Ang JW Library puwedeng gamiton sa mosunod nga mga Android device:

  • Android nga mga tablet ug cellphone nga version 4.0 o mas bag-o pa

  • Kindle Fire nga mga tablet nga Fire OS version 3.1 ug mas bag-o pa