Laktaw ngadto sa video

Unsay Kahulogan sa 666?

Unsay Kahulogan sa 666?

Tubag sa Bibliya

 Sumala sa kataposang basahon sa Bibliya, ang 666 mao ang numero, o ngalan, sa mapintas nga mananap nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay nga migimaw sa dagat. (Pinadayag 13:1, 17, 18) Kini nga mananap nagsimbolo sa politikal nga sistema sa tibuok kalibotan, nga nagmando “sa matag tribo ug katawhan ug pinulongan ug nasod.” (Pinadayag 13:7) Ang ngalang 666 nagpaila nga ang politikal nga sistema pakyas gayod sa panan-aw sa Diyos. Sa unsang paagi?

Labaw pa sa usa ka ngalan. Dunay kahulogan ang mga ngalan nga gihatag sa Diyos. Pananglitan, ang ngalan sa lalaking si Abram nagkahulogang “Ang Amahan Maoy Hataas (Binayaw).” Sa ulahi, gihatagan siya sa Diyos ug bag-ong ngalan nga Abraham, nga nagkahulogang “Amahan sa Panon (Daghan).” Nahitabo kini dihang gisaaran sa Diyos si Abraham nga mahimong “amahan sa panon sa mga nasod.” (Genesis 17:5) Sa susama, ginganlan sa Diyos ang mananap ug 666 ingong haom nga simbolo niini.

Ang numerong sayis nagpasabot ug pagkadili-hingpit. Sa Bibliya, ang mga numero sagad gigamit ingong mga simbolo. Ang pito sagad nagtumong sa pagkakompleto o pagkahingpit. Ang unom, nga kulag usa aron ma-pito, mahimong magtumong sa butang nga dili kompleto o may depekto sa panan-aw sa Diyos. Ug kini mahimong ilangkit ngadto sa mga kaaway sa Diyos.—1 Cronicas 20:6; Daniel 3:1.

Tulo ka beses agig pagpasiugda. Aron ipasiugda ang usa ka butang, usahay tulo ka beses kini balikbalikon ug sulti sa Bibliya. (Pinadayag 4:8; 8:13) Busa ang ngalang 666 tin-awng nagpasiugda sa panglantaw sa Diyos labot sa politikal nga mga sistema, nga kini pakyas gayod. Kini wala makahatag ug dumalayong kalinaw ug kasegurohan—mga butang nga Gingharian sa Diyos lang ang makahimo.

Ang marka sa mananap

 Ang Bibliya nag-ingon nga gidawat sa katawhan ang “marka sa mapintas nga mananap” kay sila nagsunod ug nagdayeg niana, nga nagsimba pa gani niana. (Pinadayag 13:3, 4; 16:2) Ila kanang gihimo pinaagi sa paghatag ug masimbahong pasidungog sa ilang nasod, sa mga simbolo niini, o sa puwersa militar niini. Matod sa The Encyclopedia of Religion: “Ang nasyonalismo nahimong pangunang relihiyon sa modernong panahon.” a

 Sa unsang paagi ang marka sa mananap gibutang sa tuong kamot o agtang sa usa ka tawo? (Pinadayag 13:16) Bahin sa mga sugo nga iyang gihatag sa nasod sa Israel, ang Diyos miingon: “Ihigot kini ingong timaan diha sa inyong kamot, ug kini magsilbing usa ka bugkos sa agtang.” (Deuteronomio 11:18) Kini wala magpasabot nga literal nga markahan sa mga Israelitas ang ilang kamot ug agtang, kondili ang gipamulong sa Diyos magagiya sa tanan nilang lihok ug hunahuna. Sa susama, ang 666 dili samag literal nga tattoo kondili simbolo nga ang usa nagpaimpluwensiya sa politikal nga sistema. Kadtong dunay marka sa mapintas nga mananap naghimo sa ilang kaugalingon nga kaaway sa Diyos.—Pinadayag 14:9, 10; 19:19-21.

a Tan-awa usab ang Nationalism in a Global Era, panid 134, ug ang Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, panid 94.