Unsa ang pagpakigdeyt?

  • Kamong duha pirmeng magkuyog-kuyog. Nakigdeyt ka ba?

  • Duna kay naibgan ug siya naibog pod nimo. Magsige kag padalag text message o kaha kanunayng makig-estorya kaniya diha sa telepono. Nakigdeyt ka ba?

  • Sa matag higayon nga manuroy kamo sa imong mga higala, kamo lang duha ang pirmeng magparis. Nakigdeyt ka ba?

Tingali wala ka maglisod sa pagtubag sa unang pangutana. Apan basig medyo naglisod ka pagtubag sa ikaduha ug ikatulong pangutana. Unsa man gayod ang pagpakigdeyt?

Sa pagkatinuod, ang pagpakigdeyt gihubit ingong usa ka kalihokan diin imong gihatagan ug espesyal nga atensiyon ang tawo nga imong naibgan ug gihatagan ka usab niya ug espesyal nga atensiyon.

Busa ang tubag sa tanang tulo ka pangutana nga gilista sa ibabaw maoy oo. Sa telepono man o sa personal, sa dayag o sa tago, kon ikaw ug ang imong higala sa kaatbang nga sekso naibog sa usag usa ug kanunay kamong mag-estoryahanay, kini pakigdeyt.

 Unsay katuyoan sa pagpakigdeyt?

Ang pagpakigdeyt kinahanglang dungganon ug katuyoan—sa pagtabang sa batan-ong lalaki o babaye sa pagtino kon kana ba gayong tawhana ang gusto niyang pakaslan.

Tinuod, ang ubang mga batan-on dili seryosog panglantaw bahin sa pagpakigdeyt. Tingali gusto lang nila nga makauban ang ilang naibgan, nga walay intensiyon nga magminyo. Lagmit gusto lang sa uban nga ipanghambog o idispley ang ilang naibgan aron sila kasinahan.

Apan, kining matanga sa relasyon dili magdugay. “Daghang batan-on nga nakigdeyt magbulag paglabay ug usa o duha ka semana,” matod sa usa ka batan-on nga ginganlag Heather. “Ilang gilantaw nga ang ingon niana nga relasyon temporaryo lang—sa ato pa ang ilang hunahuna nakondisyon nga ang kaminyoon dili dumalayon.”

Sa tinuod lang, kon makigdeyt ka, gitandog nimo ang pagbati nianang tawhana. Busa, paneguroa nga ang imong intensiyon dungganon.—Lucas 6:31.

Kon makigdeyt ka nga walay intensiyon nga magminyo, mora kag bata nga nagdulag bag-ong dulaan ug dayon ipadaplin kini kon pul-an na

Palandonga: Gusto ka ba nga ang imong pagbati himoon lang nga samag dulaan—dulaan makadiyot ug dayon ipadaplin lang? Nan ayaw kana himoa ngadto sa uban. Ang Bibliya nag-ingon nga ang gugma “dili bastos.”—1 Corinto 13:4, 5.

Usa ka batan-ong ginganlag Chelsea miingon: “Usahay lingawlingaw lang para nako ang pagpakigdeyt, apan dili gayod makalingaw kon seryoso ang usa apan ang iyang kadeyt dili.”

Sugyot: Aron maandam ka sa pagpakigdeyt ug sa pagminyo, basaha ang 2 Pedro 1:5-7 ug pagpilig usa ka hiyas nga kinahanglan pa nimong palamboon. Sa usa ka bulan, tan-awa kon daghan ka na bag nakat-onan niining hiyasa ug kon imo ba kining napalambo.

 Husto na ba kog edad nga makigdeyt?

  •  Sa imong hunahuna, pilay edad nga puwede nang makigdeyt ang usa ka batan-on?

  •  Karon ipangutana usab kana sa imong ginikanan.

Lagmit ang imong tubag lahi nianang sa imong ginikanan. O basin dili! Tingali usa ka sa daghang batan-on nga wala una makigdeyt hangtod nga anaa na sila sa hustong edad ug mas nakaila na sila sa ilang kaugalingon.

Mao kanay gihimo sa 17-anyos nga si Danielle. Siya miingon: “Sa miaging duha ka tuig, ang akong gipangita sa usa ka lalaki nga mahimo nakong kapikas lahi kaayo kay sa akong gipangita karon. Gani, bisan karon dili pa ko segurado kon unsa gayoy akong gusto. Kon sa tan-aw nako segurado na ko sa akong gibati paglabay ug pipila ka tuig, nan tingali makigdeyt na ako.”

Dunay laing katarongan kon nganong dili ka angayng magdalidali sa pagpakigdeyt. Gigamit sa Bibliya ang terminong “pagbuswak sa pagkabatan-on” sa paghubit sa panahon sa kinabuhi nga tuman ka kusog ang seksuwal nga pagbati ug ang kaibog sa kaatbang nga sekso. (1 Corinto 7:36) Ang pagpakigsuod sa usa ka tawo sa kaatbang nga sekso samtang anaa pa sa “pagbuswak sa pagkabatan-on” makapukaw sa kailibgon nga mosangpot ug daotang buhat.

Tinuod, para sa ubang mga batan-on wala kanay kaso. Daghan kanila gusto kaayong mosulay sa pagpakigsekso. Apan ayaw padala niana nga kaisipan! (Roma 12:2) Sa pagkamatuod, ang Bibliya nag-awhag kanimo sa “paglikay sa pakighilawas.” (1 Corinto 6:18, New International Version) Kon maghulat ka hangtod molapas ka sa pagbuswak sa pagkabatan-on, makalikay ka sa katalagman.Ecclesiastes 11:10.

 Nganong dili ka angayng magdalidalig pakigdeyt?

Kon maaghat ka sa pagpakigdeyt nga dili ka pa andam, susama ra kanag gipugos ka sa pagkuhag eksamin sa subject nga mao pay imong pagsugod pagtuon. Siyempre, dili kana makataronganon! Kinahanglang magtuon ka una aron makatubag ka sa mga pangutana sa eksaminasyon.

Ingon usab niana ang pagpakigdeyt.

Dili duladula ang pagpakigdeyt. Busa sa dili pa nimo isentro ang imong pagtagad sa usa ka tawo, nagkinahanglan ka ug panahon sa pagtuon sa usa ka importante kaayong subject—kon unsaon pagpalambo sa panaghigalaay.

Dayon, kon makakita ka nag tawo nga angay nimo, mas andam ka na sa pagtukod ug malig-ong relasyon. Sa pagkatinuod, ang malipayong kaminyoon maoy panaghiusa sa duha ka suod nga managhigala.

Dili buot ingnon nga gikuhaan ka ug kagawasan kon maghulat kag panahon una makigdeyt. Hinunoa, makabaton kag dugang kagawasan sa pagkalipay sa imong pagkabatan-on. (Ecclesiastes 11:9) Ug may panahon pod ka sa pagpauswag sa imong pagkatawo ug, labaw sa tanan, sa imong relasyon sa Diyos.—Lamentaciones 3:27.

Sa pagkakaron, puwede kang makalingaw-lingaw uban sa kaatbang nga sekso. Unsa ang labing maayong paagi? Pagpakig-uban sa grupo nga dunay mga lalaki, babaye, ug responsableng mga hamtong. Usa ka batan-ong babaye nga ginganlag Tammy miingon: “Para nako mas bibo kini. Mas maayo nga daghan kag higala.” Si Monica miuyon. “Mas maayo kon makig-uban ka sa grupo,” siya miingon, “kay makaila nimo ang mga tawo nga lainlain ug personalidad.”

Ayawg isentro ang imong atensiyon sa usa lang ka tawo kon bata ka pa, kay basig maguol ka lang. Busa, ayaw pagdalidali. Gamita kining yugtoa sa imong kinabuhi sa pagkat-on kon unsaon pagpalambo ug pagpatunhay sa panaghigalaay. Sa ngadto-ngadto, kon gusto ka nang makigdeyt, mas nakaila ka na sa imong kaugalingon ug kon unsang mga hiyas ang imong gipangita sa mahimo unya nimong kapikas sa tibuok kinabuhi.