Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 KAPITULO 22

Siya Nagmaunongon Bisan pa sa mga Pagsulay

Siya Nagmaunongon Bisan pa sa mga Pagsulay

1, 2. Unsay lagmit gilaoman ni Pedro samtang nagwali si Jesus sa Capernaum, apan unsa hinuoy nahitabo?

SI Pedro mabalak-ong nagsud-ong sa mga nawong sa mamiminaw ni Jesus samtang didto sila sa sinagoga sa Capernaum. Kini ang lungsod mismo ni Pedro ug ang iyang negosyo sa pangisda nahimutang sa amihanang baybayon sa Dagat sa Galilea. Dinhi usab nagpuyo ang kadaghanan sa iyang mga higala, paryente, ug kasosyo sa negosyo. Seguradong naglaom si Pedro nga sama niya, ang iyang mga katagilungsod moila kang Jesus ingong Mesiyas ug malipayng mokat-on bahin sa Gingharian sa Diyos gikan sa labing dakong magtutudlo. Apan wala kana mahitabo.

2 Daghan ang wala na maminaw. Ang uban nagbagulbol pa gani kay wala makaangay sa gisulti ni Jesus. Apan ang labawng nakapatugaw kang Pedro mao ang reaksiyon sa pipila ka tinun-an ni Jesus. Wala na sila malipay sa hinungdanong mga butang nga ilang nakat-onan bahin sa kamatuoran. Sila napikal ug naglagot. Miingon pa gani ang pipila nga ang mga pulong ni Jesus makapakugang. Kay dili na nila gustong maminaw, sila nanggawas sa sinagoga—ug mihunong sa pagsunod kang Jesus.—Basaha ang Juan 6:60, 66.

3. Sa unsang paagi ang pagtuo nakatabang kang Pedro?

3 Kadto maoy lisod nga panahon alang kang Pedro ug sa iyang kaubang mga apostoles. Si Pedro wala makasabot sa bug-os sa giingon ni Jesus niadtong adlawa. Dayag nga iyang nasabtan kon nganong daw makapakurat ang mga pulong ni Jesus kon sabton sa literal nga paagi. Unsay himoon ni Pedro? Dili kadto ang una ni ang kataposang higayon nga nasulayan ang pagkamaunongon niya sa iyang Agalon. Atong tan-awon kon sa unsang paagi ang pagtuo ni Pedro nakatabang niya sa pag-atubang sa maong mga hagit ug sa pagpabiling maunongon.

Nagmaunongon Bisag ang Uban Wala

4, 5. Sa unsang paagi si Jesus milihok nga sukwahi sa gidahom sa mga tawo?

4 Daghang higayon nga si Pedro nakurat sa gihimo ug gipanulti ni Jesus. May mga higayon nga ang iyang Agalon nagbuhat ug nagsultig mga butang nga sukwahi sa gidahom sa mga tawo. Sa miaging  adlaw lang, si Jesus milagrosong nagpakaon sa linibo mao nga ilang gitinguha nga himoon siyang hari. Apan nakurat ang daghan kay siya mipahawa, ug nagsugo sa iyang mga tinun-an sa pagsakay sa sakayan aron molawig paingon sa Capernaum. Samtang ang mga tinun-an naglawig sa kagabhion, nakurat na usab sila kang Jesus kay milakaw siya sa balorong Dagat sa Galilea, nga naghatag kang Pedro ug hinungdanong leksiyon bahin sa pagtuo.

5 Pagkabuntag, ilang nasayran nga ang panon sa katawhan misakay diay ug mga sakayan ug misunod kanila. Apan dayag nga ang katawhan gusto na usab nga makakita kang Jesus nga milagrosong magpatunghag pagkaon, dili tungod kay gusto nilang mahibalo sa kamatuoran. Gibadlong sila ni Jesus tungod sa ilang pagkamateryalistiko. (Juan 6:25-27) Ang maong panaghisgot nagpadayon sa sinagoga sa Capernaum, diin si Jesus nagtudlo na usab ug hinungdanon apan lisod-sabtong kamatuoran nga sukwahi sa gidahom sa mga tawo.

6. Unsang ilustrasyon ang gihatag ni Jesus, ug unsay reaksiyon sa iyang mga mamiminaw?

6 Buot ni Jesus nga kadtong mga tawhana makasabot nga siya dili lang tinubdan sa literal nga pagkaon kondili siya maoy espirituwal nga tagana sa Diyos, ug pinaagi sa iyang kinabuhi ug kamatayon ingong tawo, ang uban makabatog kinabuhing dayon. Busa miasoy siyag usa ka ilustrasyon diin gitandi niya ang iyang kaugalingon sa mana, ang tinapay gikan sa langit sa panahon ni Moises. Sa dihang ang pipila misupak, siya migamit ug tatawng ilustrasyon, nga nagsaysay nga ang iyang unod pagakan-on ug ang iyang dugo pagaimnon aron mabuhi. Sa pagsulti niya niana, misamot ang ilang pagsupak. Ang pipila miingon: “Kining mga pulonga makapakugang; kinsa ang makapatalinghog niini?” Daghan sa mga tinun-an ni Jesus ang mihukom nga dili na mosunod kaniya. *Juan 6:48-60, 66.

7, 8. (a) Unsay wala pa masabti ni Pedro kaniadto bahin sa papel ni Jesus? (b) Unsay tubag ni Pedro sa pangutana ni Jesus sa mga apostoles?

7 Unsay himoon ni Pedro? Seguradong nalibog usab siya sa gipamulong ni Jesus. Wala pa siya makasabot niadto nga si Jesus kinahanglang mamatay aron matuman ang kabubut-on sa Diyos. Apan mitungha ba sa hunahuna ni Pedro nga biyaan si Jesus sama sa gihimo sa ubang tinun-an niadtong adlawa? Wala; may usa ka hinungdanong butang nga nakapalahi kang Pedro kanila. Unsa kana?

8 Si Jesus miingon sa iyang mga apostoles: “Buot ba usab ninyong mobiya?” (Juan 6:67) Ang 12 maoy iyang gipakigsultihan, apan si Pedro lang ang mitingog nga maoy sagad mahitabo. Tingali siya ang kamagulangan nila. Bisag unsa pa man, dayag nga si Pedro ang labing  prangka sa grupo; daw dili siya magpanuko sa pagpahayag kon unsay anaa sa iyang hunahuna. Nianang higayona, diha sa iyang hunahuna kining nindot ug halandomong mga pulong: “Ginoo, kang kinsa man kami moadto? Ikaw mao ang may mga pulong mahitungod sa kinabuhing walay kataposan.”—Juan 6:68.

9. Giunsa pagpakita ni Pedro ang iyang pagkamaunongon kang Jesus?

9 Dili ba matandog ang imong kasingkasing nianang mga pulonga? Ang pagtuo ni Pedro kang Jesus nakatabang niya sa pag-ugmad ug bililhong hiyas—ang pagkamaunongon. Tin-awng nasabtan ni Pedro nga si Jesus ang bugtong Manluluwas nga gitagana ni Jehova ug nga si Jesus nagluwas pinaagi sa iyang mga pulong—ang iyang gipanudlo bahin sa Gingharian sa Diyos. Nasayod si Pedro nga bisag may pipila ka butang nga nakapalibog niya, wala nay laing kaadtoan kon buot niya ang pag-uyon sa Diyos ug ang panalangin nga kinabuhing walay kataposan.

Kinahanglan tang magmaunongon sa mga pagtulon-an ni Jesus, bisan pag kana tingali sukwahi sa atong gidahom o sa atong gusto

10. Sa unsang paagi nato masundog ang pagkamaunongon ni Pedro?

10 Mao ba usab kanay imong gibati? Ikasubo, daghan sa kalibotan karon ang nag-angkon nga sila nahigugma kang Jesus apan wala magmaunongon kaniya. Ang tinuod nga pagkamaunongon kang Kristo nagkahulogan nga atong batonan ang tinamdan ni Pedro maylabot sa mga pagtulon-an ni Jesus. Kinahanglan tang makakat-on ug makasabot sa kahulogan niana ug magkinabuhi uyon niana—bisan pag kana tingali sukwahi sa atong gidahom o sa atong gusto. Pinaagi lamang sa atong pagkamaunongon nga atong mabatonan ang kinabuhing walay kataposan nga gitinguha ni Jesus alang kanato.Basaha  ang Salmo 97:10.

Nagmaunongon sa Dihang Gitul-id

11. Diin dad-a ni Jesus ang iyang mga sumusunod? (Tan-awa usab ang footnote.)

11 Wala madugay human niadtong puliki nga panahon, gidala ni Jesus ang iyang mga apostoles ug pipila ka tinun-an sa taas nga panaw paamihanan. Ang naputos-ug-yelong taluktok sa Bukid sa Hermon, sa kinatumyan sa amihanang bahin sa Yutang Saad, makita usahay gikan sa asul nga katubigan sa Dagat sa Galilea. Daw nagkahabog ang maong bukid samtang sila nagsingabot, nga nagtungas paingon sa mga balangay duol sa Cesarea Filipos. * Niining nindot nga dapit diin makita ang dakong bahin sa Yutang Saad habig sa habagatan, si Jesus misukna sa iyang mga sumusunod ug usa ka hinungdanong pangutana.

12, 13. (a) Nganong interesadong mahibalo si Jesus kon unsay panglantaw sa panon bahin kaniya? (b) Sa unsang paagi gipakita ni Pedro ang tinuod nga pagtuo diha sa iyang gisulti kang Jesus?

12 “Kinsa ako sumala sa sulti sa mga panon sa katawhan?” nangutana  si Jesus. Mahanduraw nato ang pagtutok ni Pedro sa mga mata ni Jesus, ug iyang nabatyagan na usab ang kalulot ug lantip nga pangisip sa iyang Agalon. Interesado si Jesus sa hunahuna sa iyang mga mamiminaw pinasukad sa ilang nakita ug nadungog. Gitubag sa mga tinun-an ni Jesus ang pangutana, nga naghisgot sa pipila ka sayop nga ideya sa mga tawo kon kinsa si Jesus. Apan may buot pang masayran si Jesus. Sayop ba usab kaha ang hunahuna sa iyang kinasuorang mga sumusunod bahin kaniya? Busa siya nangutana: “Apan kamo, sumala ninyo kinsa ba ako?”—Lucas 9:18-20.

13 Sa makausa pa, si Pedro mitubag dayon. Iyang gipahayag sa tatawng mga pulong kon unsay anaa sa hunahuna sa daghan nga atua didto. “Ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Diyos nga buhi,” siya miingon. Mahanduraw nato nga si Jesus mipahiyom ug miyango kang Pedro samtang sinserong nagdayeg kaniya. Si Jesus nagpahinumdom kang Pedro nga si Jehova nga Diyos—dili tawo—ang nagpadayag nianang hinungdanon kaayong kamatuoran ngadto sa mga tawong may tinuod nga pagtuo. Busa nasabtan ni Pedro ang usa sa labing talagsaong mga kamatuoran nga gipadayag ni Jehova—kon kinsa ang dugay nang gisaad nga Mesiyas o Kristo!—Basaha ang Mateo 16:16, 17.

14. Unsang hinungdanong mga pribilehiyo ang gitugyan ni Jesus kang Pedro?

14 Kini nga Kristo mao ang gitawag sa karaang tagna nga usa ka bato nga isalikway sa mga magtutukod. (Sal. 118:22; Luc. 20:17) Base sa maong mga tagna, gipadayag ni Jesus nga si Jehova magtukod ug usa ka kongregasyon ibabaw sa mismong bato, o dakong-bato, nga bag-o pang gipaila ni Pedro. Unya iyang gitugyanan si Pedro ug pipila ka hinungdanon kaayong pribilehiyo sa maong kongregasyon. Wala niya hatagi si Pedro ug kinatas-ang posisyon ibabaw sa ubang apostoles, sumala sa gituohan sa pipila, apan iyang gihatagan siyag mga responsabilidad. Iyang gihatag kang Pedro “ang mga yawi sa gingharian.” (Mat. 16:19) Pribilehiyo ni Pedro ang pagbukas sa paglaom nga makasulod sa Gingharian sa Diyos ang tulo ka grupo sa katawhan—una ang mga Hudiyo, unya ang mga Samarianhon, ug sa kataposan ang mga Hentil, o dili-Hudiyo.

15. Nganong gibadlong ni Pedro si Jesus, ug pinaagi sa unsang mga pulong?

15 Hinuon, si Jesus sa ulahi miingon nga kadtong gihatagan ug daghan, daghan usab ang pangayoon kaniya, ug gipamatud-an sa kahimtang ni Pedro nga tinuod kanang mga pulonga. (Luc. 12:48) Si Jesus nagpadayon sa pagpadayag ug hinungdanong mga kamatuoran bahin sa Mesiyas, lakip sa iyang umaabot nga pag-antos ug pagkamatay sa Jerusalem. Naguol si Pedro pagkadungog niana. Iyang gipinig si  Jesus ug gibadlong: “Magmaluloton ka sa imong kaugalingon, Ginoo; dili gayod mahitabo kanimo kini nga dulnganan.”—Mat. 16:21, 22.

16. Giunsa pagtul-id ni Jesus si Pedro, ug unsay mapuslanong tambag niana alang kanatong tanan?

16 Dayag nga maayo ang intensiyon ni Pedro, busa lagmit wala niya damha ang tubag ni Jesus. Si Jesus mitalikod kang Pedro, mitan-aw sa ubang tinun-an—nga lagmit naghunahunag sama kang Pedro—ug miingon: “Magpalikod ka kanako, Satanas! Ikaw maoy kapandolan kanako, tungod kay ikaw naghunahuna, dili sa mga hunahuna sa Diyos, kondili nianang sa mga tawo.” (Mat. 16:23; Mar. 8:32, 33) Ang mga pulong ni Jesus adunay mapuslanong tambag alang kanatong tanan. Dali rang mopatigbabaw ang tawhanong panghunahuna kay sa diyosnong panghunahuna. Kon itugot nato kana, bisag ang atong intensiyon mao ang pagtabang, kita dili-tinuyong mahimo nga mga tigduso sa katuyoan ni Satanas inay sa katuyoan sa Diyos. Apan, unsay sanong ni Pedro?

17. Unsay gipasabot ni Jesus sa iyang pag-ingon kang Pedro nga “magpalikod ka kanako”?

17 Nasayod gayod si Pedro nga si Jesus wala magtawag kaniyang Satanas nga Yawa sa literal nga diwa. Ngani, si Jesus wala man makigsulti kang Pedro sama sa iyang pagpakigsulti kang Satanas. Si Jesus miingon kang Satanas: “Pahilayo”; kang Pedro, siya miingon: “Magpalikod ka kanako.” (Mat. 4:10) Wala isalikway ni Jesus si Pedro kay duna siyay nakitang maayong mga hiyas sa maong apostol. Igo lang niyang gitul-id ang sayop nga panghunahuna ni Pedro bahin sa maong butang. Atong masabtan nga dili angayng ibutang ni Pedro ang iyang kaugalingon atubangan sa iyang Agalon ingong kapandolan kondili angay siyang magpalikod kaniya ingong maunongong tigpaluyo.

Masuod lamang kita kang Jesu-Kristo ug sa iyang Amahan, si Jehova nga Diyos, kon kita mapainubsanong modawat sa disiplina ug mokat-on gikan niana

18. Giunsa pagpakita ni Pedro ang pagkamaunongon, ug sa unsang paagi nato siya masundog?

18 Si Pedro ba nakiglalis, nasuko, o nagmugtok? Wala; mapainubsanon niyang gidawat ang pagtul-id. Sa ingon, nagpakita na usab siyag pagkamaunongon. Ang tanang sumusunod ni Kristo usahay kinahanglang tul-iron. Masuod lamang kita kang Jesu-Kristo ug sa iyang Amahan, si Jehova nga Diyos, kon kita mapainubsanong modawat sa disiplina ug mokat-on gikan niana.—Basaha ang Proverbio 4:13.

Si Pedro nagmaunongon bisan dihang siya gitul-id

Gigantihan ang Iyang Pagkamaunongon

19. Unsang makapahinganghang butang ang gipahayag ni Jesus, ug unsa tingaliy gihunahuna ni Pedro?

19 Wala madugay, si Jesus nagpahayag ug laing makapahinganghang  butang: “Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo nga adunay pipila niadtong nagabarog dinhi nga dili gayod makatilaw ug kamatayon hangtod nga makita una nila ang Anak sa tawo nga moabot diha sa iyang gingharian.” (Mat. 16:28) Seguradong naikag kaayo si Pedro niining mga pulonga. Unsa kahay gipasabot ni Jesus? Tingali naghunahuna si Pedro nga dili niya madawat ang maong espesyal nga mga pribilehiyo kay bag-o lang siyang gibadlong.

20, 21. (a) Hubita ang panan-awon nga nakita ni Pedro. (b) Sa unsang paagi ang pagsultianay diha sa panan-awon nakatabang sa pagtul-id kang Pedro?

20 Apan mga usa ka semana sa ulahi, si Jesus nagdala kang Santiago, Juan, ug Pedro ngadto sa “usa ka hataas nga bukid”—tingali ang Bukid sa Hermon nga pipila ra ka kilometros ang gilay-on. Lagmit gabii kadto kay katulgon kaayo ang tulo ka lalaki. Apan samtang si Jesus nag-ampo, may panghitabo nga nakapawala sa ilang duka.—Mat. 17:1; Luc. 9:28, 29, 32.

21 Ilang nakita nga si Jesus nausab. Ang iyang nawong misilak hangtod nga ang kasanag nahisama sa adlaw. Ang iyang sapot migilakgilak usab sa kaputi. Unya dihay mitungha nga duha ka lalaki  kauban ni Jesus, ang usa naghawas kang Moises ug ang lain kang Elias. Sila nakigsulti kaniya bahin sa “iyang pagbiya nga gitakdang pagatumanon niya sa Jerusalem”—dayag nga nagtumong sa iyang pagkamatay ug pagkabanhaw. Busa, sayop gayod si Pedro sa iyang pagtuo nga si Jesus dili makaagom nianang masakit nga kasinatian!—Luc. 9:30, 31.

22, 23. (a) Sa unsang paagi gipakita ni Pedro ang kadasig ug kaayo? (b) Unsang laing ganti ang nadawat ni Pedro, Santiago, ug Juan niadtong gabhiona?

22 Gibati ni Pedro nga kinahanglan siyang mosalmot sa maong talagsaon kaayong panan-awon. Daw hapit nang mobiya si Moises ug Elias kang Jesus. Busa si Pedro miingon: “Magtutudlo, maayo nga ania kami dinhi, busa magpatindog kami ug tulo ka tolda, usa alang kanimo ug usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias.” Siyempre, wala magkinahanglag tolda ang duha ka dugay nang patay nga mga alagad ni Jehova nga gihawasan lang diha sa panan-awon. Wala gayoy kalibotan si Pedro sa iyang gipanulti. Bisan pa niana, dili ka ba makadayeg kaniya tungod sa iyang gipakitang kadasig ug kaayo?—Luc. 9:33.

Uban ni Santiago ug Juan, si Pedro gigantihan ug talagsaong panan-awon

23 Si Pedro, Santiago, ug Juan nakadawat ug laing ganti niadtong gabhiona. Dihay napormang panganod nga milandong kanila didto sa bukid. Gikan niana may nadungog nga tingog—ang tingog ni Jehova nga Diyos! Siya miingon: “Kini mao ang akong Anak, ang usa nga pinili. Patalinghog kamo kaniya.” Dayon natapos ang panan-awon, ug sila na lay kauban ni Jesus didto sa bukid.—Luc. 9:34-36.

24. (a) Sa unsang paagi nakabenepisyo si Pedro sa panan-awon sa transpigurasyon? (b) Sa unsang paagi usab kita makabenepisyo niana?

24 Pagkatalagsaong gasa ang panan-awon sa transpigurasyon alang kang Pedro—ug alang usab kanato! Mga dekada sa ulahi, siya misulat bahin sa iyang pribilehiyo niadtong gabhiona nga makakitag pasiunang talan-awon kang Jesus ingong mahimayaong langitnong Hari ug mahimong usa sa “mga saksing-nakakita sa iyang kahalangdon.” Kadto nga panan-awon nagpamatuod sa daghang tagna sa Pulong sa Diyos ug nagpalig-on sa pagtuo ni Pedro bahin sa mga pagsulay nga iya pang sagubangon. (Basaha ang 2 Pedro 1:16-19.) Makapalig-on usab kana kanato kon, sama kang Pedro, kita magmaunongon sa usa nga gitudlo ni Jehova ingong atong Agalon, mokat-on gikan kaniya, modawat sa iyang disiplina ug pagtul-id, ug mapainubsanong mosunod kaniya sa adlaw-adlaw.

^ par. 6 Dayag nga mabalhinog hunahuna ang panon sa katawhan sa sinagoga kon atong itandi ang ilang reaksiyon sa gipamulong dinhi ni Jesus ug sa ilang gipahayag sa miaging adlaw sa dihang sila madasigong miingon nga siya usa ka propeta sa Diyos.—Juan 6:14.

^ par. 11 Gikan sa baybayon sa Dagat sa Galilea, nga mga 210 metros ubos sa lebel sa dagat, sila mipanaw ug 50 kilometros agi sa nindot kaayong mga dapit paingon sa mga balangay nga 350 metros ibabaw sa lebel sa dagat.