“Unsa—virgin ka pa?”

Kon gusto kang motubag niini ug oo ang imong tubag, gusto ka bang mosulti niini uban sa dakong pagtuo? Kini nga artikulo makatabang kanimo!

 Unsa ang virgin?

Ang virgin maoy usa ka tawo nga wala pa gayod makapakigsekso.

Apan, ang pagpakigsekso maoy usa lang sa daghang seksuwal nga mga buhat. Tingali ang uban moingon nga sila virgin kay wala pa sila makapakigsekso—bisag nahimo na nila ang halos tanang seksuwal nga mga buhat.

Pananglitan, ang pulong pagpakigsekso mahimong magtumong sa pagpakigsekso nga ipaagi sa baba, lubot, o sa pag-ugay-ugay sa kinatawo sa uban.

Ang punto: Ang tawo nga nakahimog seksuwal nga buhat—lakip sa pagpakigsekso nga ipaagi sa baba, lubot, o sa pag-ugay-ugay sa kinatawo sa uban—dili makaingon nga siya virgin.

 Unsay giingon sa Bibliya bahin sa pagpakigsekso?

Ang Bibliya nag-ingon nga ang seksuwal nga buhat maoy iya lang sa lalaki ug babaye nga kasado. (Proverbio 5:18) Busa, ang tawo nga buot magpahimuot sa Diyos dili gayod makigsekso hangtod nga siya makasal.—1 Tesalonica 4:3-5.

Ang uban nag-ingon nga ang panglantaw sa Bibliya kinaraan na ug dili na mohaom sa atong modernong kalibotan. Apan hinumdomi nga sa atong modernong kalibotan daghan kaayo ang nagdiborsiyo, napaangkan, ug nasakit tungod sa pagpakigsekso. Sa ato pa, ang atong modernong kalibotan dili angayang mohatag ug tambag bahin sa moralidad!—1 Juan 2:15-17.

Sa pagkatinuod, ang balaod sa Bibliya bahin sa moral husto. Pananglitan, ingnon ta nga gihatagan kag ₱50,000. Imo bang ilabay ang kuwarta sa bentana nga bisan kinsa lay makapunit?

Ikaw makaatubang ug ingon nianang desisyon kon bahin sa pagpakigsekso. “Dili gyod nako ihatag ang akong pagka-virgin ngadto sa usa ka lalaki kansang ngalan dili na gani nako mahinumdoman paglabay ug pipila ka tuig gikan karon,” miingon ang 14-anyos nga si Sierra. Ang 17-anyos nga si Tammy miuyon. Siya miingon: “Ang pagpakigsekso maoy bililhon kaayong gasa nga dili angayng usik-usikan lang.”

Ang punto: Ang Bibliya nagtudlo nga ang pagpabiling virgin ug ang hinlo nga panggawi maoy sukdanan alang sa mga dili kasado.—1 Corinto 6:18; 7:8, 9.

 Unsay imong pagtuo?

  • Nagtuo ka ba nga ang sukdanan sa Bibliya bahin sa pagpakigsekso makataronganon o estrikto ra kaayo?

  • Nagtuo ka ba nga dili daotan ang pagpakigsekso kon ang duha ka dili kasado moingon nga sila tinuod nga nagkahigugmaay?

Human sa pagpalandong niining tanan, daghang batan-on nakaingon nga ang pagpabiling virgin ug ang hinlo nga panggawi mao ang labing maayong desisyon nga pagahimoon. Sila wala magbasol sa ilang desisyon o mibati nga may nakulang kanila. Tagda ang giingon sa uban kanila:

  • “Nagpasalamat ko nga virgin gihapon ko! Dili daotan ang paglikay sa mental, pisikal, ug emosyonal nga kasakit nga dala sa pagpakigsekso una pa makasal.”—Emily.

  • “Wala ko magbasol nga wala ko mag-una-una, ug nindot kaayo ang akong pagbati kay wala gayoy posibilidad nga matakdan kog sakit nga dala sa pagpakigsekso.”—Elaine.

  • “Nakadungog kog mga babaye nga sama nakog edad ug sa mas magulang nako nga nagbasol nga sila nag-una-una ug nga maayo pa untag naghulat sila, ug dili ko gustong maparehas nila.”—Vera.

  • “Daghan kaayong babaye ang nagbasol kay nabuong ang ilang pagkadalaga o daghang lalaki ang nakahilabot nila. Sa akong tan-aw, miserable kana nga pagkinabuhi.”—Deanne.

Ang punto: Kinahanglang mahibalo ka sa imong baroganan sa dili pa makaatubang ug presyur o tentasyon sa pagpakigsekso.—Santiago 1:14, 15.

 Unsaon nimo pagpatin-aw sa imong pagtuo ngadto sa uban?

Unsay imong isulti kon dunay mangutana bahin sa imong baroganan labot sa pagpakigsekso? Depende kini sa situwasyon.

“Kon gusto lang nilang manungog, dili ko magpadaog-daog ug ako silang sultihan, ‘Ayaw mo panghilabot sa kinabuhi sa uban,’ ug dayon molakaw ko.”—Corinne.

“Ang ubang batan-on sa eskuylahan gusto lang gyod mang-bully. Kon mao kanay ilang tuyo sa pagpangutana, dili nako sila tubagon.”—David.

Nahibalo ka ba? Usahay, si Jesus ‘magpakahilom’ agig tubag sa mga mabiay-biayon.—Mateo 26:62, 63.

Pero unsa man kon ang batan-on sinsero sa iyang pagpangutana? Kon sa imong tan-aw motuo siyag Bibliya, mahimong imong basahon ang 1 Corinto 6:18, nga nag-ingon nga ang tawong mag-una-una makasala, o magdaot, sa iyang lawas.

Mokutlo ka man dayog teksto sa Bibliya o dili, importante nga mosulti ka nga may dakong pagtuo. Hinumdomi, angay nimong ipasigarbo ang imong desisyon sa pagpabiling hinlo sa moral.—1 Pedro 3:16.

“Ang pagtubag uban sa dakong pagtuo magpakita nga wala ka magduhaduha sa imong pagtuo ug nagsunod ka niini tungod kay mao kini ang husto, dili tungod kay mao kanay gisulti kanimo nga maoy buhaton.”—Jill.

Ang punto: Kon lig-on kag baroganan bahin sa pagpakigsekso, makahimo ka sa pagpatin-aw niini ngadto sa uban. Ug matingala ka na lang sa ilang tubag. “Ang akong mga kauban sa trabaho nakadayeg nga virgin pa ko,” miingon ang 21-anyos nga si Melinda. “Para nila dili kini weird. Ilang giisip kini nga timaan sa pagpugong sa kaugalingon ug kaligdong.”

Sugyot! Kon nagkinahanglan kag tabang sa pagpalig-on sa imong baroganan bahin sa sekso, i-download ang worksheet nga “Kon Unsaon Pagpatin-aw sa Imong Baroganan Bahin sa Pagpakigsekso.” Susiha usab ang librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler.

  •  Kapitulo 24 sa Tomo 1 nga nag-ulohang “Ang Pagpakigsekso ba Makapalig-on sa Among Relasyon?”

  •  Kapitulo 5 sa Tomo 2 nga nag-ulohang “Nganong Magpabiling Ulay?”

“Nakaangay ko sa pangatarongan diha sa mga librong ‘Gisukna sa mga Batan-on.’ Pananglitan, ang ilustrasyon sa panid 187 sa Tomo 1 nagpakita nga ang pagpakigsekso agig lingaw-lingaw nahisamag nanghatag kag mahalong kuwentas. Imong gipakaubos ang imong kaugalingon. Ang panid 177 nagpakita nga ang pagpakigsekso una pa magpakasal nahisamag paggamit sa usa ka nindot nga dibuho ingong pahiranag tiil. Pero ang paborito nakong ilustrasyon mao kanang anaa sa panid 54 sa Tomo 2. Ang kapsiyon niini nag-ingon: ‘Kon makigsekso ka nga dili ka pa minyo sama ra kanag nagbukas ka ug gasa nga wala pa ikahatag kanimo.’ Nahisama kinig pagpangawat ug butang nga iya sa uban—sa imong umaabot nga kapikas.”—Victoria.