Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

SEKSIYON 6

Kon sa Unsang Paagi ang Anak Makausab sa Panagtiayon

Kon sa Unsang Paagi ang Anak Makausab sa Panagtiayon

“Ang mga anak maoy panulondon gikan ni Jehova.”—Salmo 127:3

Ang pagkahimugso sa bata parehong makapalipay ug makapabalaka sa magtiayon. Ingong bag-ong mga ginikanan, lagmit dili mo makatuo nga halos mahurot ang tanan ninyong panahon ug kusog sa pag-atiman sa inyong anak. Ang pagpulaw ug pag-usab-usab sa emosyon makaapektar sa inyong relasyon. Kinahanglang mohimo mog kausaban aron maatiman ang inyong anak ug magpabiling lig-on ang inyong kaminyoon. Sa unsang paagi ang mga tambag sa Bibliya makatabang ninyo nga masagubang ang maong mga kalisdanan?

1 SABTA NGA ANG ANAK MAKAUSAB SA INYONG KINABUHI

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Ang gugma hataas-ug-pailob ug maluloton [o mahunahunaon].” Kini ‘dili mangita sa kaugalingong kaayohan, dili masuk-anon.’ (1 Corinto 13:4, 5) Ingong bag-ong inahan, normal lang nga mapokus ka sa imong anak. Tungod niana, ang imong bana mobati tingali nga napasagdan. Busa ayaw kalimti nga nagkinahanglan sab siya sa imong atensiyon. Mapailobong ipabati kaniya nga importante siya ug apil siya sa pag-atiman sa inyong anak.

“Kamong mga bana, magpadayon sa pagpuyo . . . uban kanila sumala sa kahibalo.” (1 Pedro 3:7) Hunahunaa nga ang imong asawa mogugol ug dakong panahon sa inyong anak. Duna siyay bag-ong mga responsabilidad ug mahimong ma-stress, maluya, o ma-depress pa gani. Usahay, siya masuko pa tingali nimo, pero magpabiling kalmado kay kadtong “mahinay sa kasuko mas maayo pa kay sa tawong gamhanan.” (Proverbio 16:32) Sabta siya, ug ihatag ang tabang nga iyang gikinahanglan.—Proverbio 14:29.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Amahan: Tabangi ang imong asawa sa pag-atiman sa inyong anak, bisan sa gabii. Menosi ang panahon para sa ubang kalihokan aron makagahin kag dugang panahon sa imong asawa ug anak

  • Inahan: Kon gustong motabang ang imong bana sa pag-atiman sa inyong anak, dawata kana. Kon magkasayopsayop siya, ayaw pangasaba. Tudloi siya sa malumong paagi

2 PALIG-ONA ANG INYONG RELASYON

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Sila mahimong usa ka unod.” (Genesis 2:24) Bisag duna moy bag-ong membro sa pamilya, hinumdomi nga kamo sa imong kapikas “usa [gihapon] ka unod.” Paningkamoti nga magpabiling lig-on ang inyong relasyon.

Mga asawa, pasalamati ang tabang ug suporta sa inyong bana. Kini makapalipay nila. (Proverbio 12:18) Mga bana, isulti sa inyong asawa nga gihigugma ug gipabilhan ninyo sila pag-ayo. Dayega sila sa ilang pag-atiman sa pamilya.—Proverbio 31:10, 28.

“Magpadayon pagpangita ang matag usa, dili sa iyang kaugalingong kaayohan, kondili nianang sa laing tawo.” (1 Corinto 10:24) Buhata kanunay kon unsay makaayo sa imong kapikas. Ingong magtiayon, paggahin ug panahon sa pagpakig-estorya, pagdayeg, ug pagpaminaw sa usag usa. Ayaw ihikaw sa imong kapikas ang seksuwal nga relasyon. Hunahunaa ang iyang panginahanglan. Ang Bibliya nag-ingon: “Ayaw kamo paghinikaway sa usag usa labot niini, gawas kon nagkauyonay ang usag usa.” (1 Corinto 7:3-5) Busa hisgoti ninyo kini ug magmatinud-anon. Ang pailob ug pagsabot makapalig-on sa inyong relasyon.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Paggahin ug panahon nga para lang ninyong duha

  • Paghimog simpleng mga butang nga mopabati sa imong kapikas nga siya gimahal, sama sa paghatag ug mubong sulat o gamayng regalo

3 BANSAYA ANG INYONG ANAK

ANG GIINGON SA BIBLIYA: “Sukad pa sa pagkamasuso ikaw nahibalo na sa balaang mga sinulat, nga makahimo kanimong maalamon alang sa kaluwasan.” (2 Timoteo 3:15) Planoha kon unsaon pagtudlo ang inyong anak. Kahibulongan ang iyang katakos sa pagkat-on, bisag gisamkon pa lang. Samtang naa pa sa tiyan, ang inyong anak makaila na sa inyong tingog ug maapektohan pod siya sa inyong emosyon. Basahi siya samtang masuso pa. Bisag dili pa siya makasabot, makatabang kana nga ganahan siyang mobasa inigdako niya.

Ang inyong anak matudloan na bahin sa Diyos bisag masuso pa. Padungga siya sa inyong pag-ampo kang Jehova. (Deuteronomio 11:19) Bisan sa inyong pagduladula, sultihi siya sa mga gihimo sa Diyos. (Salmo 78:3, 4) Samtang magdako, makita niya nga gihigugma ninyo si Jehova ug makakat-on sab siya sa paghigugma kaniya.

UNSAY IMONG MAHIMO?

  • Espesipikong iampo nga hatagan mog kaalam sa pagmatuto sa inyong anak

  • Balikbalikag sulti ang gusto ninyong mahibaloan sa inyong anak aron sayo siyang makakat-on