Tudloi ang Inyong mga Anak

Mga ginikanan, gamita kini nga mga estorya sa pagtudlo sa inyong mga anak ug hinungdanong leksiyon sa Bibliya.

Introduksiyon

Ang nahisulat sa basahong Deuteronomio makatabang sa pagmatuto sa inyong anak.

LEKSIYON 1

Usa ka Sekreto nga Malipay Kitang Mahibalo

Ang Bibliya naghisgot ug usa ka espesyal nga sekreto nga gitawag ug “sagradong tinago.” Gusto ka bang mahibalo bahin niini?

LEKSIYON 2

Gusto ni Rebeca nga Malipay si Jehova

Sa unsang paagi nato masundog si Rebeca? Basaha ang estorya aron mahibalo ug dugang bahin kaniya.

LEKSIYON 3

Si Rahab Mituo Kang Jehova

Sayra kon sa unsang paagi naluwas si Rahab ug ang iyang pamilya dihang nalaglag ang Jerico.

LEKSIYON 4

Nalipay ang Iyang Amahan ug si Jehova Kaniya

Unsang saad ang gituman sa anak ni Jepte? Sa unsang paagi nato siya masundog?

LEKSIYON 5

Si Samuel Padayon nga Nagbuhat ug Maayo

Sa unsang paagi nimo masundog si Samuel ug buhaton ang maayo bisag ang uban nagbuhat ug daotang mga butang?

LEKSIYON 6

Si David Wala Mahadlok

Basaha kining makapainteres nga estorya sa Bibliya aron masayran kon nganong nagmaisogon si David.

LEKSIYON 7

Gibati ba Nimong Ikaw Nag-inusara ug Nahadlok?

Unsay gisulti ni Jehova kang Elias dihang gibati niyang nag-inusara siya? Unsay imong makat-onan sa nahitabo kang Elias?

LEKSIYON 8

Si Josias Adunay Maayong mga Higala

Ang Bibliya nag-ingon nga lisod kaayo alang sa usa ka bata nga si Josias ang pagbuhat ug maayo. Sayra kon sa unsang paagi siya gitabangan sa iyang mga higala.

LEKSIYON 9

Si Jeremias Wala Mohunong sa Pagsulti Bahin Kang Jehova

Bisag gibugalbugalan ug gikasuk-an siya sa mga tawo, nganong wala mohunong si Jeremias sa pagsulti bahin sa Diyos?

LEKSIYON 10

Si Jesus Nagmasinugtanon

Usahay lisod ang pagsugot sa imong ginikanan. Tan-awa kon sa unsang paagi ang gihimo ni Jesus makatabang kanimo.

LEKSIYON 11

Sila Nagsulat Bahin Kang Jesus

Pagkat-on bahin sa walo ka magsusulat sa Bibliya kinsa nabuhi sa panahon ni Jesus ug nagsulat bahin sa iyang kinabuhi.

LEKSIYON 12

Nagmaisogon ang Pag-umangkon ni Pablo

Giluwas niining batan-ong lalaki ang iyang tiyo. Unsay iyang gihimo?

LEKSIYON 13

Si Timoteo Gustong Motabang sa mga Tawo

Sa unsang paagi ka magmalipayon sama kang Timoteo?

LEKSIYON 14

Usa ka Gingharian nga Magmando sa Tibuok Yuta

Unsay mahitabo kon si Jesus magmando na sa tibuok yuta? Gusto ba nimong maatua didto?