Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 KAPITULO TRES

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Alang sa Yuta?

Unsa ang Katuyoan sa Diyos Alang sa Yuta?
  • Unsa ang katuyoan sa Diyos alang sa katawhan?

  • Sa unsang paagi gisupak ang Diyos?

  • Unsa kahay kahimtang sa kinabuhi sa yuta sa umaabot?

1. Unsa ang katuyoan sa Diyos alang sa yuta?

ANG katuyoan sa Diyos alang sa yuta maoy kahibulongan gayod. Gusto ni Jehova nga ang yuta mapunog malipayon, mahimsog nga katawhan. Ang Bibliya nag-ingon nga ang “Diyos nagtanom ug usa ka tanaman sa Eden” ug nga iyang “gipatubo . . . ang tanang kahoy nga tilinguhaon sa panan-aw ug maayong kan-on.” Human lalanga sa Diyos ang unang lalaki ug babaye, si Adan ug Eva, Iyang gibutang sila nianang maanindot nga puy-anan ug giingnan sila: “Magmabungahon ug magdaghan kamo ug pun-a ang yuta ug gamhi kini.” (Genesis 1:28; 2:8, 9, 15) Busa maoy katuyoan sa Diyos nga ang mga tawo makabaton ug mga anak, magpauswag sa mga utlanan niadtong paraisong puy-anan sa tibuok nga yuta, ug mag-atiman sa kahayopan.

2. (a) Giunsa nato pagkahibalo nga matuman ang katuyoan sa Diyos alang sa yuta? (b) Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pagkabuhi sa mga tawo hangtod sa kahangtoran?

2 Sa imong hunahuna, matuman ba gayod ang katuyoan ni Jehova nga Diyos nga ang katawhan magpuyo sa usa ka yutan-ong paraiso? “Akong gisulti gayod kini,” nag-ingon ang Diyos, “akong pagabuhaton usab kini.” (Isaias 46:9-11; 55:11) Oo, ang gituyo sa Diyos iya gayong buhaton! Siya nag-ingon nga siya “wala maglalang [sa yuta] sa wala lamay kapuslanan” apan “nag-umol niini aron pagapuy-an.” (Isaias 45:18) Unsang matanga sa katawhan ang gusto sa Diyos nga papuy-on sa yuta? Ug sa unsang gidugayon nga gusto niyang sila mopuyo dinhi? Ang  Bibliya nagtubag: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”Salmo 37:29; Pinadayag 21:3, 4.

3. Unsang makapasubong mga kahimtang ang naglungtad karon sa yuta, ug unsang mga pangutana ang gipatungha niini?

3 Dayag nga kini wala pa matuman. Ang mga tawo sa pagkakaron masakit ug mamatay; sila mag-away pa gani ug magpinatyanay. May nadaot. Hinuon, dili gayod katuyoan sa Diyos nga ang yuta mahisama sa atong makita karong adlawa! Unsay nahitabo? Nganong wala pa matuman ang katuyoan sa Diyos? Walay basahon sa kasaysayan nga sinulat sa tawo ang makatug-an kanato tungod kay ang suliran nagsugod man sa langit.

ANG SINUGDANAN SA USA KA KAAWAY

4, 5. (a) Kinsay tinuod nga nakigsulti kang Eva pinaagi sa usa ka halas? (b) Sa unsang paagi ang usa ka kanhi maligdong, matinud-anong tawo mahimong kawatan?

4 Ang unang basahon sa Bibliya naghisgot bahin sa usa ka magsusupak sa Diyos nga mipatim-aw sa tanaman sa Eden. Gibatbat siya ingong “ang halas,” apan siya dili lamang usa ka hayop. Ang kataposang basahon sa Bibliya nagpaila nga siya “ang usa nga gitawag Yawa ug Satanas, nga nagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta.” Siya gitawag usab “ang orihinal nga halas.” (Genesis 3:1; Pinadayag 12:9) Kining gamhanang manulonda o dili-makitang espiritung linalang, migamit ug usa ka halas aron makigsulti kang Eva, sama rang ang usa ka abtik nga tawo makapahimo sa iyang tingog nga daw nagagikan sa duol nga monyeka o kikokiko. Ang maong espiritung persona sa walay duhaduha presente sa dihang ang Diyos nag-andam sa yuta alang sa mga tawo.Job 38:4, 7.

5 Apan sanglit hingpit ang tanang linalang ni Jehova, kinsay nagbuhat sa maong “Yawa,” sa maong “Satanas”? Sa yanong pagkasulti, ang usa sa gamhanang espiritung mga anak sa Diyos naghimo sa iyang kaugalingon nga Yawa. Sa unsang paagi naposible kini? Ingon nga ato nang nasayran, ang usa ka tawo karong adlawa nga kanhi maoy ligdong ug matinud-anon basin mahimong kawatan. Sa unsang paagi mahitabo kana? Mahimong tugotan sa usa ka tawo nga ang daotang tinguha maugmad diha  sa iyang kasingkasing. Kon siya magpadayon sa paghunahuna niana, ang maong daotang tinguha mahimong kusganon kaayo. Unya kon motungha ang higayon, tingali siya molihok sumala sa daotang tinguha nga iyang gihunahuna.Santiago 1:13-15.

6. Sa unsang paagi ang usa ka gamhanang espiritung anak sa Diyos nahimong Satanas nga Yawa?

6 Kini nahitabo sa kahimtang ni Satanas nga Yawa. Lagmit nakadungog siya nga ang Diyos nagsugo kang Adan ug Eva nga magbaton ug mga anak ug pun-on ang yuta sa ilang mga liwat. (Genesis 1:27, 28) ‘Aw, kining tanang tawo mahimong magsimba kanako inay sa Diyos!’ si Satanas lagmit naghunahuna. Busa miturok ang daotang tinguha sa iyang kasingkasing. Sa kadugayan, siya milihok sa paglansis kang Eva pinaagi sa pagsulti kaniyag kabakakan bahin sa Diyos. (Genesis 3:1-5) Sa ingong paagi siya nahimong “Yawa,” nga nagkahulogang “Tigbutangbutang.” Sa samang higayon, siya nahimong “Satanas,” nga nagkahulogang “Magsusupak.”

7. (a) Nganong namatay si Adan ug Eva? (b) Nganong ang tanang anak ni Adan matigulang ug mamatay?

7 Pinaagi sa pagsultig kabakakan ug paglansis, gipahinabo ni Satanas nga Yawa nga si Adan ug Eva mosupak sa Diyos. (Genesis 2:17; 3:6) Ingong resulta, sila sa kataposan namatay, sumala sa gisulti sa Diyos nga mahitabo kanila kon sila mosupak. (Genesis 3:17-19) Sanglit si Adan nahimong dili hingpit sa dihang siya nakasala, ang tanan niyang anak nakapanunod sa sala gikan kaniya. (Roma 5:12) Ang kahimtang ikailustrar sa usa ka hulmahan nga gigamit sa paglutog tinapay. Kon ang hulmahan adunay lumping, unsay mahitabo sa matag tinapay nga giluto sa maong hulmahan? Ang matag tinapay makabaton usab ug lumping o depekto. Sa susamang paagi, ang matag tawo nakapanunod ug “lumping” sa pagkadili-hingpit gikan kang Adan. Kanay hinungdan nga ang tanang tawo matigulang ug mamatay.Roma 3:23.

8, 9. (a) Unsang hagit ang lagmit gihimo ni Satanas? (b) Nganong wala dayon laglaga sa Diyos ang mga rebelde?

8 Sa dihang giagak ni Satanas si Adan ug Eva ngadto sa pagpakasala batok sa Diyos, siya sa pagkatinuod nangulo sa usa ka rebelyon. Iyang gisupak ang paagi ni Jehova sa pagmando. Sa pagkatinuod, si Satanas nag-ingon: ‘Dili maayong magmamando  ang Diyos. Siya nagsultig kabakakan ug naghikaw ug maayong mga butang gikan sa iyang mga ginsakpan. Ang mga tawo wala magkinahanglan sa Diyos aron magmando kanila. Sila makahukom sa kaugalingon kon unsay maayo ug kon unsay daotan. Ug mahimong mas maayo pa ang ilang kahimtang ubos sa akong pagmando.’ Unsaon pag-atubang sa Diyos ang maong makapainsulto nga akusasyon? Ang pipila naghunahuna nga ang Diyos  angay untang magpatay lamang sa mga rebelde. Apan kana ba magtubag sa hagit ni Satanas? Kana ba magpamatuod nga ang paagi sa Diyos sa pagmando maoy matarong?

9 Ang hingpit nga pagsabot ni Jehova bahin sa hustisya dili makatugot nga iyang patyon lang dayon ang mga rebelde. Mihukom siya nga gikinahanglan ang panahon aron matubag ang hagit ni Satanas sa makapatagbawng paagi ug mapamatud-ang bakakon ang Yawa. Busa gihukom sa Diyos nga iyang tugotan nga ang mga tawo magmando sa ilang kaugalingon sulod sa taas nga panahon ubos sa impluwensiya ni Satanas. Kon nganong gihimo kadto ni Jehova ug kon nganong iyang gitugotan nga molabay ang taas kaayong panahon una mahusay ang maong mga isyu pagahisgotan sa Kapitulo 11 niining basahona. Hinuon, niining tungora maayong palandongon kini: Husto ba si Adan ug Eva sa pagtuo kang Satanas, kinsa wala makahimog maayo alang kanila? Husto ba sila sa pagtuo nga si Jehova, kinsa naghatag kanila sa tanang butang nga ilang nabatonan, maoy mapintasong bakakon? Kon ikaw pa, unsa kahay imong himoon?

10. Sa unsang paagi makasuportar ka sa kiliran ni Jehova aron matubag ang hagit ni Satanas?

10 Maayong hunahunaon kining mga pangutanaha tungod kay ang matag usa kanato nag-atubang ug susamang mga isyu karon. Oo, may higayon ka sa pagsuportar sa kiliran ni Jehova aron matubag ang hagit ni Satanas. Makadawat ka kang Jehova ingong imong Magmamando ug makatabang sa pagpakita nga si Satanas maoy bakakon. (Salmo 73:28; Proverbio 27:11) Ikasubo, pipila lamang sa bilyonbilyong tawo niining kalibotana ang naghimo sa maong pagpili. Kini mopatunghag hinungdanong pangutana, Ang Bibliya tinuod bang nagtudlo nga si Satanas mao ang magmamando niining kalibotana?

KINSAY NAGMANDO NIINING KALIBOTANA?

Ikatanyag ba ni Satanas kang Jesus ang tanang gingharian sa kalibotan kon kini dili iya?

11, 12. (a) Sa unsang paagi ang usa ka tentasyon kang Jesus nagpadayag nga si Satanas mao ang magmamando niining kalibotana? (b) Unsa pay nagpamatuod nga si Satanas mao ang magmamando niining kalibotana?

11 Si Jesus wala gayod magduhaduha nga si Satanas mao ang magmamando niining kalibotana. Sa usa ka milagrosong paagi, gipakita ni Satanas kanhi kang Jesus “ang tanang  gingharian sa kalibotan ug ang ilang himaya.” Unya si Satanas misaad kang Jesus: “Kining tanan nga butang ihatag ko kanimo kon mohapa ka ug mohimog usa ka buhat sa pagsimba kanako.” (Mateo 4:8, 9; Lucas 4:5, 6) Hunahunaa kini. Kadtong tanyaga maoy pagtental ba kang Jesus kon si Satanas dili pa mao ang magmamando niining mga ginghariana? Wala ipanghimakak ni Jesus nga kining tanang gingharian sa kalibotan iya ni Satanas. Seguradong himoon unta kana ni Jesus kon si Satanas dili pa mao ang nagpaluyong gahom niining tanang gingharian.

12 Siyempre, si Jehova mao ang labing gamhanang Diyos, ang Maglalalang sa kahibulongang uniberso. (Pinadayag 4:11) Bisan pa niana, ang Bibliya wala mag-ingon nga si Jehova nga Diyos o si Jesu-Kristo mao ang magmamando niining kalibotana. Ngani, espesipikong ginganlan ni Jesus si Satanas nga “ang magmamando niining kalibotana.” (Juan 12:31; 14:30; 16:11) Ang Bibliya nagtumong gani kang Satanas nga Yawa ingong “ang diyos niini nga sistema sa mga butang.” (2 Corinto 4:3, 4) Mahitungod niini nga magsusupak o Satanas, ang Kristohanong apostol nga si Juan misulat: “Ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.”1 Juan 5:19.

KON SA UNSANG PAAGI PAGAHANAWON ANG KALIBOTAN NI SATANAS

13. Nganong gikinahanglan ang usa ka bag-ong kalibotan?

13 Sa paglabay sa matag tuig, ang kalibotan nahimong mas ug mas peligroso. Napuno kinig nagagubatay nga mga kasundalohan, dili-matinud-anong mga politiko, salingkapaw nga relihiyosong mga lider, ug way-konsensiyang mga kriminal. Ang kalibotan sa katibuk-an dili na mabag-o. Gipadayag sa Bibliya nga duol na ang panahon nga pagalaglagon sa Diyos ang daotang kalibotan panahon sa iyang gubat sa Armagedon. Pulihan kinig usa ka matarong nga bag-ong kalibotan.Pinadayag 16:14-16.

14. Kinsay napili sa Diyos nga mahimong Magmamando sa Iyang Gingharian, ug sa unsang paagi gitagna kini?

14 Gipili ni Jehova nga Diyos si Jesu-Kristo nga mahimong  Magmamando sa Iyang langitnong Gingharian o kagamhanan. Dugay na kanhi, ang Bibliya mitagna: “Adunay usa ka bata nga natawo alang kanato, adunay usa ka anak nga lalaki nga gihatag kanato; ug ang prinsipenhong pagmando mahipatong sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga . . . Prinsipe sa Pakigdait. Sa kadagaya sa prinsipenhong pagmando ug sa pakigdait walay kataposan.” (Isaias 9:6, 7) Mahitungod niining maong kagamhanan, gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod sa pag-ampo: “Paanhia ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on, maingon sa langit, mao man usab sa yuta.” (Mateo 6:10) Sumala sa atong makita sa ulahing bahin niini nga basahon, duol nang laglagon sa Gingharian sa Diyos ang tanang kagamhanan niining kalibotana, ug kini mismo ang mopuli nianang tanan. (Daniel 2:44) Human niana ang Gingharian sa Diyos magpatungha sa yutan-ong paraiso.

HADUOL NA ANG USA KA BAG-ONG KALIBOTAN!

15. Unsa ang “bag-ong yuta”?

15 Ang Bibliya nagpasalig kanato: “Adunay bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta nga atong ginapaabot sumala sa . . . saad [sa Diyos], ug niini magpuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13; Isaias 65:17) Sa dihang ang Bibliya mohisgot usahay bahin sa “yuta,” kini nagpasabot sa katawhang nagpuyo sa yuta. (Genesis 11:1) Busa ang matarong nga “bag-ong yuta” maoy usa ka kapunongan sa katawhan nga giuyonan sa Diyos.

16. Unsa ang bililhon kaayong gasa gikan sa Diyos alang niadtong iyang giuyonan, ug unsay kinahanglan natong buhaton aron makadawat niana?

16 Misaad si Jesus nga sa umaabot nga bag-ong kalibotan, kadtong giuyonan sa Diyos makadawat sa gasa nga “kinabuhing walay kataposan.” (Marcos 10:30) Palihog paklia ang imong Bibliya sa Juan 3:16 ug Juan 17:3, ug basaha kon unsay giingon ni Jesus nga kinahanglan natong buhaton aron makadawat sa kinabuhing walay kataposan. Karon, tagda gikan sa Bibliya ang mga panalangin nga tagamtamon niadtong takos sa maong kahibulongang gasa gikan sa Diyos diha sa umaabot nga yutan-ong Paraiso.

17, 18. Sa unsang paagi makaseguro kita nga aduna unyay pakigdait ug kasegurohan sa bisan diin sa yuta?

 17 Mahanaw na ang pagkadaotan, paggubatay, krimen, ug kapintasan. “Ang daotan mawala na . . . Apan ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta.” (Salmo 37:10, 11) Molungtad na unya ang pakigdait tungod kay ‘pahunongon sa Diyos ang mga gubat hangtod sa kinatumyan sa yuta.’ (Salmo 46:9; Isaias 2:4) Unya “molambo ang matarong, ug ang kadagaya sa pakigdait hangtod nga ang bulan mahanaw na”—ug kana nagpasabot nga ang pakigdait maoy hangtod sa kahangtoran!Salmo 72:7.

18 Ang mga magsisimba ni Jehova magpuyo unya nga may kasegurohan. Samtang ang mga Israelinhon sa panahon sa Bibliya nagsugot sa Diyos, sila may kasegurohan sa kinabuhi. (Levitico 25:18, 19) Pagkakahibulongan gayod unya ang pagtagamtam sa susamang kasegurohan sa Paraiso!Isaias 32:18; Miqueas 4:4.

19. Nganong nahibalo kita nga ang pagkaon magmadagayaon sa bag-ong kalibotan sa Diyos?

19 Wala na unyay mga kanihit sa pagkaon. “Aduna unyay dagayang lugas sa ibabaw sa yuta,” miawit ang salmista. “Sa tumoy sa kabukiran adunay pagsugwak.” (Salmo 72:16) Panalanginan ni Jehova nga Diyos ang iyang mga matarong, ug “ang yuta magapatungha gayod sa iyang bunga.”Salmo 67:6.

20. Nganong makaseguro kita nga ang tibuok yuta mahimong usa ka paraiso?

20 Ang tibuok yuta mahimong usa ka paraiso. Pagatukoron unya ang maanindot nga bag-ong mga balay ug maugmad ang mga tanaman diha sa yuta nga kaniadto gidaot sa makasasalang mga tawo. (Isaias 65:21-24; Pinadayag 11:18) Paglabay sa panahon, ang naugmad nang mga bahin sa yuta mokaylap hangtod ang tibuok globo mahimong matahom ug mabungahon sama sa tanaman sa Eden. Ug ang Diyos dili gayod mapakyas sa ‘pagbukhad sa iyang kamot ug pagtagbaw sa tinguha sa tanang buhing butang.’Salmo 145:16.

21. Unsay nagpakita nga ang pakigdait molungtad unya tali sa mga tawo ug mga hayop?

21 Aduna unyay pakigdait tali sa mga tawo ug mga hayop. Ang ihalas ug anad nga mga hayop magdungan sa pagpanibsib.  Bisan ang gamayng bata dili mahadlok sa mga hayop nga maoy peligroso karon.Isaias 11:6-9; 65:25.

22. Unsa unyay mahitabo sa sakit?

22 Ang sakit mawala na. Ingong Magmamando sa langitnong Gingharian sa Diyos, ayohon ni Jesus ang mas daghang sakit kay sa dihang dinhi pa siya sa yuta. (Mateo 9:35; Marcos 1:40-42; Juan 5:5-9) Sa maong panahon “walay pumoluyo nga moingon: ‘Ako masakiton.’”Isaias 33:24; 35:5, 6.

23. Nganong ang pagkabanhaw makahatag ug kalipay sa atong mga kasingkasing?

23 Ang namatay nga mga minahal buhion pag-usab uban ang kalaoman nga dili na gayod mamatay. Buhion pag-usab ang tanan nga natulog sa kamatayon nga anaa sa handomanan sa Diyos. Sa pagkatinuod, “aduna unyay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili-matarong.”Buhat 24:15; Juan 5:28, 29.

24. Unsay imong pagbati bahin sa pagpuyo sa Paraiso sa yuta?

24 Pagkatalagsaong kaugmaon ang nagpaabot sa mga mipalabi sa pagkakat-on bahin sa atong Dakong Maglalalang, si Jehova nga Diyos, ug sa pag-alagad kaniya! Ang umaabot nga Paraiso sa yuta mao ang gipunting ni Jesus sa dihang siya misaad sa mamumuhat ug daotan nga namatay tapad kaniya: “Ikaw makauban nako sa Paraiso.” (Lucas 23:43) Hinungdanon nga kita dugang makakat-on bahin kang Jesu-Kristo, nga pinaagi kaniya kining tanang panalangin mahimong posible.