Kini nga giya sa pagtuon gibase sa kapitulo 18 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Nganong kinahanglang magpabawtismo ang mga Kristohanon? Unsay magpalihok sa mga Kristohanon sa pagpabawtismo? Konsideraha kon unsay gisulti sa Bibliya.