Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

ANG BIBLIYA MAKABAG-O SA KINABUHI

Kadaghan Ko Napakyas Una Ko Milampos

Kadaghan Ko Napakyas Una Ko Milampos
  • NATAWO: 1953

  • NASOD: AUSTRALIA

  • KANIADTO: ADIK SA PORNOGRAPIYA

KAAGI:

Ang akong amahan milalin sa Australia gikan sa Germany niadtong 1949. Nangita siyag trabaho sa mga minahan ug sa mga kompaniya nga nagsuplayg koryente ug mipuyo sa baryo sa Victoria. Didto gipakaslan niya si Mama, ug natawo ko pagka-1953.

Paglabayg pipila ka tuig, si Mama nagtuon ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova, busa sa bata pa ko, may nahibaloan na ko bahin sa Bibliya. Pero kontra kaayo ni Papa ang relihiyon. Siya nahimong bayolente, isog, ug si Mama mahadlok kaayo niya. Nagtagotago si Mama sa pagtuon ug Bibliya ug natandog sa iyang nakat-onan. Kon wala si Papa, ako ug ang akong igsoong babaye tudloan ni Mama bahin sa iyang nakat-onan. Iyang gisulti kanamo ang bahin sa umaabot nga paraisong yuta ug nga kami magmalipayon kon among sundon ang mga prinsipyo sa Bibliya bahin sa pamatasan.​—Salmo 37:10, 29; Isaias 48:17.

Pag-edad nakog 18, milayas ko kay bayolente kaayo si Papa. Bisag nagtuo ko sa gitudlo ni Mama bahin sa Bibliya, wala nako kadto pabilhi. Wala ko magkinabuhi subay sa akong nakat-onan. Nakasulod kog trabaho ingong elektrisyan sa mina sa karbon. Pagka-20 anyos nako, nagminyo ko. Paglabayg tulo ka tuig, natawo ang among kamagulangang anak nga babaye, ug namalandong ko kon unsay importante sa akong kinabuhi. Nahibalo ko nga ang Bibliya makatabang sa among pamilya, busa nagtuon kog Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Pero kontra kaayo sa akong asawa ang mga Saksi. Dihang mitambong ko sa ilang tigom, iya kong gipapili​—mohunong pagtuon ug Bibliya o mohawa sa balay. Kay walay mahimo, nagpadaog ko sa akong asawa ug miundang pagpakig-uban sa mga Saksi. Sa ulahi nagbasol ko nga wala nako sunda ang akong nahibaloan nga husto.

Usa ka adlaw niana, gidani ko sa akong mga kauban sa trabaho sa pagtan-awg pornograpiya. Ginindotan ko niini pero gihilasan, ug human nakog tan-aw, makonsensiya ko. Kay nahinumdom sa akong nakat-onan sa Bibliya, nagtuo ko nga silotan gyod ko sa Diyos. Pero sa nagsige kog tan-aw ug law-ayng mga hulagway, ganahan na kog pornograpiya. Sa ulahi, adik na ko niini.

Sulod sa mga 20 ka tuig, nahilayo na kaayo ko gikan sa mga prinsipyo nga gitudlo ni Mama. Ang akong ginatan-aw makita diha sa akong pamatasan. Law-ay kog sinultihan ug bastos ug mga komedya. Dili na normal ang akong panglantaw sa sekso. Bisag duna koy asawa, nakigrelasyon ko sa ubang babaye. Usa ka adlaw niana, nakapamalandong ko ug nakahunahuna nga dili maayo ang akong ginabuhat. Ang akong pagtahod sa kaugalingon nailisan ug kalagot sa kaugalingon.

Nagbulag mi sa akong asawa, ug nadaot ang akong kinabuhi. Dayon, kinasingkasing kong nag-ampo kang Jehova ug mibalik pagtuon ug Bibliya. Nianang panahona, patay na si Papa, ug si Mama bawtismado na nga Saksi ni Jehova.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Ang akong kinabuhi kaniadto lahi kaayo kon itandi sa hataas nga sukdanan sa Bibliya. Pero karon, determinado ko nga makabaton ug kalinaw sa hunahuna nga gisaad sa Bibliya. Akong gihunong ang akong bastos nga sinultihan ug naningkamot sa pagkontrolar sa akong pagkamasuk-anon. Miundang ko sa akong imoral nga kinabuhi, pagsugal, paghuboghubog, ug pagpangawat sa akong amo.

Ang akong mga kauban sa trabaho naglibog kon nganong gusto kong magbag-o. Sa tulo ka tuig, gisigehan ko nilag tental aron makabalik ko sa akong kanhing pagkinabuhi. Kon masipyat gani ko, sama nianang makasinghag ko o makapamalikas, sila mangatawa: “Kana! Mao nay tinuod nga Joe.” Sakit kaayo kadtong mga pulonga! Mibati ko nga pakyas ko.

Sa trabahoan, komon kaayo ang pornograpiya, diha sa mga gadyet ug sa mga magasin. Ang akong mga kauban sa trabaho pirmeng magpasa ug law-ayng mga hulagway pinaagi sa ilang computer, nga mao poy akong gihimo kaniadto. Naningkamot kong makalingkawas sa akong pagkaadik, pero naningkamot pod sila nga mapakyas ko. Nangayo kog tambag ug pagdasig sa nag-Bible study nako. Namati gyod siya nako samtang nagpahungaw ko sa akong gibati. Gibasahan ko niyag mga teksto sa Bibliya aron mabuntog ang akong pagkaadik, ug iya kong gidasig sa pag-ampo kanunay kang Jehova alang sa tabang.​—Salmo 119:37.

Usa ka adlaw niana, akong gipatawag ang akong mga kauban sa trabaho. Sa natapok na sila, gisugo nako sila nga hatagag beer ang duha namo ka kauban nga adik sa makahubog nga ilimnon. Sila nagdungan pag-ingon: “Di na puwede! Naningkamot baya na sila nga makahunong sa ilang pagkaadik!” Mitubag ko: “Mao nay akong punto. Gusto sab kong makahunong sa akong pagkaadik.” Sukad niadto, ilang nakita nga naningkamot ko sa pagbuntog sa akong pagkaadik sa pornograpiya, ug wala na ko nila tentala.

Sa ulahi, sa tabang ni Jehova, nahunong ra nako ang akong pagkaadik sa pornograpiya. Pagka-1999, nabawtismohan ko ingong Saksi ni Jehova, ug mapasalamaton nga gihatagan kog laing higayon nga makabatog desente ug malipayong kinabuhi.

Nakasabot na ko karon kon nganong gidumtan ni Jehova ang mga butang nga akong gikalipayan sa dugayng panahon. Ingong mahigugmaong Amahan, gusto niyang mapanalipdan ko batok sa makadaot nga resulta sa pornograpiya. Tinuod gyod ang giingon sa Proverbio 3:5, 6: “Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing ug ayaw pagsalig sa kaugalingon mong pagsabot. Sa tanan mong mga dalan tagda siya, ug siya magatul-id sa imong mga alagianan.” Ang mga sukdanan sa Bibliya dili lang makapanalipod kondili makahatag usab ug seguradong kalamposan.​—Salmo 1:1-3.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Kaniadto, gilainan ko sa akong kaugalingon, pero karon may pagtahod na ko sa kaugalingon ug malinawon nag hunahuna. Hinlo na kog kinabuhi ug gibati nako nga gipasaylo ug gitabangan ko ni Jehova. Pagka-2000, naminyo ko kang Karolin, guwapa nga sister nga nahigugma sab pag-ayo kang Jehova. Ang among panimalay malinawon. Pribilehiyo kaayo namo nga nahimong bahin sa hinlo ug mahigugmaong panag-igsoonay sa mga Kristohanon sa tibuok kalibotan.