Unsang mga personalidad ang ginapakita sa media?

 Tan-awa kini nga mga pulong, ug tubaga ang mosunod nga mga pangutana.

Column 1

Column 2

Dili hamtong

Responsable

Rebelyoso

Masinundanon sa balaod

Imoral

Maligdong

Dili seryoso

Intelihente

Libakira

Mabinantayon

Dili kasaligan

Matinud-anon

 1. Hain niining mga pulonga ang mohaom sa tin-edyer nga mga babaye nga sagad ginapakita sa mga pelikula, TV, o magasin?

 2. Hain niining mga pulonga nga gusto nimong mailhan ka?

Tingali ang imong mga tubag sa unang pangutana anaa sa column 1 ug ang imong mga tubag sa ikaduhang pangutana anaa sa column 2. Kon mao, nagpakita kana nga gusto ka nga mahimong mas maayo kay sa “tipikal” nga tin-edyer nga ginapakita sa media—ug wala ka mag-inusara! Tagda kon ngano.

“Gipakita sa mga pelikula ang tipikal nga tin-edyer nga babaye ingong rebelyoso ug lain ug disposisyon. Gipakita niini nga daw kitang tanan dili kasaligan, nga mabalak-on kaayo kon unsay impresyon sa uban kanato.”—Erin.

“Ang tin-edyer nga mga babaye sa mga pelikula ug TV gusto kaayog atensiyon ug nabuang sa ilang panagway, pamesti, popularidad, ug mga lalaki.”—Natalie.

“Panagsa na lang kang makakitag makalingaw nga babaye nga dili moinom, dili makigdulog ug lalaki, ug dili mosuki sa ilang ginikanan. Kon ang tin-edyer nga babaye dili mohimo ug sama niana, siya lantawon nga panatiko o konserbatibo.”—Maria.

Pangutan-a ang imong kaugalingon: ‘Ang ako bang pamesti, linihokan, ug sinultihan magpadayag kon kinsa ako, o nagsundog lang sa personalidad nga ginapakita sa media?’

Ang angay nimong mahibaloan

 •   Daghan niadtong nagtuo nga silay nag-umol sa ilang kaugalingong personalidad sa pagkatinuod nanundog lang sa personalidad nga ginapakita kanila sa media. “Ingon niana ang akong manghod nga babaye,” miingon si Karen. “Nagpakaaron-ingnon siya nga wala siyay interes sa ubang butang gawas sa sinina ug mga lalaki. Brayt siya, ug nahibalo ko nga duna siyay ubang gikaikagang mga butang, pero nagpabugo-bugo siya kay gusto niya nga maangayan siya sa isigka-batan-ong babaye ug isipong normal. Ug 12 anyos pa gani siya!”

  Ang Bibliya nag-ingon: “Hunong na sa pagpaumol sumala niining sistemaha sa mga butang.”—Roma 12:2.

 • Dili tanang tin-edyer nga babaye nagtinguha nga mahisama nianang personalidad nga ginapakita sa media. “Sa media, ang batan-ong mga babaye gipakita nga sobra ka mahunahunaon sa kaugalingon, kulag paminsar, ug may tendensiya nga mohimog dili hamtong nga mga desisyon, pero nagtuo ko nga ang kadaghanan kanato maayong mohimog mga desisyon,” matod pa sa 15 anyos nga si Alexis. “Daghan pa kitag butang sa atong kinabuhi gawas sa pagpanghanduraw lang ug guwapong mga lalaki.”

  Ang Bibliya nag-ingon: ‘Ang mga tawong hamtong nakabansay sa ilang mga gahom sa pagsabot aron sa pag-ila sa maayo ug sa daotan.’—Hebreohanon 5:14.

 • Ang minugna sa media nga mga personalidad nakabenepisyo lang sa mga negosyante—dili sa tin-edyer nga mga babaye. Tungod sa potensiyal nga mokitag dako, ang dagkong negosyo—lakip ang mga kompaniya sa basahon, fashion, teknolohiya, ug kalingawan—nagsugod sa pagpuntirya sa mga batan-on nga dili pa tin-edyer. Ang librong 12 Going on 29 nag-ingon: “Ang mga tig-anunsiyo nag-ingon nga ang mga batan-on nga ubos sa 13 anyos nga wala pa makabaton sa kinabag-ohang mga sinina, alahas, mek-ap, ug electronic gadget dili mapopular. Makita nila kanunay ang makapaengganyong mga paanunsiyo, bisag wala pa gani sila makasabot kon unsa kanang butang nga gipaengganyo kanila.”

  Ang Bibliya nag-ingon: “Ang tanan nga anaa sa kalibotan—ang tinguha sa unod ug ang tinguha sa mga mata ug ang mapagawalong pagpasundayag sa mga kahinguhaan sa kinabuhi sa usa—wala magagikan sa Amahan, apan nagagikan sa kalibotan.”—1 Juan 2:16.

Angayng palandongon: Kinsay makabenepisyo kon magsige kag hunahuna sa labing popular nga mga brand nga uso? Kinsay makabenepisyo kon kinahanglang makabaton kag kinabag-ohang cellphone aron lang mapopular sa isigka-batan-on? Unsay gitinguha sa mga negosyante—ang imong kaayohan o ang ila?

Ang imong mahimo

 •   Pamalandonga ang mga personalidad nga gipakita sa media. Sa magkadako ka, medyo makamao ka na nga manimbangtimbang. Palandonga ang mga epekto diha kanimo sa mga personalidad nga ginapakita sa media. “Ginalarawan sa media ang tipikal nga tin-edyer nga babaye ingong usa nga naglabi ang mek-ap kay sa sinina,” miingon ang 14 anyos nga si Alana, “ug daghang tin-edyer wala makaamgo nga dili kini makapaguwapa kanila kondili mora hinuon sila ug desperada nga maguwapa.”

 • Kab-ota ang imong mga tumong base sa kon unsang matanga sa tawo nga gusto nimo nga mahimo ka. Pananglitan, hunahunaag balik ang mga kinaiya nga imong gipili sa sinugdanan niini nga artikulo—mga kinaiya nga gusto nimo nga mailhan ka. Sugdi karon ang pagkab-ot niining mga kinaiyaha o sa pagpauswag pa niini. Ang Bibliya nag-ingon: “Isul-ob ang bag-ong pagkatawo, nga pinaagi sa tukmang kahibalo gibag-o sumala sa larawan sa Usa nga naglalang niini”—dili sumala sa larawan nga gipasiugda sa mga tig-anunsiyo.—Colosas 3:10.

 • Himoang sulondan ang mga tawong maayog panig-ingnan. Tingali ang uban kanila membro sa imong pamilya, sama sa imong inahan o iyaan. Lakip usab kanila ang hamtong nga mga babayeng higala o kaila. Ang mga Saksi ni Jehova daghan ug sulondang mga babaye diha sa Kristohanong kongregasyon.—Tito 2:3-5.

Sugyot: Gamita ang librong Sundoga ang Ilang Pagtuo sa pagkat-on bahin sa sulondang mga babaye diha sa Bibliya, lakip kang Ruth, Ana, Abigail, Ester, Maria, ug Marta. Ang Sundoga ang Ilang Pagtuo giimprenta sa mga Saksi ni Jehova ug anaa sa www.jw.org/ceb.