Kon nganong ang uban dili matinud-anon

Sa kalibotan karon, ang pagkamatinud-anon daw dili makahatag ug kaayohan. Ang uban tingali mangatarongan:

  • ‘Kon dili ko mamakak sa akong ginikanan, ila kong restriksiyonan.’

  • ‘Kon dili ko mangopya, dili ko makapasar sa eksam.’

  • ‘Kon dili ko kini kawaton, kinahanglan ko pa kining tigoman.’

‘Gawas pa, dili na kini dakong butang karon,’ tingali moingon ang uban. ‘Dili ba ang tanan karon dili matinud-anon?’

Ang tubag niana nga pangutana maoy dili. Daghang tawo—apil na ang mga batan-on—nagtuo nga ang pagkamatinud-anon mapuslanon, ug tungod sa maayong katarongan. “Bisan unsay ginapugas sa usa ka tawo, kini usab iyang anihon,” nag-ingon ang Bibliya. (Galacia 6:7) Sa ato pa, ang atong buhaton, duna gayoy resulta, maayo man o dili.

Pananglitan, tagda ang ubang dili maayong resulta nga naani sa mga tawo tungod sa pagpamakak.

“Namakak ko sa akong Mama bahin sa akong pagpakig-estorya sa usa ka lalaki. Iyang nakita nga wala ko magsulti sa tinuod. Human sa tulo ka higayon nga namakak ko, nasuko siya pag-ayo. Gihatagan ko niyag restriksiyon sulod sa duha ka semana ug gidid-an sa paggamit ug cell phone o pagtan-awg TV sa usa ka bulan. Wala na gyod ko mamakak sa akong ginikanan!”—Anita.

Angayng palandongon: Nganong dugaydugay nga nauli ang pagsalig sa Mama ni Anita kaniya?

Ang Bibliya nag-ingon: “Karon nga gisalikway na ninyo ang kabakakan, magsulti sa tinuod ang matag usa kaninyo sa iyang silingan.”—Efeso 4:25.

“Namakak ko sa akong ginikanan ug abi nakog dili sila makamatikod niini hangtod nga ilang gipaasoy pag-usab ang akong giingon nga maoy nahitabo. Layo kaayo kini sa tinuod nga wala na gani ko mahinumdom sa detalye sa akong estorya. Kon nagsulti ka sa tinuod sa sinugdanan pa lang, dili ka magkaproblema ug sama niana!”—Anthony.

Angayng palandongon: Unsa untay maayong himoon ni Anthony aron malikayan kanang makauulawng situwasyon?

Ang Bibliya nag-ingon: “Ang bakakong mga ngabil maoy dulumtanan kang Jehova, apan kadtong nagmatinumanon makapahimuot kaniya.”—Proverbio 12:22.

“Duna koy amiga nga mag-imbentog mga estorya. Iyang pasobrahan o kuhaan ang iyang estorya. Gimahal nako siya ug dili ko na lang kini panumbalingon. Pero lisod na siyang tuohan o saligan.”—Yvonne.

Angayng palandongon: Nganong ang mga paghinobrag estorya ug “gagmayng” pagpamakak nakadaot sa reputasyon sa amiga ni Yvonne?

Ang Bibliya nag-ingon: “Buot namong magmaminatud-on sa tanang butang.”—Hebreohanon 13:18.

Ang liki nga pundasyon makapahuyang sa tinukod; sa samang paagi, ang pagkadili-matinud-anon makadaot sa maayong reputasyon

 Kon nganong mapuslanon ang pagkamatinud-anon

Tagda karon ang ubang maayong epekto nga imong maani sa pagkamatinud-anon.

“Usa ka babaye naglakaw sa akong unahan ug nahulogan ug kuwarta. Ako siyang gitawag ug gitunol kaniya ang kuwarta. Puwerte niyang pasalamat. Siya miingon: ‘Pagkabuotan nimo, Day. Diyutay na lang karon ang matinud-anon.’ Nalipay ko nga giapresyar ang akong pagbuhat sa kon unsay husto!”—Vivian.

Angayng palandongon: Nganong nakurat ang babaye sa maong pagkamatinud-anon? Sa unsang paagi nakahatag ug kaayohan kang Vivian ang iyang pagkamatinud-anon?

Ang Bibliya nag-ingon: “Malipayon silang . . . nagabuhat sa pagkamatarong sa tanang panahon.”—Salmo 106:3.

“Pagpanghinlo ang trabaho sa among pamilya, ug usahay dihang manghinlo kamig opisina, makakita kami ug sensilyo diha sa salog. Ug among ibutang ang sensilyo sa kinaduolang lamesa. Usa ka empleyado medyo naglagot nga kami matinud-anon kaayo—‘Sensilyo ra man na!’ siya miingon. Apan nahibalo ka ba? Dako siyag pagsalig kanamo.”—Julia.

Angayng palandongon: Unsay kaayohan sa pagkamatinud-anon ni Julia kon siya magkinahanglag rekomendasyon dihang mag-aplay ug laing trabaho?

Ang Bibliya nag-ingon: “Buhata ang kutob sa imong maarangan nga itanyag ang imong kaugalingon sa Diyos ingong inuyonan, usa ka mamumuo nga walay angayng ikaulaw.”—2 Timoteo 2:15.

“Nakadawat kog tseke nga suweldo para sa 80 oras nga pagtrabaho imbes 64. Maayo nga dili na lang unta kini itug-an, pero dili nako kana mahimo. Akong gisultihan ang accounting manager, ug mapasalamaton kaayo siya. Dako kaayo ang kompaniya, pero dili ko makaako sa pagtipig nianang kuwarta nga para nako morag kinawat.”—Bethany.

Angayng palandongon: Ang pagpangawat ba gikan sa usa ka kompaniya dili ra kaayo daotan kay sa pagpangawat gikan sa usa ka tawo?

Ang Bibliya nag-ingon: “Ang hiwi [o malinglahon] nga tawo maoy dulumtanan kang Jehova, apan ang Iyang pagpakigsuod anaa uban sa mga matul-id.”—Proverbio 3:32.