Tubag sa Bibliya

Ang pagpasaylo maoy pag-absuwelto sa tawong nakasala. Sa Bibliya, ang Gregong pulong nga gihubad ug “pagpasaylo” sa literal nagkahulogan nga “pagpalabay,” sama sa dili na pagpaningil ug utang. Gigamit ni Jesus kini nga pagtandi dihang gitudloan niya ang iyang mga sumusunod sa pag-ampo: “Pasayloa kami sa among mga sala, kay kami usab magapasaylo sa matag usa nga utangan kanamo.” (Lucas 11:4) Sa susama, sa iyang sambingay bahin sa ulipon nga dili maluluy-on, gipakasama ni Jesus ang pagpasaylo sa pagpapas ug utang.—Mateo 18:23-35.

Gipasaylo nato ang uban kon dili na ta mayugot ug dili magdahom nga duna pay himoon kadtong nakapasakit nato ingong bayad sa atong kasakit o sa nawala kanato. Sumala sa Bibliya, ang basehanan sa tinuod nga pagpasaylo mao ang dili mahakogong gugma, kay ang gugma “dili maghupot ug talaan sa kadaot.”—1 Corinto 13:4, 5.

Ang pagpasaylo wala magpasabot ug:

 • Pagkonsentir sa nahimong sayop. Sa pagkatinuod, gisaway sa Bibliya kadtong nag-isip nga dalawaton o dili makadaot ang daotang binuhatan.—Isaias 5:20.

 • Pagpakaaron-ingnon nga walay nahitabong sala. Gipasaylo sa Diyos ang seryosong mga sala ni Haring David, apan wala niya panalipdi si David gikan sa epekto sa iyang binuhatan. Gipasulat pa gani sa Diyos ang mga sala ni David aron kadto mahinumdoman nato karon.—2 Samuel 12:9-13.

 • Pagtugot sa uban nga pahimuslan ka. Pananglitan, ibutang ta nga nagpautang kag kuwarta sa usa ka tawo, apan iya kining giwaldas ug dili na niya matuman ang iyang saad nga bayran kini. Nagbasol siya pag-ayo ug nangayog pasaylo. Tingali mapasaylo nimo siya pinaagi sa dili pagkayugot, dili na pagpahinumdom kaniya sa nahitabo, ug lagmit pagpapas pa gani sa tanan niyang utang. Apan, makadesisyon sab tingali ka nga dili na nimo siya pautangon pa.—Salmo 37:21; Proverbio 14:15; 22:3; Galacia 6:7.

 • Pagpasaylo nga walay balidong basehanan. Dili pasayloon sa Diyos kadtong tinuyong magpakasala ug dili modawat sa ilang kasaypanan, dili magbag-o, ug dili mangayog pasaylo sa ilang napasakitan. (Proverbio 28:13; Buhat 26:20; Hebreohanon 10:26) Ang maong dili mahinulsolong mga tawo mahimong kaaway sa Diyos, ug dili nato kinahanglang pasayloon kadtong wala niya pasayloa.—Salmo 139:21, 22.

  Komosta kon dunay nakapasakit nimo ug dili gyod siya mangayog pasaylo o moangkon man lang sa iyang nahimo? Ang Bibliya nagtambag: “Likayi ang kasuko ug biyai ang kaaligutgot.” (Salmo 37:8) Bisag dili nimo balewalaon ang kasaypanan, puwede kang dili magpadaog sa kasuko. Salig nga manubag ang maong tawo ngadto sa Diyos. (Hebreohanon 10:30, 31) Mahupay sab ka sa pagkahibalo nga moabot ang panahon nga hanawon ra sa Diyos ang grabeng kasakit nga giantos nato karon.—Isaias 65:17; Pinadayag 21:4.

 • “Pagpasaylo” sa matag gihunahuna natong sayop sa uban. Usahay, imbes nga pasayloon kadtong atong gibati nga nakasala nato, tingali kinahanglan natong dawaton nga una sa tanan wala tay bug-at nga rason aron masakitan. Ang Bibliya nag-ingon: “Ayaw pagdalidali sa imong espiritu sa pagkasuko, kay ang pagkasuko nagapuyo sa sabakan sa mga hungog.”—Ecclesiastes 7:9.

Kon unsaon sa pagpasaylo

 1. Hinumdomi kon unsay nalangkit sa pagpasaylo. Wala ka magkonsentir sa kasaypanan o magpakaaron-ingnon nga samag wala kini mahitabo, kondili imo lang kining gipalabay.

 2. Hunahunaa ang mga kaayohan sa pagpasaylo. Kon dili ka maghambin ug kasuko ug kayugot makapabilin kang kalmado, moarang-arang ang imong panglawas, ug mas magmalipayon ka. (Proverbio 14:30; Mateo 5:9) Labaw sa tanan, ang pagpasaylo sa uban hinungdanon aron pasayloon ka sa Diyos tungod sa imong mga sala.—Mateo 6:14, 15.

 3. Sabta ang gibati sa uban. Kitang tanan dili hingpit. (Santiago 3:2) Ingon nga malipay ta kon pasayloon, kinahanglan sab natong pasayloon ang uban.—Mateo 7:12.

 4. Magmakataronganon. Kon duna tay ginagmayng mga reklamo, puwede natong ipadapat ang tambag sa Bibliya: “Magpadayon sa pag-antos sa usag usa.”—Colosas 3:13.

 5. Lihok dayon. Imbes tugotang mosilaob ang imong kasuko, paningkamoti nga magpasaylo dayon.—Efeso 4:26, 27.