Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SUNDOGA ANG ILANG PAGTUO | DAVID

“Iya ni Jehova ang Gubat”

“Iya ni Jehova ang Gubat”

SI David lig-ong nagbarog samtang gilabyan siya sa mga sundalo nga naghaguros pagpanagan. Puwerte nilang hadloka nga nangatras sa panggubatan. Ngano? Tingali balikbalik silang nadunggan ni David nga gikuyawan nga naghisgot ug usa ka ngalan. Ngalan kadto sa usa ka tawo. Ug didto sa tunga sa walog nagbarog ang hambogirong tawo, nga tingali mao ang kinatas-an nga nakita ni David sukad.

Si Goliat! Nakita ni David kon nganong nangahadlok ang mga sundalo—taas kaayo si Goliat. Bisag dili niya isul-ob ang iyang armadura, tingali mas bug-at pa siya sa gibug-aton sa duha ka dagkong tawo. Pero siya nagsul-ob ug armadura, nagdalag espada, ug siya kusgan ug banggiitang sundalo. Si Goliat nanghagit. Handurawa ang iyang tingog nga naglanoglanog sa kabukiran samtang nagtamay sa mga sundalo sa Israel ug sa ilang hari, si Saul. Iyang gihagit si bisan kinsa sa pagpakigharong ug pagpakig-away kaniya, aron matapos ang gubat sa usa lang ka panagsangka!—1 Samuel 17:4-10.

Ang mga Israelitas nangahadlok. Si Haring Saul nahadlok. Nahibaloan ni David nga kapin nag usa ka bulan nga ingon niana ang situwasyon! Ang duha ka grupo sa kasundalohan, ang mga Filistehanon ug Israelitas, walay gimok samtang si Goliat nagbalikbalik ug tamay adlaw-adlaw. Si David naguol. Makauulaw kaayong hunahunaon nga ang hari sa Israel ug ang iyang mga sundalo, apil ang tulo ka magulang ni David, nangahadlok! Para kang David, kining paganong si Goliat wala lang magpakaulaw sa kasundalohan sa Israel kondili nanginsulto siya sa Diyos sa Israel, si Jehova! Pero unsa may mahimo ni David, nga batan-on man lang siya? Ug unsay atong makat-onan sa pagtuo ni David?—1 Samuel 17:11-14.

“DIHOGI SIYA, KAY MAO KINI SIYA!”

Atong balikan ang nahitabo daghang bulan nang milabay. Kilumkilom na samtang nagbantay si David sa mga karnero sa iyang amahan didto sa kabakiliran duol sa Betlehem. Siya guwapo, tingali tin-edyer pa lang, nga pulapulag nawong ug nindot kaayog mga mata. Samtang mingaw ang palibot, magtugtog siyag alpa. Si David natandog pag-ayo sa katahom sa kalalangan sa Diyos, ug tungod sa daghang oras nga malipayong pagtugtog, siya mas nahanas. Pero nianang gabhiona, siya gipatawag. Gipapauli siya dihadiha sa iyang amahan.—1 Samuel 16:12.

Iyang nakita ang iyang amahan, si Jese, nga nakig-estorya sa tigulang kaayong tawo. Kadto ang matinumanong propeta nga si Samuel. Siya gipadala ni Jehova sa pagdihog sa usa sa mga anak ni Jese aron mahimong sunod nga hari sa Israel! Si Samuel nakakita na sa pito ka magulang nga igsoon ni David, pero giklaro ni Jehova kang Samuel nga Siya walay napili kanila. Apan pag-abot ni David, gisultihan ni Jehova si Samuel: “Dihogi siya, kay mao kini siya!” Atubangan sa tanang magulang ni David, gibuksan ni Samuel ang sungay nga punog espesyal nga lana ug gibuboan ug gamayng lana ang ulo ni David. Ang kinabuhi ni David nausab human siya gidihogan. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang espiritu ni Jehova milihok diha kang David sukad niadtong adlawa.”—1 Samuel 16:1, 5-11, 13.

Si Jehova maoy gipasidunggan ni David sa iyang pagpatay sa ihalas nga mga mananap

Si David ba nangambisyon dayon nga mahimong hari? Wala. Kontento siya nga naghulat sa pagtultol sa espiritu ni Jehova kon kanus-a siya hatagan ug dagkong responsibilidad. Kasamtangan, iyang gipadayon ang iyang ubos nga trabaho ingong magbalantay. Makugihon ug maisogon niyang gihimo ang iyang trabaho. Duha ka higayong nameligro ang mga karnero sa iyang amahan, una sa usa ka leyon ug dayon sa usa ka oso. Wala lang niya basta aboga ang mga manunukob. Iya kining gibugno sa pagpanalipod sa luoy nga mga karnero sa iyang amahan. Nianang duha ka higayon, iyang gipatay ang mapintas nga mananap!—1 Samuel 17:34-36; Isaias 31:4.

Kadugayan, si David gipatawag na usab. Nakabalita si Haring Saul sa iyang gihimo. Bisag banggiitan gihapon nga sundalo si Saul, wala na malipay si Jehova kaniya kay siya misupak sa mga sugo sa Diyos. Wala na siya hatagi ni Jehova sa iyang espiritu, busa ang hari sagad samokon sa daotang espiritu—siya masuk-anon na, maduhaduhaon, ug mapintas. Dihang samokon siya sa daotang espiritu, usa ray makahupay kaniya, ang musika. Ang ubang tig-alagad ni Saul nakadungog nga si David manunugtog ug nga siya isog. Busa si David gipatawag, ug sa ulahi nahimong usa sa mga manunugtog ni Saul ug tigdala sa armadura.—1 Samuel 15:26-29; 16:14-23.

Ang mga batan-on daghag makat-onan sa pagtuo ni David. Iyang gigamit ang iyang libreng panahon sa mga buluhaton nga mas nakapasuod niya kang Jehova. Siya usab mapailobong nagkat-on ug mga kahanas, ug kana nakatabang niya sa pagkakitag trabaho. Labaw sa tanan, siya nagpagiya sa espiritu ni Jehova. Pagkatalagsaong leksiyon kini alang kanato!—Ecclesiastes 12:1.

‘AYAWG KALUYA’

Samtang nag-alagad kang Saul, si David tig-ulian sa balay aron sa pagbantay sa mga karnero, usahay sa dugayng panahon. Sa usa niana nga mga higayon, gisugo ni Jese si David sa pag-adto sa iyang tulo ka magulang, nga mga sundalo ni Saul. Si David misugot, nga nagdalag pagkaon para sa iyang mga igsoon ug mipaingon sa Walog sa Elah. Pag-abot didto, naluya siya pagkakita nga walay gimok ang duha ka grupo sa sundalo, sumala sa gihisgotan sa sinugdanan niining artikuloha. Nag-atubangay sila gikan sa isigkabakilid sa lapad nga walog.—1 Samuel 17:1-3, 15-19.

Para kang David, dili kadto maayo nga situwasyon. Naunsa man nga nanagan sa kahadlok ang kasundalohan sa buhi nga Diyos, si Jehova, tungod lang sa usa ka tawo ug pagano pa gyong dako? Giisip ni David ang pagtamay ni Goliat ingong dakong pagpanginsulto kang Jehova. Busa nakigsulti siya sa mga sundalo bahin sa pagpildi kang Goliat. Ang kamagulangang igsoon nga si Eliab nakadungog sa gisulti ni David. Iyang gikasab-an pag-ayo ang iyang manghod kay miadto lang siya sa pagtan-aw sa pinatyanay. Pero si David mitubag: ‘Unsa may daotan kong nabuhat? Igo lang kong nangutana.’ Dayon siya may kompiyansang misulti nga iyang pildihon si Goliat, ug nakaabot kini kang Saul. Si David gipatawag sa hari.—1 Samuel 17:23-31, Maayong Balita Biblia.

Gisulti ni David kining makapadasig nga pulong ngadto sa hari bahin kang Goliat: ‘Ayawg kaluya.’ Si Saul ug ang iyang mga sundalo nangaluya ug nangahadlok tungod kang Goliat. Natural lang nga ila tingaling gikomparar ang ilang kaugalingon sa maong higanteng tawo, diin kutob lang sila sa hawak o sa dughan. Sila naghunahuna nga sila mapildi ra dayon sa higante. Pero lahi ang hunahuna ni David. Ato unyang masayran nga lahi ang iyang panglantaw sa situwasyon. Busa iyang gipresentar ang iyang kaugalingon sa pagpakig-away kang Goliat.—1 Samuel 17:32.

Si Saul wala mosugot ug miingon: “Dili ka makahimo sa . . . pagpakig-away kaniya, kay ikaw usa lamang ka bata, ug siya usa ka manggugubat sukad pa sa iyang pagkabata.” Bata ba gyod si David? Dili, pero bata pa kaayo siya para mahimong sundalo, ug tingali bata pa siyag dagway. Pero si David nailhan nga isog ug tingali hapit nang mag-20 anyos.—1 Samuel 16:18; 17:33.

Gipasaligan ni David si Saul pinaagi sa pag-asoy bahin sa iyang pagpildi sa leyon ug oso. Nanghambog ba siya? Wala. Nahibalo si David kon nganong siya nakadaog. Siya miingon: “Si Jehova, nga nagluwas kanako gikan sa kuyamas sa leyon ug gikan sa kuyamas sa oso, siya mao ang magluwas kanako gikan sa kamot niini nga Filistehanon.” Sa kataposan, misugot na lang si Saul ug miingon: “Lakaw, ug hinaot si Jehova magauban kanimo.”—1 Samuel 17:37.

Gusto ka ba nga ang imong pagtuo mahisama nianang kang David? Matikdi nga ang pagtuo ni David dili kay walay basehanan. Siya dunay pagtuo sa iyang Diyos tungod sa iyang mga nahibaloan ug nasinatian. Siya nahibalo nga si Jehova maoy usa ka mahigugmaong Tigpanalipod ug Magtutuman sa mga saad. Kon gusto nato nga mahisama niana ang atong pagtuo, kinahanglang magpadayon kita sa pagkat-on bahin sa Diyos nga gihisgotan sa Bibliya. Kon ipadapat nato ang atong makat-onan, ang maayong mga resulta niana makapalig-on sa atong pagtuo.—Hebreohanon 11:1.

“SI JEHOVA MAGTUGYAN KANIMO SA AKONG KAMOT”

Sa primero, gipasul-ob ni Saul kang David ang iyang armadura. Parehas kadto kang Goliat, nga hinimo sa tumbaga, ug tingali apil niini ang kotamaya nga tumbaga nga gihaklapan ug himbis-himbis nga gisapawsapaw. Pero sa milihoklihok si David nga nagsul-ob nianang dako ug bug-at nga armadura, siya gisabalan. Kay dili man siya sundalo, wala siya maanad sa pagsul-ob niini, ilabina sa pagsul-ob sa armadura ni Saul, nga mao ang kinatas-ang tawo sa Israel kaniadto! (1 Samuel 9:2) Iya kining gihukas ug mipili sa pagsul-ob sa iyang naandang sinina sa pagkamagbalantay.—1 Samuel 17:38-40.

Si David nagdalag sungkod sa magbalantay ug lambuyog, ug nagsablay ug puntil. Ang lambuyog morag dili magsilbi, pero ang tinuod, kana makapatay. Ang isigkakilid sa lambuyog maoy mga estrap nga panit ug sa tunga niini dunay bulsabulsa, ug kini ang kinamaayohang hinagiban sa magbalantay. Iyang butangan ug bato ang bulsabulsa, ilambuyog kinig kusog ibabaw sa ulo, ug buhian ang usa sa mga estrap, ug ang bato walay sipyat nga moigo sa target niini. Kini nga hinagiban makamatay, mao nga gamiton usahay sa kasundalohan ang mga kauban nila nga mga tiglambuyog.

Si David andam na ug nagdali pagduol sa iyang kontra. Atong mahanduraw si David nga kinasingkasing nga nag-ampo samtang nagdukoduko sa pagpanguhag lima ka gagmay, hamis nga bato didto sa uga nga sapa. Dayon mipaingon siya sa panggubatan, nga wala maglakaw kondili nagdagan!

Pagkakita ni Goliat sa iyang kontra, unsay iyang gihunahuna? Siya nakatamay kang David kay siya bata lang nga pulahon ug nawong ug guwapo. Si Goliat misinggit: ‘Usa ba ako ka iro, nga sugaton mo ako ug sungkod?’ Iyang nakita ang sungkod ni David pero wala siya makamatikod sa lambuyog. Iyang gitunglo si David sa ngalan sa mga diyos sa Filistehanon ug nanganti nga iyang ipakaon ang patayng lawas niining talamayon nga kontra ngadto sa mga langgam ug sa ihalas nga mananap.—1 Samuel 17:41-44.

Bisan hangtod karon, ang tubag ni David maoy pamatuod sa iyang lig-ong pagtuo. Hunahunaa lang kining batan-on nga mitubag kang Goliat sa kusog nga tingog: “Mianhi ka kanako nga nagdalag espada ug bangkaw ug salapang, apan ako mianhi kanimo uban sa ngalan ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa mga talay sa kasundalohan sa Israel, nga imong gihagit.” Nahibalo si David nga ang gahom sa tawo ug ang mga hinagiban dili importante. Si Goliat walay pagtahod kang Jehova nga Diyos, ug si Jehova molihok. Sumala sa giingon ni David, “iya ni Jehova ang gubat.”—1 Samuel 17:45-47.

Nakita ni David ang gidak-on ug ang hinagiban ni Goliat. Pero wala siya magpadala sa kahadlok. Wala siya motalaw sama kang Saul ug sa iyang kasundalohan. Wala itandi ni David ang iyang kaugalingon kang Goliat. Hinunoa, iyang gitandi si Goliat kang Jehova. Ang gitas-on ni Goliat maoy mga nuybe ug tunga ka piye, ug siyay nanglabaw didto, pero unsa ba siya ka dako kon itandi sa Soberano sa uniberso? Ang tinuod, siya parehas ra sa ubang tawo, nga mora lag insekto nga daling matiros ni Jehova!

Si David midasdas paingon sa iyang kontra, nga nagkuot ug bato diha sa iyang puntil. Iyang gibutangag bato ang lambuyog ug gilambuyog kinig kusog kaayo ibabaw sa iyang ulo hangtod nga kini naghadyong. Si Goliat, nga naa sa luyo sa iyang tigdalag taming, mipaduol kang David. Ang iyang kataas, imbes makahatag ug bentaha, nakadaot hinuon kaniya kay ang iyang tigdalag taming mubo ug dili makapanalipod sa ulo sa higante. Ug kanay gipuntirya ni David.—1 Samuel 17:41.

Nakita ni David nga bisan ang higante wala ra sa kumingking kon itandi kang Jehova nga Diyos

Gipalagpot ni David ang bato. Handurawa ang kahilom samtang naghagiyos kini paingon sa target. Gipaneguro ni Jehova nga dili mosipyat ang pagtira ni David. Ang bato miigo ug nalubong sa agtang ni Goliat. Ang higante natumba, ug ang iyang nawong naumod sa yuta! Ang iyang tigdalag taming midagan sa kalisang. Si David mipaduol, gikuha ang espada ni Goliat, ug gipunggotan siyag ulo.—1 Samuel 17:48-51.

Sa kataposan, si Saul ug ang iyang mga sundalo nakabatog kaisog. Sila naninggit sa pag-atake ug midasdas sa mga Filistehanon. Ang gubat nahitabo gyod sumala sa giingon ni David kang Goliat: “Si Jehova . . . magatugyan kaninyo sa among kamot.”—1 Samuel 17:47, 52, 53.

Karon, ang mga alagad sa Diyos dili na makiggubat. Milabay na kanang panahona. (Mateo 26:52) Pero kinahanglan gihapon natong sundogon ang pagtuo ni David. Sama kaniya, kinahanglang atong isipon nga tinuod si Jehova—siya lang ang Diyos nga atong alagaran ug dayegon. Kita mobati usahay nga nabug-atan sa atong mga problema, pero ang atong mga problema wala ra sa kumingking kon itandi sa walay kinutobang gahom ni Jehova. Kon atong pilion si Jehova ingong atong Diyos ug motuo kaniya sama kang David, nan, walay problema o kalisdanan ang angayng makapahadlok kanato. Walay bisan unsa nga dili mahimo sa gahom ni Jehova!