Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

Basaha kini nga libro aron mahibaloan ang tanang panghitabo sa kinabuhi ni Jesus nga nasulat sa Bibliya.

INTRODUKSIYON

Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

Ang gitudlo ug gihimo ni Jesus nga makita diha sa mga Ebanghelyo makabag-o sa imong kinabuhi.

KAPITULO 1

Duha ka Mensahe Gikan sa Diyos

Ang anghel nga si Gabriel naghatod ug mga mensahe nga lisod tuohan.

KAPITULO 2

Gipasidunggan si Jesus Una pa Matawo

Sa unsang paagi si Jesus gipasidunggan ni Elisabet ug sa bata sa iyang tiyan?

KAPITULO 3

Natawo ang Mag-andam sa Dalan

Dihang nakasulti na si Zacarias, siya mipahayag ug importanteng tagna.

KAPITULO 4

Si Maria—Mabdos Pero Way Bana

Mituo ba si Jose kang Maria nga siya nagmabdos pinaagi sa balaang espiritu ug dili sa laing lalaki?

KAPITULO 5

Asa ug Kanus-a Natawo si Jesus?

Nganong nasayod ta nga wala matawo si Jesus sa Disyembre 25?

KAPITULO 6

Ang Gisaad nga Bata

Dihang gidala ni Jose ug Maria ang batang si Jesus sa templo, duha ka tigulang nga Israelinhon ang nanagna bahin kang Jesus.

KAPITULO 7

Gibisita si Jesus sa mga Astrologo

Nganong ang bituon nga ilang nakita sa Sidlakan migiya una kanila ngadto sa daotang hari nga si Herodes, imbes kang Jesus?

KAPITULO 8

Miikyas Sila sa Daotang Hari

Tulo ka tagna sa Bibliya bahin sa Mesiyas ang natuman sa bata pa si Jesus.

KAPITULO 9

Nagdako sa Nasaret

Pila ka buok ang igsoon ni Jesus?

KAPITULO 10

Ang Pamilya ni Jesus Mibiyahe Paingon sa Jerusalem

Natarantar si Jose ug Maria dihang wala nila makita si Jesus. Natingala si Jesus kon nganong wala sila mahibalo kon asa siya.

KAPITULO 11

Si Juan nga Tigbawtismo Nag-andam sa Dalan

Dihang miduol ang ubang mga Pariseo ug Saduseo, gihukman sila ni Juan. Ngano?

KAPITULO 12

Gibawtismohan si Jesus

Nganong nagpabawtismo si Jesus nga dili man siya makasasala?

KAPITULO 13

Sundoga si Jesus sa Pagsukol sa Tentasyon

Ang mga tentasyon kang Jesus nagpamatuod sa duha ka kamatuoran bahin sa Yawa.

KAPITULO 14

Ang Unang mga Tinun-an ni Jesus

Nganong nakombinsir ang unang unom ka tinun-an ni Jesus nga nakaplagan na nila ang Mesiyas?

KAPITULO 15

Ang Iyang Unang Milagro

Gipakita ni Jesus sa iyang inahan nga ang angay niyang buhaton mao ang sugo sa iyang Amahan sa langit, dili ang sugo ni bisan kinsang tawo.

KAPITULO 16

Madasigon si Jesus sa Matuod nga Pagsimba

Gitugot sa Balaod sa Diyos nga ang mga tawo mamalit ug mga hayop diha sa Jerusalem aron ihalad. Pero nganong nasuko man si Jesus sa mga negosyante sa templo?

KAPITULO 17

Gitudloan Niya si Nicodemo Panahon sa Kagabhion

Unsay ipasabot sa “ipanganak pag-usab”?

KAPITULO 18

Midaghan ang Tinun-an ni Jesus, Mikunhod Kang Juan

Nasina ang mga tinun-an ni Juan nga Tigbawtismo, pero siya wala masina.

KAPITULO 19

Gitudloan Niya ang Babayeng Samarianhon

Dunay gisulti si Jesus sa babaye nga wala niya direktang isulti sa uban.

KAPITULO 20

Ang Iyang Ikaduhang Milagro sa Cana

Giayo ni Jesus ang anak sa opisyal bisag mga 26 kilometros ang gilay-on sa bata.

KAPITULO 21

Sa Sinagoga sa Nasaret

Unsay gisulti ni Jesus nga gusto man siyang patyon sa mga taga-Nasaret?

KAPITULO 22

Upat ka Mangingisda Nahimong mga Magwawali

Gidapit niya sila nga biyaan ang ilang pagpangisda aron mahimong bug-os panahong mga sumusunod.

KAPITULO 23

Si Jesus Naghimog mga Milagro sa Capernaum

Dihang gipalayas ni Jesus ang mga demonyo, gibadlong niya sila ug wala tugoti sa pagsulti nga siya ang Anak sa Diyos. Ngano?

KAPITULO 24

Pagministeryo sa Ubang Dapit sa Galilea

Miadto ang mga tawo kang Jesus aron iyang ayohon, pero gipatin-aw ni Jesus nga dunay mas importanteng katuyoan ang iyang ministeryo.

KAPITULO 25

Naluoy Siya ug Giayo ang Sanlahon

Simple ra ang tubag ni Jesus, pero nagpakita to kon unsa ka dako ang iyang kaluoy sa mga tawo nga iyang giayo.

KAPITULO 26

“Gipasaylo na ang Imong mga Sala”

Giunsa pagpakita ni Jesus ang kalangkitan sa sala ug sakit?

KAPITULO 27

Nahimong Sumusunod si Mateo

Nganong mikaon si Jesus uban sa mga tawong nailhan nga makasasala?

KAPITULO 28

Nganong Wala Magpuasa ang mga Tinun-an ni Jesus?

Sa pagtubag, gigamit ni Jesus ang ilustrasyon bahin sa panit nga sudlanag bino.

KAPITULO 29

Sayop ba ang Paghimog Maayo Panahon sa Igpapahulay?

Nganong gilutos sa mga Hudiyo si Jesus dihang giayo niya ang tawong 38 ka tuig nang masakiton?

KAPITULO 30

Si Jesus Anak sa Diyos

Ang mga Hudiyo nagtuo nga gihimo ni Jesus ang iyang kaugalingon nga katupong sa Diyos, pero giklaro ni Jesus nga ang Diyos mas labaw kaniya.

KAPITULO 31

Nangutlog Uhay sa Igpapahulay

Nganong miingon si Jesus nga siya ang “Ginoo sa Igpapahulay”?

KAPITULO 32

Unsay Gitugot sa Balaod nga Himoon sa Igpapahulay?

Nagkontrahanay ang mga Saduseo ug Pariseo, pero nagkahiusa sila batok kang Jesus.

KAPITULO 33

Katumanan sa Tagna ni Isaias

Nganong gidid-an ni Jesus ang iyang gipang-ayo sa pagsulti sa uban kon kinsa siya ug kon unsay iyang gihimo?

KAPITULO 34

Si Jesus Mipilig Dose ka Apostoles

Unsay kalainan sa apostoles ug tinun-an?

KAPITULO 35

Ang Gibantog nga Wali sa Bukid

Gipatin-aw dinhi ang importanteng mga punto sa wali ni Jesus.

KAPITULO 36

Senturyon nga Nagpakitag Dakong Pagtuo

Unsay gihimo sa opisyal nga nakapahingangha kang Jesus?

KAPITULO 37

Gibanhaw ni Jesus ang Anak sa Biyuda

Kadtong nakakita sa maong milagro nakasabot sa tinuod nga kahulogan niini.

KAPITULO 38

Si Juan Gustong Masayod sa Tubag ni Jesus

Nganong nangutana si Juan nga Tigbawtismo kon si Jesus ba ang Mesiyas? Nagduhaduha ba si Juan?

KAPITULO 39

Alaot ang Gahig Ulo nga Kaliwatan

Si Jesus miingon nga sa Adlaw sa Paghukom, mas gaan ang silot sa Sodoma kay sa Capernaum, ang siyudad nga sentro sa iyang buluhaton.

KAPITULO 40

Nagtudlo Bahin sa Pagpasaylo

Dihang giingnan ni Jesus ang babayeng pampam nga napasaylo na iyang mga sala, gipasabot ba niya nga puwede rang lapason ang balaod sa Diyos?

KAPITULO 41

Kinsay Naghatag Kang Jesus ug Gahom sa Paghimog Milagro?

Nagtuo ang mga paryente ni Jesus nga siya may diperensiya sa pangisip.

KAPITULO 42

Gisaway ni Jesus ang mga Pariseo

Unsa ang “ilhanan ni propetang Jonas”?

KAPITULO 43

Mga Ilustrasyon Bahin sa Gingharian

Gihatag ni Jesus ang walo ka ilustrasyon aron ipatin-aw ang mga punto bahin sa Gingharian sa mga langit.

KAPITULO 44

Gipahunong ni Jesus ang Bagyo

Dihang gipakalma ni Jesus ang hangin ug dagat, iyang gipakita kon unsa unya ang kinabuhi ubos sa iyang pagmando sa Gingharian.

KAPITULO 45

Mas Gamhanan kay sa mga Demonyo

Masudlan bag daghang demonyo ang usa ka tawo?

KAPITULO 46

Naayo Dihang Gihikap ang Sidsid sa Besti ni Jesus

Kining makapatandog nga hitabo nagpakita nga si Jesus gamhanan ug maluluy-on.

KAPITULO 47

Batang Babaye Nabuhi Pag-usab!

Gikataw-an sa mga tawo si Jesus dihang siya miingon nga ang patayng bata natulog ra. Unsay iyang nahibaloan nga wala nila mahibaloi?

KAPITULO 48

Naghimog Milagro, Pero Gisalikway Bisan sa Nasaret

Gisalikway sa mga taga-Nasaret si Jesus, dili tungod sa iyang mga gitudlo o milagro, kondili tungod sa laing rason.

KAPITULO 49

Nagsangyaw sa Galilea ug Nagbansay sa mga Apostoles

Unsa man gyod ang ipasabot sa ekspresyong ‘ang Gingharian sa mga langit haduol na’?

KAPITULO 50

Andam Mosangyaw Bisan pa sa Paglutos

Kon ang mga apostoles dili angayng mahadlok mamatay, nganong giingnan man sila ni Jesus nga mokalagiw dihang lutoson?

KAPITULO 51

Gipatay Panahon sa Selebrasyon sa Adlawng Natawhan

Nalipay kaayo si Herodes sa pagsayaw ni Salome maong misaad siya nga ihatag bisag unsay pangayoon ni Salome. Unsay iyang gipangayo?

KAPITULO 52

Libolibo ang Napakaon sa Diyutayng Tinapay ug Isda

Importante kaayo ang milagro ni Jesus maong giapil kini sa upat ka Ebanghelyo.

KAPITULO 53

Magmamando nga Makabadlong sa Hangin ug Dagat

Unsay nakat-onan sa mga apostoles dihang milakaw si Jesus sa tubig ug nagpalurang sa hangin?

KAPITULO 54

Si Jesus—“Ang Tinapay sa Kinabuhi”

Nganong gibadlong ni Jesus ang mga tawo bisag naningkamot sila sa pagpangita niya?

KAPITULO 55

Daghan ang Napandol sa Gisulti ni Jesus

Dunay gitudlo si Jesus nga maoy hinungdan nga daghan sa mga tinun-an ang napandol ug mibiya niya.

KAPITULO 56

Unsa man Gyoy Makapahugaw sa Tawo?

Ang mosulod ba sa baba, o ang mogawas niini?

KAPITULO 57

Giayo ni Jesus ang Batang Babaye ug ang Tawong Bungol

Nganong wala mahiubos ang babaye dihang gipakasama ni Jesus sa mga itoy ang mga tawo sa iyang lugar?

KAPITULO 58

Gipadaghan ang Tinapay ug Nagpasidaan Bahin sa Lebadura

Nakasabot ra gyod ang mga tinun-an ni Jesus kon unsa ang lebadura nga iyang gihisgotan.

KAPITULO 59

Kinsa ang Anak sa Tawo?

Unsa ang mga yawi sa Gingharian? Kinsay mogamit niini, ug asa ni gamiton?

KAPITULO 60

Pagkausab sa Dagway—Pasiuna sa Himaya ni Kristo

Unsay kahulogan sa pagkausab sa dagway ni Jesus?

KAPITULO 61

Giayo ni Jesus ang Batan-ong Gidemonyohan

Miingon si Jesus nga wala mapalayas ang demonyo tungod sa kakulang ug pagtuo. Kinsay kulang ug pagtuo? Ang batan-on, iyang amahan, o ang mga tinun-an ni Jesus?

KAPITULO 62

Importanteng Leksiyon Bahin sa Pagpaubos

Ang mga hamtong nakakat-on ug importanteng leksiyon gikan sa gamayng bata.

KAPITULO 63

Tambag ni Jesus Bahin sa Kapandolan ug Sala

Iyang gihisgotan ang tulo ka lakang sa pagdumalag seryosong problema sa mga igsoon.

KAPITULO 64

Kinahanglang Magpasaylo

Gamit ang ilustrasyon bahin sa dili maluluy-ong ulipon, gipakita ni Jesus nga gusto sa Diyos nga kinasingkasing natong pasayloon ang uban.

KAPITULO 65

Nanudlo Samtang Nagpaingon sa Jerusalem

Sa tulo ka tawo nga nakaestorya ni Jesus, iyang gipakita kon unsay makababag sa tawo sa pagsunod kaniya.

KAPITULO 66

Miabot sa Jerusalem Para sa Pista sa mga Tabernakulo

Ngano kaha nga ang mga naminaw kang Jesus nagtuo nga gidemonyohan siya?

KAPITULO 67

“Wala pa Gyoy Tawo nga Nakasulti ug Sama Niini”

Halos tanang membro sa hataas nga korte sa mga Hudiyo misupak kang Jesus, pero usa sa mga membro niini way kahadlok nga midepensa kang Jesus.

KAPITULO 68

“Ang Kahayag sa Kalibotan” Mao ang Anak sa Diyos

Si Jesus miingon nga “ang kamatuoran magpahigawas kaninyo.” Mapahigawas gikan sa unsa?

KAPITULO 69

Kinsay Ilang Amahan—Si Abraham o ang Yawa?

Gihisgotan ni Jesus kon sa unsang paagi mailhan ang mga anak ni Abraham, ug kon kinsa gayod ang iyang Amahan.

KAPITULO 70

Giayo ni Jesus ang Lalaki nga Natawong Buta

Ang mga tinun-an nangutana kon nganong nabuta ang tawo. Nakasala ba siya? Nakasala ba ang iyang ginikanan? Magkalahig reaksiyon ang mga tawo dihang giayo siya ni Jesus.

KAPITULO 71

Gipatawag sa mga Pariseo ang Tawo nga Kanhing Buta

Ang pangatarongan sa tawong kanhing buta nakapalagot sa mga Pariseo. Sama sa gikahadlokan sa ginikanan, gipalagpot sa mga Pariseo ang buta gikan sa sinagoga.

KAPITULO 72

Gisugo ni Jesus ang 70 ka Tinun-an sa Pagsangyaw

Gisugo ni Jesus ang 70 ka tinun-an sa pagsangyaw sa Judea. Asa mosangyaw ang mga tinun-an—sa mga sinagoga o sa mga balay sa mga tawo?

KAPITULO 73

Ang Samarianhon—Maayong Isigkatawo

Giunsa paggamit ni Jesus ang asoy bahin sa maluluy-ong Samarianhon sa pagtudlog importanteng leksiyon?

KAPITULO 74

Leksiyon Bahin sa Pag-abiabi ug Pag-ampo

Si Jesus mibisita kang Maria ug Marta. Unsay iyang gitudlo kanila bahin sa pag-abiabi? Ug giunsa ni Jesus pagtudlo ang mga tinun-an bahin sa pag-ampo?

KAPITULO 75

Si Jesus Nagtudlo Kon Unsay Makahatag ug Kalipay

Gisultihan ni Jesus ang mga magsusupak bahin sa “tudlo sa Diyos” ug kon nganong wala nila mamatikdi ang pag-abot sa Gingharian sa Diyos. Iya sab gitudlo kon unsay makahatag ug tinuod nga kalipay.

KAPITULO 76

Mikaon Uban sa mga Pariseo

Giyagyag ni Jesus ang pagkasalingkapaw sa mga Pariseo ug mga eskriba. Sa unsang paagi nila gipabug-atan ang mga tawo?

KAPITULO 77

Ang Tambag ni Jesus Bahin sa Bahandi

Nag-asoy si Jesus ug ilustrasyon bahin sa tawong dato nga nagpahimog mas dagkong kamalig. Unsang tambag bahin sa kapeligrohan sa pagpangitag bahandi ang iyang gihisgotag balik?

KAPITULO 78

Pangandam, Matinumanong Piniyalan!

Interesado si Jesus sa espirituwal nga kaayohan sa iyang mga tinun-an. Unsay papel sa piniyalan? Nganong importante kaayo ang tambag bahin sa pagkaandam kanunay?

KAPITULO 79

Kon Nganong Moabot ang Kalaglagan

Si Jesus miingon nga kadtong iyang gitabangan malaglag kon dili maghinulsol. Mosanong kaha sila sa gitudlo ni Jesus bahin sa ilang relasyon sa Diyos?

KAPITULO 80

Ang Maayong Magbalantay ug ang mga Toril

Ang ilustrasyon ni Jesus bahin sa magbalantay ug sa iyang mga karnero nagpakita sa iyang gugma sa mga tinun-an. Ila bang sundon ang iyang gitudlo ug magpagiya niya?

KAPITULO 81

Nahiusa sa Amahan, Pero Dili Siya ang Diyos

Ang pipila sa mga magsusupak ni Jesus nag-akusar kaniya nga siya kuno nangangkong katumbas sa Diyos. Giunsa niya kini pagtubag?

KAPITULO 82

Ang Ministeryo ni Jesus sa Perea

Gipatin-aw ni Jesus sa mga mamiminaw kon unsay himoon aron maluwas. Importante kaayo kadto nga tambag kaniadto. Komosta karon?

KAPITULO 83

Imbitasyon sa Pagpangaon—Kinsay Gidapit sa Diyos?

Samtang nangaon sa balay sa Pariseo, si Jesus nag-asoy ug ilustrasyon bahin sa engrandeng panihapon. Siya nagtudlog importanteng leksiyon para sa tanang alagad sa Diyos. Unsa kana?

KAPITULO 84

Unsa ka Seryoso ang Pagkahimong Tinun-an?

Seryosong responsibilidad ang pagkahimong tinun-an ni Kristo. Si Jesus nagtudlo nga kinahanglan nig sakripisyo. Kadtong mikuyog kang Jesus lagmit nakurat sa iyang giingon.

KAPITULO 85

Malipay sa Paghinulsol sa Makasasala

Gisaway si Jesus sa mga Pariseo ug eskriba kay nakig-uban siya sa ordinaryong mga tawo. Ingong tubag, siya mihatag ug duha ka ilustrasyon aron ipakita kon unsay panglantaw sa Diyos sa mga makasasala.

KAPITULO 86

Ang Pagbalik sa Nawalang Anak

Unsay atong makat-onan sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa mausikong anak?

KAPITULO 87

Magplano—Gamita ang Praktikal nga Kaalam

Aron magtudlog importanteng kamatuoran, si Jesus miasoy ug ilustrasyon bahin sa tikasan nga tigdumala sa balay.

KAPITULO 88

Nausab ang Kahimtang sa Tawong Dato ug ni Lazaro

Aron masabtan ang ilustrasyon ni Jesus, kinahanglang ilhon kon kinsay gitumong sa duha ka pangunang karakter.

KAPITULO 89

Nanudlo sa Perea Samtang Nagpaingon sa Judea

Gihisgotan niya ang kinaiya nga motabang nato sa pagpasaylo bisan niadtong kanunayng makasala nato.

KAPITULO 90

“Ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi”

Unsay gipasabot ni Jesus dihang miingon siya nga kadtong magpakitag pagtuo niya “dili na gayod mamatay”?

KAPITULO 91

Gibanhaw si Lazaro

Kini nga milagro dunay duha ka bahin nga dili gayod malalis bisan sa mga magsusupak ni Jesus.

KAPITULO 92

Napulo ka Sanlahon Giayo—Usa ray Nagpasalamat

Ang tawo nga kanhing sanlahon mapasalamaton dili lang kang Jesus kondili sa Diyos usab.

KAPITULO 93

Ang Anak sa Tawo Ipadayag

Nganong ang presensiya ni Kristo mahisamag kilat?

KAPITULO 94

Duha ka Importanteng Butang—Pag-ampo ug Pagpaubos

Sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa babayeng balo ug daotang maghuhukom, gipasiugda niya ang hiyas nga hinungdanon kaayo.

KAPITULO 95

Nagtudlo Bahin sa Diborsiyo ug Paghigugma sa mga Bata

Nganong ang panglantaw ni Jesus sa mga bata lahi kaayo sa panglantaw sa iyang mga tinun-an?

KAPITULO 96

Gitubag ni Jesus ang Batan-ong Dato

Nganong miingon si Jesus nga mas sayon pa alang sa kamelyo nga makalusot sa mata sa dagom kay sa tawong dato nga makasulod sa Gingharian sa Diyos?

KAPITULO 97

Ilustrasyon Bahin sa mga Trabahante sa Ubasan

Nganong ang nauna maulahi ug ang naulahi mauna?

KAPITULO 98

Gusto na Sab sa mga Apostoles nga Mahimong Labaw

Gusto ni Santiago ug Juan ug espesyal nga posisyon sa Gingharian. Pero dili lang sila ang nangandoy niana.

KAPITULO 99

Giayo ni Jesus ang mga Buta ug Gitabangan si Zaqueo

Nganong wala magkasumpaki ang mga teksto sa Bibliya bahin sa pag-ayo ni Jesus sa tawong buta duol sa Jerico?

KAPITULO 100

Ilustrasyon Bahin sa Napulo ka Mina

Unsay gipasabot ni Jesus dihang siya miingon: “Kadtong duna nay iya, dugangan pa. Apan kadtong walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya pagakuhaon”?

KAPITULO 101

Nanihapon sa Balay ni Simon sa Betania

Si Maria nga igsoon ni Lazaro dunay gihimo nga nakapasuko sa mga tinun-an, pero gidepensahan siya ni Jesus.

KAPITULO 102

Ang Hari Misulod sa Jerusalem Sakay sa Asno

Iyang gituman ang 500 anyos nga tagna.

KAPITULO 103

Gihinloan na Sab ang Templo

Morag dili man ilegal ang negosyo sa mga negosyante sa Jerusalem, pero nganong gitawag man sila ni Jesus ug tulisan?

KAPITULO 104

Nadungog sa mga Hudiyo ang Tingog sa Diyos—Motuo Kaha Sila?

May kalainan ba ang pagtuo lang kang Jesus ug ang paglihok uyon niana nga pagtuo?

KAPITULO 105

Kahoyng Igos—Gigamit sa Pagtudlog Leksiyon Bahin sa Pagtuo

Gitudloan ni Jesus ang mga tinun-an bahin sa gahom sa pagtuo ug gipatin-aw ang rason kon nganong gisalikway sa Diyos ang nasod sa Israel.

KAPITULO 106

Duha ka Ilustrasyon Bahin sa Ubasan

Sayra ang kahulogan sa duha ka ilustrasyon bahin sa tawo nga nagsugo sa iyang mga anak nga magtrabaho sa iyang ubasan ug sa tawo nga nagpatrabahog daotang mga mag-uuma sa iyang ubasan.

KAPITULO 107

Gipatawag sa Hari ang mga Dinapit sa Kombira sa Kasal

Ang ilustrasyon ni Jesus usa ka tagna.

KAPITULO 108

Napakyas ang Paningkamot nga Bitkon si Jesus

Gipahilom ni Jesus ang mga Pariseo, unya ang mga Saduseo, dayon ang nagkahiusa nga mga kaaway.

KAPITULO 109

Gisaway ang mga Magsusupak

Nganong wala konsentiha ni Jesus ang pagpakaaron-ingnon sa mga lider sa relihiyon?

KAPITULO 110

Kataposang Adlaw ni Jesus sa Templo

Iyang gigamit ang panig-ingnan sa pobreng biyuda aron magtudlog importanteng leksiyon.

KAPITULO 111

Nangayog Ilhanan ang mga Apostoles

Ang iyang tagna natuman sa unang siglo. Duna ba usab kini dakong katumanan sa umaabot?

KAPITULO 112

Leksiyon Bahin sa Pagbantay Kanunay—ang mga Dalaga

Si Jesus ba nagtudlo nga ang katunga sa iyang mga tinun-an buangbuang ug ang laing katunga maalamon?

KAPITULO 113

Leksiyon Bahin sa Pagkugi—Ang mga Talanton

Ang ilustrasyon ni Jesus nagpatin-aw sa iyang giingon: “Kadtong duna nay iya, dugangan pa.”

KAPITULO 114

Pagbalik ni Kristo Iyang Hukman ang mga Karnero ug Kanding

Miasoy si Jesus ug epektibo kaayong ilustrasyon sa pagpatin-aw sa basehanan sa paghukom nga permanente ang resulta.

KAPITULO 115

Hapit na ang Kataposang Paskuwa ni Jesus

Nganong makapainteres nga ang mga lider sa relihiyon miuyon nga bayran si Judas ug 30 ka salaping plata aron motraydor kang Jesus?

KAPITULO 116

Nagtudlog Pagpaubos Panahon sa Kataposang Paskuwa

Nakurat ang mga apostoles dihang gihimo niya ang buluhaton sa usa ka ulipon.

KAPITULO 117

Ang Panihapon sa Ginoo

Gisugdan ni Jesus ang memoryal nga kinahanglang saulogon sa iyang mga sumusunod kada tuig sa Nisan 14.

KAPITULO 118

Naglalis Kon Kinsay Kinalabwan

Nakalimtan dayon sa mga apostoles ang leksiyon nga bag-o rang gitudlo ni Jesus kanila.

KAPITULO 119

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kinabuhi

Si Jesus nagtudlog importanteng kamatuoran kon unsaon pagduol sa Diyos.

KAPITULO 120

Mga Sangang Mamunga, mga Higala ni Jesus

Sa unsang paagi “mamunga” ang mga tinun-an ni Jesus?

KAPITULO 121

“Magmalig-on Kamo! Gidaog na Nako ang Kalibotan”

Sa unsang paagi nadaog ni Jesus ang kalibotan nga gipatay man siya sa kalibotan?

KAPITULO 122

Kataposang Pag-ampo ni Jesus Didto sa Lawak

Iyang giklaro nga may nahimo siya nga mas importante pa kay sa pagtaganag kaluwasan sa katawhan.

KAPITULO 123

Nag-ampo Panahon sa Grabeng Kaguol

Nganong miampo si Jesus: “Kuhaa kining kopa gikan kanako”? Miatras ba siya sa iyang papel ingong Manlulukat?

KAPITULO 124

Gitraydor si Kristo ug Gidakop

Natultolan ni Judas si Jesus bisag gabii na kaayo.

KAPITULO 125

Gidala si Jesus Kang Anas, Dayon Kang Caifas

Gituis ang hustisya sa paghusay kang Jesus.

KAPITULO 126

Gilimod Didto sa Balay ni Caifas

Nganong si Pedro—kinsa segurado nga siya maunongon ug lig-on kaayog espirituwalidad—nakahimo sa paglimod dayon kang Jesus?

KAPITULO 127

Gihusay sa Sanhedrin, Dayon Gidala Kang Pilato

Nakita ang daotang motibo sa Hudiyong mga lider sa relihiyon.

KAPITULO 128

Para Kang Pilato ug Herodes, Walay Sala si Jesus

Nganong gipadala ni Pilato si Jesus kang Herodes aron hukman? Duna bay awtoridad si Pilato sa paghukom kang Jesus?

KAPITULO 129

Si Pilato Miingon: “Tan-awa! Mao Kining Tawhana!”

Bisan si Pilato nakamatikod sa talagsaong mga hiyas ni Jesus.

KAPITULO 130

Gihatag si Jesus Aron Patyon

Nganong giingnan ni Jesus ang mga babayeng naghilak nga dili siya ang hilakan kondili ang ilang kaugalingon ug ang ilang mga anak?

KAPITULO 131

Walay Sala nga Hari Gilansang sa Estaka

Gisaaran ni Jesus ug nindot nga kaugmaon ang usa sa mga kriminal nga gilansang tapad niya.

KAPITULO 132

“Kining Tawhana Mao Gayod ang Anak sa Diyos”

Ang kahibulongang pagngitngit bisag adlawng dako, linog, ug ang pagkagisi sa kortina sa templo usa rag ipasabot.

KAPITULO 133

Ang Lawas ni Jesus Giandam ug Gilubong

Nganong gidali man ang paglubong kang Jesus sa dili pa mosalop ang adlaw?

KAPITULO 134

Walay Sulod ang Lubnganan—Nabanhaw si Jesus!

Human mabanhaw si Jesus, siya unang nagpakita sa babayeng mga tinun-an imbes sa mga apostoles.

KAPITULO 135

Nagpakita sa Daghang Tawo ang Nabanhawng si Jesus

Giunsa pagpamatuod ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga nabanhaw na siya?

KAPITULO 136

Didto sa Baybayon sa Dagat sa Galilea

Tulo ka beses nga gipahinumdoman si Pedro kon unsay iyang himoon aron mapamatud-an ang iyang gugma kang Jesus.

KAPITULO 137

Gatosan ang Nakakita Kaniya sa Wala pa ang Pentekostes

Sukad sa iyang pagkabanhaw hangtod sa iyang pagsaka sa langit, pirmeng gipasiugda ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an kon unsay ilang madawat ug kon unsaon nila kini paggamit.

KAPITULO 138

Si Kristo Naa sa Tuong Kamot sa Diyos

Unsay gibuhat ni Jesus samtang naghulat sa panahon nga siya mohimog aksiyon batok sa iyang mga kaaway?

KAPITULO 139

Ipasig-uli ni Jesus ang Paraiso ug Taposon ang Gisugo sa Diyos

Daghan pa siyag angayng buhaton una niya ibalik sa iyang Diyos ug Amahan ang Gingharian.

Sundoga si Jesus, Siya . . .

May walo ka hiyas nga kanunayng makita sa tibuok kinabuhi ni Jesus.

Indise sa mga Teksto

Gamita kini nga indise sa pagpangita sa mga kapitulo sa libro nga naghisgot sa matag bersikulo sa Ebanghelyo.

Indise sa mga Ilustrasyon

Makita dinhi kon asa nga kapitulo sa libro gihisgotan ang mga ilustrasyon ni Jesus.

Pipila ka Tagna Bahin sa Mesiyas

Sayra kon sa unsang paagi natuman kang Jesus ang mga tagna sa Bibliya nga nagpamatuod nga siya ang Mesiyas, ug kon asa nga kapitulo sa libro kini gihisgotan.

Mga Lugar Diin Nagpuyo ug Nanudlo si Jesus

Kini ang mapa sa mga lugar diin nanudlo si Jesus.