Gingharian sa Diyos Nagmando Na!

Minilyon ang nagkinabuhing malipayon ug may kasegurohan ubos sa hingpit nga gobyerno sa Diyos. Gusto ba nimong mahimong lungsoranon?

Sulat Gikan sa Nagamandong Lawas

Sa unsang paagi napamatud-ang tinuod ang makapalipayng pahibalo ni C. T. Russell niadtong Oktubre 2, 1914?

KAPITULO 1

“Paanhia ang Imong Gingharian”

Ang Gingharian sa Diyos mao ang ulohan nga sagad itudlo ni Jesus. Sa unsang paagi ug kanus-a kini moabot?

KAPITULO 2

Ang Gingharian Natukod sa Langit

Kinsay mitabang nga maandam ang katawhan ni Kristo sa yuta para sa Gingharian? Unsay magpaila nga ang Gingharian tinuod nga gobyerno?

KAPITULO 3

Si Jehova Nagpadayag sa Iyang Katuyoan

Ang Gingharian bahin ba sa orihinal nga katuyoan sa Diyos? Giunsa ni Jesus pagpadan-ag ang kahayag bahin sa Gingharian?

KAPITULO 4

Si Jehova Nagbayaw sa Iyang Ngalan

Unsay nalampos sa Gingharian bahin sa ngalan sa Diyos? Sa unsang paagi ikaw personal nga nakigbahin sa pagbalaan sa ngalan ni Jehova?

KAPITULO 5

Ang Hari Nagpadan-ag ug Kahayag sa Gingharian

Batoni ang tin-awng pagsabot bahin sa Gingharian sa Diyos, mga magmamando ug ginsakpan niini, ug ang kahulogan sa pagkamaunongon niini.

KAPITULO 6

Katawhan nga Nagwali—Nagtanyag sa Ilang Kaugalingon nga Kinabubut-on

Nganong masaligon si Jesus nga may panon siya sa kinabubut-ong magsasangyaw sa kataposang mga adlaw? Unsaon nimo pagpakita nga giuna nimo ang Gingharian?

KAPITULO 7

Mga Paagi sa Pagsangyaw—Tanan Gigamit Aron Maabot ang Katawhan

Sayra ang bag-ong paagi nga gigamit sa katawhan sa Diyos aron makaabot ang maayong balita sa daghang tawo una modangat ang kataposan.

KAPITULO 8

Mga Galamiton sa Pagsangyaw—Paghimog Literatura Para sa Tibuok Kalibotan

Sa unsang paagi ang atong buluhatong paghubad nagpamatuod nga kita gipaluyohan sa Hari? Unsang mga impormasyon bahin sa atong publikasyon ang nagkombinsir nimo nga tinuod ang Gingharian?

KAPITULO 9

Resulta sa Pagsangyaw—“Ang Kaumahan . . . Puti na Aron Anihon”

Gitudloan ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug duha ka importanteng leksiyon bahin sa espirituwal nga pagpangani. Unsay epekto niini nga mga leksiyon kanato?

KAPITULO 10

Ang Hari Nagdalisay sa Espirituwalidad sa Iyang Katawhan

Sa unsang butang magkapareho ang Pasko ug krus?

KAPITULO 11

Pagdalisay sa Moralidad—Nagbanaag sa Pagkabalaan sa Diyos

Ang mga lawak bantayanan ug agianan sa templo sa panan-awon ni Ezequiel dunay espesyal nga kahulogan para sa katawhan sa Diyos sukad sa 1914.

KAPITULO 12

Organisado Aron Mag-alagad sa “Diyos sa Kalinaw”

Gitugbang sa Bibliya ang kasamok ngadto sa kalinaw, dili sa kahapsay. Ngano? Sa unsang paagi ang tubag makaapektar sa mga Kristohanon karon?

KAPITULO 13

Mga Magwawali sa Gingharian Midangop sa Hukmanan

Ang mga huwes sa hataas nga mga korte karon sama ug hunahuna sa karaang magtutudlo sa Balaod nga si Gamaliel.

KAPITULO 14

Gobyerno sa Diyos Lamang ang Unongan

Ang “suba” sa paglutos batok sa mga Saksi ni Jehova tungod sa ilang neyutralidad gilamoy sa wala damhang tinubdan.

KAPITULO 15

Pagpakigbisog Para sa Kagawasan sa Pagsimba

Ang katawhan sa Diyos nakigbisog para sa katungod nga mosunod sa balaod—ang balaod sa Gingharian sa Diyos.

KAPITULO 16

Panagkatigom Para sa Pagsimba

Sa unsang paagi makabenepisyo kita sa mga tigom sa pagsimba kang Jehova?

KAPITULO 17

Pagbansay sa mga Ministro sa Gingharian

Sa unsang paagi ang teokratikanhong mga tunghaan nag-andam sa mga ministro sa Gingharian sa pagtuman sa ilang mga asaynment?

KAPITULO 18

Pinansiyal nga Pagsuportar sa Buluhaton sa Gingharian

Asa gikan ang kuwarta? Giunsa kini paggamit?

KAPITULO 19

Pagpanukod nga Nagpasidungog Kang Jehova

Ang mga dapit sa pagsimba nagpasidungog sa Diyos, pero may laing butang nga iyang mas gipabilhan.

KAPITULO 20

Ministeryo sa Paghatag ug Hinabang

Nganong bahin sa atong sagradong pag-alagad kang Jehova ang paghatag ug hinabang?

KAPITULO 21

Pagalaglagon ang mga Kaaway sa Gingharian sa Diyos

Makapangandam ka karon sa gubat sa Armagedon.

KAPITULO 22

Tumanon sa Gingharian ang Kabubut-on sa Diyos sa Yuta

Nganong segurado kang matuman ang mga saad ni Jehova?