Gamita kini nga worksheet sa paglig-on sa imong pagtuo nga dunay Maglalalang.