Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 LEKSIYON 4

Kinsa si Jesu-Kristo?

Kinsa si Jesu-Kristo?

1. Sa unsang paagi nagsugod ang kinabuhi ni Jesus?

Unsang mga hiyasa ang nakapahimo kang Jesus nga daling duolon?​—MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16.

Si Jesus lahi sa ubang tawo kay siya nagpuyo sa langit ingong anghel una siya matawo sa yuta. (Juan 8:23) Siya ang panganay sa kalalangan sa Diyos ug siya mitabang sa paglalang sa tanang ubang butang. Siya lamang ang direktang gilalang ni Jehova ug haom nga gitawag “bugtong” nga Anak sa Diyos. (Juan 1:14) Si Jesus ang Tigpamaba sa Diyos maong gitawag usab siyag “ang Pulong.”​—Basaha ang Proverbio 8:22, 23, 30; Colosas 1:15, 16.

2. Nganong mianhi si Jesus sa yuta?

Gipadala sa Diyos ang iyang Anak dinhi sa yuta pinaagi sa pagbalhin sa iyang kinabuhi gikan sa langit ngadto sa tagoangkan sa ulayng Hudiya nga si Maria. Busa si Jesus walay tawhanong amahan. (Lucas 1:30-35) Si Jesus mianhi sa yuta (1) sa pagtudlo sa kamatuoran bahin sa Diyos, (2) sa pagpakitag panig-ingnan kon unsaon pagtuman sa kabubut-on sa Diyos bisan pa sa kalisdanan, ug (3) sa paghatag sa iyang hingpit nga kinabuhi ingong “lukat.”​—Basaha ang Mateo 20:28.

3. Nganong gikinahanglan nato ang lukat?

Ang lukat mao ang kantidad nga ibayad aron tubson ang usa ka tawo gikan sa tunglo sa kamatayon. (Exodo 21:29, 30) Ang kamatayon ug pagkatigulang dili bahin sa katuyoan sa Diyos alang sa katawhan. Nganong nahibalo kita niana? Giingnan sa Diyos ang unang tawo, si Adan, nga kon siya makahimo sa gitawag sa Bibliya nga “sala,” siya mamatay. Busa kon wala makasala si Adan, dili gayod unta siya mamatay. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Sumala  sa Bibliya, ang kamatayon “misulod” sa kalibotan pinaagi kang Adan. Sa ingon, napasa ni Adan ngadto sa tanan niyang kaliwat ang sala ug ang silot niini, ang kamatayon. Gikinahanglan nato ang lukat aron matubos kita gikan sa silot sa kamatayon nga atong napanunod kang Adan.​—Basaha ang Roma 5:12; 6:23.

Kinsay makabayad sa lukat aron maluwas kita gikan sa kamatayon? Sa dihang kita mamatay, kaugalingon lang natong sala ang atong mabayran. Dili gayod mabayran sa dili hingpit nga tawo ang sala sa uban.​—Basaha ang Salmo 49:7-9.

4. Nganong namatay si Jesus?

Si Jesus lahi kanato kay siya hingpit. Busa, siya dili angayng mamatay alang sa iyang sala kay siya wala makasala. Hinunoa, si Jesus namatay alang sa sala sa uban. Gipahayag sa Diyos ang iyang dakong gugma sa katawhan pinaagi sa pagpadala sa iyang Anak aron mamatay alang kanato. Gipakita usab ni Jesus ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagsunod sa iyang Amahan ug sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa atong mga sala.​—Basaha ang Juan 3:16; Roma 5:18, 19.

Tan-awa ang video nga Nganong Namatay si Jesus?

5. Unsay ginabuhat ni Jesus karon?

Sa dinhi si Jesus sa yuta, siya nag-ayog masakiton, nagbanhawg patay, ug naghupay sa mga nag-antos. Pagpasundayag kadto kon unsay iyang himoon sa umaabot alang sa tanang masinugtanon sa Diyos. (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28) Pagkamatay ni Jesus, gibanhaw siya sa Diyos ingong espiritung persona. (1 Pedro 3:18) Unya si Jesus nagpaabot diha sa tuong kamot sa Diyos hangtod nga gihatagan siya ni Jehova ug gahom sa pagmando ingong Hari sa tibuok yuta. (Hebreohanon 10:12, 13) Si Jesus nagmando karon ingong Hari sa langit, ug ang iyang mga sumusunod nagsangyaw nianang maayong balita sa tibuok kalibotan.​—Basaha ang Daniel 7:13, 14; Mateo 24:14.

Sa dili madugay, gamiton ni Jesus ang iyang gahom ingong Hari sa pagwagtang sa tanang pag-antos ug sa nagpahinabo niana. Ang tanan nga nagtuo kang Jesus pinaagi sa pagsunod kaniya makatagamtam sa kinabuhi diha sa usa ka paraisong yuta.​—Basaha ang Salmo 37:9-11.