Makasukol ka kaha sa tentasyon?

Kon tig-Internet ka, dili kalikayan nga dunay mga matang sa pornograpiya nga mokalit lag butho. “Dili na nimo kini mistil pangitaon,” miingon ang 17 anyos nga si Hayley. “Ikay pangitaon niini.”

Ang pornograpiya makatental bisan niadtong determinado sa paglikay niini. “Nanaad ko nga dili gyod motan-aw, pero nakatan-aw ko,” miingon ang 18 anyos nga si Greg. “Dili ka makapanganti nga dili gyod ka motan-aw.”

Sa atong panahon karon, ang pornograpiya mas kaylap. Ug kay nauso na ang sexting, daghang batan-on maghimo ug mag-send ug ilang kaugalingong pornograpiya.

Ang punto: Mas dakong problema ang imong giatubang karon kay sa problemang giatubang sa imong ginikanan o apohan niadtong sama pa nimo silag edad. Ang pangutana mao, Makasukol ka kaha sa tentasyon?—Salmo 97:10.

Ang tubag maoy oo—kon gusto ka. Apan una, kinahanglang kombinsido ka nga daotan ang pornograpiya. Atong hisgotan kon unsay tinuod ug dili tinuod maylabot sa pornograpiya.

 Dili tinuod ug tinuod

Dili tinuod: Ang pornograpiya dili makadaot kanako.

Tinuod: Ang mahimo sa pornograpiya diha sa imong hunahuna susama sa mahimo sa pagpanigarilyo diha sa imong baga. Kini makadaot kanimo. Kini nagpaubos sa butang nga gihimo sa Diyos nga lig-on ug dumalayong bugkos tali sa duha ka tawo. (Genesis 2:24) Sa ngadto-ngadto, ang pagsigeg tan-aw niini makapakubal sa imong konsensiya nga dili ka na makaila kon unsay husto ug sayop. Pananglitan, ang ubang eksperto nag-ingon nga ang lalaki nga kanunayng motan-aw ug pornograpiya mas dakog posibilidad nga kublan ug tinamdan kon bahin sa kapintasan batok sa mga babaye.

Ang Bibliya naghisgot ug mga tawo nga “nawad-an na sa tanang moral nga pagbati.” (Efeso 4:19) Ang ilang konsensiya kubalan na nga dili na makonsensiya dihang mobuhat ug daotan.

Dili tinuod: Ang pornograpiya makatudlo kanimo bahin sa sekso.

Tinuod: Ang pornograpiya magtudlo kanimo sa pagkahimong hakog. Gihimo niini ang mga tawo nga daw mga gamit lang para sa pagtagbaw sa gana sa pagpakigsekso. Dili ikatingala ang nakaplagan sa usa ka pagtuon nga kadtong tigtan-aw ug pornograpiya kulang ug katagbawan sa sekso human maminyo.

Ang Bibliya nagsugo sa mga Kristohanon sa pagsalikway “sa pakighilawas, kahugawan, seksuwal nga gana, makadaot nga tinguha, ug hakog nga pangibog”—mga butang nga ginaduso sa pornograpiya.—Colosas 3:5.

Dili tinuod: Kadtong dili motan-aw ug pornograpiya kinaraan ug panglantaw bahin sa sekso.

Tinuod: Ang tawo nga dili motan-aw ug pornograpiya taas ug panglantaw bahin sa sekso. Ilang giisip kini nga usa ka gasa nga gikan sa Diyos nga makapasuod sa lalaki ug babaye nga minyo ug maunongon sa usag usa. Kadtong dunay panglantaw nga sama niini mas dakog katagbawan sa sekso human maminyo.

Ang Bibliya prangka bahin sa sekso. Pananglitan, kini nagsugo sa mga bana: “Pagmaya uban sa asawa sa imong pagkabatan-on . . . Tugoting ang iyang mga dughan magtagbaw kanimo sa kalipay sa tanang panahon.”—Proverbio 5:18, 19.

 Kon unsay himoon aron dili ka makakitag pornograpiya

Unsa kaha kon ang tentasyon sa pagtan-aw ug pornograpiya grabe kaayo? Ang worksheet nga “Kon Unsay Himoon Aron Dili Ka Makakitag Pornograpiya” makatabang kanimo.

Makasalig ka nga makahimo ka sa pagsukol sa tentasyon sa pagtan-aw ug pornograpiya. Makahimo usab ka sa paghunong sa pagtan-aw ug pornograpiya kon tigtan-aw ka na. Daghang kaayohan ang imong makuha kon mohunong ka sa pagtan-aw niini.

Pananglitan, si Calvin miadmitir nga nagsugod siya pagtan-aw ug pornograpiya sa edad nga 13. “Nahibalo ko nga daotan kadto,” si Calvin miingon, “pero matental gyod ko sa pagtan-aw niana. Ug human makatan-aw, makonsensiya ko. Sa ulahi, nahibaloan kini ni Papa—ug sa tinuod lang, morag naibtan kog tunok! Sa kataposan, nakadawat ko ug tabang nga akong gikinahanglan.”

Si Calvin nakakat-on sa pagbuntog sa pagtan-aw ug pornograpiya. Siya miingon: “Dili gyod maayong motan-aw ug pornograpiya kay nagpabilin gihapon sa akong hunahuna ang akong nakita. Ug usahay matental ko sa paghanduraw kon unsay akong makita kon motan-aw kog mga talan-awong law-ay. Apan maoy akong handurawon kon unsa ka malipayon, ka hinlo, ug ka sanag sa akong umaabot kon sundon nako ang mga paagi ni Jehova.”