano sa gagmayng butang nga akong mahimo. Ikuyog usab ako sa mga igsoon sa kongregasyon sa ilang pagbalikduaw ug sa pagtuon sa Bibliya.​—Basaha ang Roma 12:10.

Danielle: Ang kinasingkasing nga komendasyon sa mga igsoon sa kongregasyon makapatandog kaayo nako. Kana nakapabati kanako nga gipabilhan, ug nakapadasig kanako sa pagpadayon.

Timothy: Dunay edarang igsoong babaye nga mangita gayod ug paagi sa pagpakig-estorya kanako sa mga panagkatigom. Kanunay usab akong dasigon ug hatagag praktikal nga tambag sa mga ansiyano ug sa ilang mga asawa. Gitabangan ako sa usa ka 84 anyos nga ansiyano sa pagtakda ug sayon kab-otong mga tumong. Gidapit ako sa pagsangyaw sa usa ka ministeryal nga alagad, ug siya naghikay ug patag nga teritoryo nga among kasangyawan nga mahimong kaagian ug wheelchair.​—Basaha ang Salmo 55:22.

Natalie: Inigsulod nako sa Kingdom Hall, sugaton ako ug mabinationg mga pahiyom sa akong mga igsoon sa pagtuo. Ang mga tigulang duna gayoy makapadasig nga isulti bisag duna pod silay mga suliran.​—Basaha ang 2 Corinto 4:16, 17.

Pagmata!: Unsay nakatabang kanimo sa paghupot ug positibong tinamdan?

Hiroki: Kay Saksi ni Jehova, nakig-uban ako sa usa ka organisasyon sa mga tawo nga dunay makapalipayng paglaom. Ang pagkaamgo nga ako sakop sa maong talagsaong organisasyon nakatabang kanako nga magmapositibo.​—Basaha ang 2 Cronicas 15:7.

Danielle: Akong hunahunaon nga bulahan ako nga nakasabot sa katuyoan sa Diyos. Dunay mga tawo nga maayog panglawas apan dili malipayon sa ilang kinabuhi, samtang ako malipayon.​—Basaha ang Proverbio 15:15.

Natalie: Akong nakita nga importanteng makig-uban ako sa mga tawo nga positibog tinamdan. Makapadasig usab ang pagbasag mga eksperyensiya sa uban nga nag-alagad kang Jehova bisan pa sa mga pagsulay. Ug inigtambong nako sa Kingdom Hall, nahibalo gayod ako nga mapalig-on ako ug mapahinumdoman nga bulahan kaayo ako nga nahimong Saksi ni Jehova.​—Basaha ang Hebreohanon 10:24, 25.

Timothy: Sumala sa 1 Corinto 10:13, dili gayod motugot si Jehova nga paantoson kita ug labaw sa atong maarangan. Kon ang akong Maglalalang masaligon nga makasagubang ako niini nga pagsulay, kinsa man ko nga moingong dili ako makasagubang?

 

MGA BUTANG NGA ANGAYNG PALANDONGON

  • Si Hiroki ug Timothy parehong nag-wheelchair. Kon sama kanila ang imong kahimtang, sa unsang paagi ang ilang mga komento makatabang kanimo sa paghupot ug positibong tinamdan?

  • Si Danielle miingon nga “sanglit ang mga simtoma sa diabetes dili man mahibaloan, ang uban wala lang mahibalo nga grabe kini nga sakit.” Ikaw ba nag-antos usab sa sakit nga dili mahibaloan ang mga simtoma? Kon mao, unsang mga pagtulon-an ang imong makat-onan sa mga komento ni Danielle?

  • Si Natalie miingon nga usa sa kinalisdang mga suliran nga iyang giatubang mao ang reaksiyon sa mga tawo dihang makakita sila kaniya. Unsay imong himoon aron dili gil-asan ang uban nga samag kahimtang kang Natalie? Kon duna kay sakit o depekto nga mopabati kanimo sama sa gibati ni Natalie, sa unsang paagi makasundog ka sa iyang positibong tinamdan?

  • Ilista sa ubos ang mga ngalan sa mga tawong imong nailhan nga dunay depekto o nag-antos sa laygay nga sakit.

  • Unsay imong himoon sa pagdasig kanila?