Laktaw ngadto sa video

Sundoga ang Ilang Pagtuo—Mga Karakter sa Bibliya

Kini nga serye naghisgot sa mga lalaki ug babaye diha sa Bibliya nga nagpakitag talagsaong pagtuo. a Ang maong mga karakter sa Bibliya ug ang ilang ehemplo sa pagpakitag pagtuo makatabang nimo sa pagpalig-on sa imong pagtuo ug mas makapasuod nimo sa Diyos.

Ang lahi nga serye sa mga video nga nag-ulohan sab ug Sundoga ang Ilang Pagtuo makatabang nimo nga makakat-on ug dugang sa matinumanong mga karakter sa Bibliya.

a Aron maimadyin nimo ang mga esena ug mainteres ka pag-ayo niining mga estorya bahin sa mga tawo nga nagpakitag pagtuo, ang mga artikulo niini nga serye giapilag pipila ka detalye nga wala sa Bibliya. Kini nga mga detalye gi-research pag-ayo aron maseguro nga nahiuyon kini sa asoy sa Bibliya maingon man sa rekord sa kasaysayan ug sa nadiskobrehan sa mga arkeologo.

Gikan sa Paglalang Hangtod sa Lunop

Abel—“Siya, Bisan Pag Siya Namatay, Nagasulti Pa Gihapon”

Unsay atong makat-onan kang Abel ug sa iyang pagtuo bisag gamay rag gisulti ang Bibliya bahin kaniya?

Enoc​—Siya Nakapahimuot Pag-ayo sa Diyos

Kon nagsustento kag pamilya o nakaatubang ug pagsulay sa pagbarog sa imong nahibaloan nga maoy husto, makakat-on ka sa pagtuo ni Enoc.

Noe​—Siya “Naglakaw Uban sa Matuod nga Diyos”

Unsang mga hagit ang naatubang ni Noe ug sa iyang asawa sa pagmatuto sa ilang mga anak? Sa unsang paagi sila nagpakitag pagtuo sa pagtukod sa arka?

Si Noe ‘Giluwas Uban sa Pito Pa’

Sa unsang paagi si Noe ug ang iyang pamilya nakalahutay latas nianang kinalisdang yugto sa kasaysayan sa tawo?

Gikan sa Lunop Hangtod sa Paggula sa Ehipto

Abram—“Amahan sa Tanan nga Nagbatog Pagtuo”

Sa unsang paagi si Abram nagpakitag pagtuo? Unsaon nimo pagsundog ang pagtuo ni Abram?

Sara​—“Ikaw Usa ka Babayeng Matahom”

Sa Ehipto, nakita sa mga prinsipe sa Paraon ang talagsaong kaguwapa ni Sara. Unsay nahitabo didto?

Sara​—Gitawag Siya sa Diyos ug “Prinsesa”

Nganong haom kini nga pagtawag kang Sara?

Rebeca​—“Andam Ako nga Mouban”

Gawas sa pagtuo, si Rebeca duna pay daghang hiyas.

Jose​—‘Palihog, Pamati Niining Akong Damgo’

Ang komplikadong pamilya ni Jose naghatag ug hinungdanong leksiyon sa mga pamilya nga may stepfamily.

Jose​—“Unsaon Ko Pagbuhat Kining Dakong Pagkadaotan?”

Giunsa pagsalikway ni Jose ang porsigidong pagpanental sa asawa ni Potipar?

Jose​—“Dili ba ang mga Paghubad Iya man sa Diyos?”

Nganong way kahadlok nga gihubad ni Jose ang damgo sa pangulong magtitiing, panadero sa Ehipto, ug ni Paraon? Sa unsang paagi si Jose nabalhin gikan sa prisohan ngadto sa palasyo sulod lang sa usa ka adlaw?

Jose​—“Anaa ba Ako sa Dapit sa Diyos?”

Nagkagubot ba ang inyong pamilya tungod sa kasina, pagbudhi, o pagdumot? Kon mao, ang asoy sa Bibliya bahin kang Jose makatabang kanimo.

Job—“Dili Gyod Nako Wad-on ang Akong Integridad!”

Sa unsang paagi ang estorya sa Bibliya bahin kang Job makatabang nato panahon sa kalisdanan, trahedya, o ubang pagsulay sa atong pagtuo?

Job​—Giayo ni Jehova ang Iyang Kasakit

Walay labawng makapasuko kang Satanas o makapalipay sa kasingkasing ni Jehova kay sa atong pagsundog sa pagtuo ni Job!

Miriam​—“Pag-awit Kang Jehova”!

Si Miriam nga propeta napalihok sa pagpanguna sa mga babaye sa Israel sa pagkantag awit sa kadaogan diha sa Pulang Dagat. Makakat-on ta sa iyang kaisog, pagtuo, ug pagkamapainubsanon.

Gikan sa Paggula sa Ehipto Hangtod sa Unang Hari sa Israel

Rahab​—Siya “Gipahayag nga Matarong Pinaagi sa Binuhatan”

Sa unsang paagi ang asoy bahin kang Rahab nagpakita nga kitang tanan hinungdanon kang Jehova? Unsay atong makat-onan gikan sa iyang pagtuo?

Debora​—“Ako Mitindog Ingon nga Inahan sa Israel”

Unsang leksiyon sa pagtuo ug kaisog ang atong makat-onan sa asoy sa Bibliya bahin kang Debora, Barak, ug sa sundalong mga Israelitas?

Ruth—“Kon Asa Ikaw Moadto, Ako Moadto”

Nganong si Ruth andam mobiya sa iyang pamilya ug yutang natawhan? Unsang mga hiyas ang iyang gipakita nga nakapahimo niyang bililhon kang Jehova?

Ruth​—“Maayo Kaayo nga Babaye”

Nganong hinungdanon ang kaminyoon ni Ruth ug Boaz? Unsay atong makat-onan kang Ruth ug Noemi bahin sa pamilya?

Ana​—Gibuksan Niya ang Iyang Kasingkasing Kang Jehova Diha sa Pag-ampo

Ang pagtuo ni Ana kang Jehova nakatabang kaniya sa pagsagubang sa lisod kaayong kahimtang.

Samuel​—Siya ‘Nagdako sa Atubangan ni Jehova’

Nganong talagsaon ang pagkabata ni Samuel? Unsay nakatabang nga modako ang iyang pagtuo samtang tua sa tabernakulo?

Samuel​—Siya Milahutay Bisan pa sa Makapaluya nga mga Suliran

Kitang tanan makaatubang ug makapaluyang mga suliran nga mosulay sa atong pagtuo. Unsay atong makat-onan sa paglahutay ni Samuel?

Gikan sa Unang Hari sa Israel Hangtod sa Pagkatawo ni Jesus

Jonatan​—“Walay Makababag Kang Jehova”

Si Jonatan ug ang iyang tigdalag armas lang ang misulong sa tibuok kampo sa armadong mga kaaway, ug talagsaon ang resulta niadto.

David​—“Iya ni Jehova ang Gubat”

Unsay nakatabang kang David sa pagpildi kang Goliat? Unsay atong makat-onan kang David?

Si David ug Jonatan​—“Nahimong Suod nga Managhigala”

Nganong nahimong suod nga managhigala ang duha ka tawo nga lahi kaayog kagikan ug edad? Sa unsang paagi ang ilang estorya makatabang nato sa atong pagpakighigala sa uban?

Abigail​—Siya Milihok nga Maalamon

Unsay atong makat-onan sa lisod nga kaminyoon ni Abigail?

Elias​—Siya Mibarog Dapig sa Putli nga Pagsimba

Sa unsang paagi nato masundog si Elias dihang makaatubang ug mga tawong dili mouyon sa gitudlo sa Bibliya?

Elias​—Siya Nagbantay, ug Siya Nagpaabot

Sa unsang paagi gipakita ni manalagnang Elias nga siya mainampoon samtang naghulat nga tumanon ni Jehova ang iyang mga saad?

Elias​—Siya Napalig-on sa Iyang Diyos

Unsay mga hinungdan nga nagmagul-anon kaayo si Elias nga tungod niana gusto na niyang mamatay?

Elias​—Siya Milahutay Bisan sa Inhustisya

Nakasinati ka na bag inhustisya? Nangandoy ka ba nga tul-iron kana sa Diyos? Susiha kon sa unsang paagi nimo masundog ang matinumanong si Elias.

Elias​—Siya Nakalahutay Hangtod sa Kataposan

Ang panig-ingnan ni Elias sa pagkamatinumanon ug paglahutay makatabang kanato sa pagpalig-on sa atong pagtuo niining lisod nga mga panahon.

Jonas​—Siya Nakakat-on sa Iyang Sayop

Sama kang Jonas, mibati ka ba usab ug kahadlok tungod sa buluhatong gihatag kanimo? Ang iyang asoy nagtudlo kanatog hinungdanong leksiyon bahin sa pailob ug kaluoy ni Jehova.

Jonas​—Siya Nakakat-og Leksiyon sa Pagkamaluluy-on

Sa unsang paagi ang asoy ni Jonas makatabang nato sa pagsusi pag-ayo sa atong kaugalingon?

Ester​—Siya Mibarog Dapig sa Katawhan sa Diyos

Ang masakripisyohong gugma nga gipakita ni Ester nagkinahanglag pagtuo ug kaisog.

Ester​—Siya Maalamon, Maisogon, ug Dili-Mahakogon

Sa unsang paagi si Ester milihok nga dili mahakogon alang kang Jehova ug sa iyang katawhan?

Gikan sa Pagkatawo ni Jesus Hangtod sa Pagkamatay sa mga Apostoles

Maria—“Tan-awa! Ang Ulipong Babaye ni Jehova!”

Unsay gipadayag sa tubag ni Maria ngadto sa manulondang si Gabriel bahin sa iyang pagtuo? Unsa ang ubang hinungdanong hiyas nga iyang gipakita?

Maria​—Siya ‘Nakahinapos Diha sa Iyang Kasingkasing’

Ang mga kasinatian ni Maria sa Betlehem nakapalig-on sa iyang pagtuo sa mga saad ni Jehova.

Maria​—Nasagubang Niya ang Hilabihang Kaguol

Ang panig-ingnan ni Maria, nga inahan ni Jesus, makatabang kanimo dihang ikaw makasinatig hilabihang kaguol.

Jose​—Siya Nanalipod, Nagtagana, ug Milahutay

Sa unsang mga paagi gipanalipdan ni Jose ang iyang pamilya? Nganong iyang gidala si Maria ug Jesus sa Ehipto?

Marta​—“Ako Nagatuo”

Giunsa pagpakita ni Marta ang talagsaong pagtuo bisan pa sa panahon sa kasubo?

Maria Magdalena—“Nakita Nako ang Ginoo!”

Ang matinumanong babaye nga si Maria Magdalena maoy unang tinun-an nga nakakita sa binanhawng si Jesus. Gihatagan siyag pribilehiyo nga isulti sa uban ang maayong balita.

Pedro​—Siya Nanlimbasog sa Pagbuntog sa Kahadlok ug Pagduhaduha

Ang pagduhaduha makapahinabog grabeng kadaot. Pero nabuntog ni Pedro ang iyang kahadlok ug pagduhaduha sa pagsunod kang Jesus.

Pedro​—Siya Nagmaunongon Bisan pa sa mga Pagsulay

Sa unsang paagi ang pagtuo ug pagkamaunongon ni Pedro nakatabang niya nga dawaton ang pagtul-id ni Jesus?

Pedro​—Ang Agalon Nagtudlo Kaniya sa Pagpasaylo

Unsay gitudlo ni Jesus kang Pedro bahin sa pagpasaylo? Giunsa pagpakita ni Jesus nga iyang gipasaylo si Pedro?

Timoteo​—“Akong Hinigugma ug Matinumanong Anak Diha sa Ginoo”

Si Timoteo maulawon sa batan-on pa, pero nganong nahimo man siyang maayo kaayong Kristohanong tigdumala?