Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Kon Unsaon Pagtabang Niadtong Naay Problema sa Mental Health

Kon Unsaon Pagtabang Niadtong Naay Problema sa Mental Health

ANG BIBLIYA NAG-INGON: “Ang tinuod nga higala magpakitag gugma sa tanang panahon ug siya igsoon nga masaligan panahon sa kalisdanan.”​—PROVERBIO 17:17.

Kon Unsay Gipasabot Niana

Mobati tingali ta nga wala tay mahimo para sa atong higala nga naay problema sa mental health. Pero mapakita nato nga ato siyang gimahal kon tabangan nato siya sa pag-atubang sa iyang situwasyon. Unsay puwede natong himoon?

Kon sa Unsang Paagi Kini Makatabang

Mahimong “abtik sa pagpaminaw.” —SANTIAGO 1:19.

Ang usa sa pinakamaayong paagi nga matabangan nimo ang imong higala mao ang pagpaminaw dihang gusto siyang makig-estorya. Ayawg hunahunaa nga kinahanglan kang motubag sa tanan niyang isulti. Pasaligi siya nga andam kang maminaw ug nga imo siyang gimahal. Paningkamoti nga masabtan ang iyang gibati, ug ayaw siyag hukmi. Hinumdomi nga basig makasulti siyag mga butang nga wala niya tuyoa.​—Job 6:2, 3.

‘Hupaya ang mga naguol.’​—1 TESALONICA 5:14.

Ang imong higala tingali nabalaka o mibating walay pulos. Kon pasaligan nimo siya sa imong pagmahal, imo siyang mahupay ug madasig, bisan pag wala ka mahibalo kon unsa gyoy imong isulti.

“Ang tinuod nga higala magpakitag gugma sa tanang panahon.”​—PROVERBIO 17:17.

Tabangi ang imong higala sa praktikal nga paagi. Pangutan-a siya kon unsay puwede nimong matabang. Kon nalisdan siya sa pagsulti kon unsay iyang gikinahanglan, basin makasugyot ka kon unsay puwede ninyong himoon nga magkauban, sama sa pag-walking. O basin makatabang ka niya sa pagpamalit, paghinlo, o sa uban pang buluhaton.​—Galacia 6:2.

“Magpailob.”​—1 TESALONICA 5:14.

Dili tingali sa tanang panahon nga gustong makig-estorya ang imong higala. Pasaligi siya nga andam kang maminaw kon gusto niyang makig-estorya. Tungod sa iyang kondisyon, naa tingali siyay masulti o mabuhat nga masakitan ka. Dili tingali siya modayon sa inyong plano o kaha sapoton siya. Magmapailobon ug sabta siya samtang imo siyang ginatabangan.—Proverbio 18:24.

Ang Imong Kaandam nga Motabang Dakog Epekto

“Naningkamot ko nga mahimong amiga nga puwede niyang duolon bisan kanus-a. Bisag dili nako masulbad ang iyang mga problema, kanunay kong maminaw sa gusto niyang isulti. Usahay ang gikinahanglan lang niya mao nga naay maminaw niya.”​—Farrah, a kansang amiga naay depresyon ug eating ug anxiety disorder.

“Ang usa sa akong mga amiga buotan kaayo ug positibo. Giimbitar ko niya nga mokaon sa ilang balay. Tungod sa iyang pag-abiabi ug pagpakitag gugma, wala ko malisdi sa pagsulti kaniya sa akong gibati. Nakapadasig gyod ni nako!”​—Ha-eun, nga naay depresyon.

“Importante kaayo ang pagpailob. Dihang naay mahimo ang akong asawa nga malain ko, pahinumdoman nako ang akong kaugalingon nga tungod lang na sa iyang kondisyon. Nakatabang ni nako nga dili masuko ug sabton siya.”​—Jacob, kansang asawa naay depresyon.

“Dako kaayog tabang ang akong asawa aron mahupay ko. Dihang grabe kaayo ang akong kabalaka, dili gyod ko niya pugson nga buhaton ang bisan unsa nga dili nako gustong buhaton. Maong usahay dili pod niya mabuhat ang gusto kaayo niyang buhaton. Di gyod matumbasan ang iyang pagsakripisyo ug pagkamahinatagon.”—Enrico, nga naay anxiety disorder.

a Ang ubang ngalan giilisan.