Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Kaluwasan?

Unsa ang Kaluwasan?

Tubag sa Bibliya

 Ang pulong “luwas” ug “kaluwasan” usahay gigamit sa mga magsusulat sa Bibliya sa pagpasiugda sa ideya sa pagsalbar sa usa ka tawo gikan sa kapeligrohan o kalaglagan. (Exodo 14:13, 14; Buhat 27:20) Pero kini nga termino sagad magtumong sa kaluwasan gikan sa sala. (Mateo 1:21) Sanglit ang kamatayon maoy resulta sa sala, ang mga tawo nga giluwas gikan sa sala dunay paglaom nga mabuhi sa walay kataposan.—Juan 3:16, 17. a

Unsay paagi aron maluwas?

 Aron maluwas, kinahanglang magpasundayag kag pagtuo kang Jesus ug ipakita kana nga pagtuo pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo.—Buhat 4:10, 12; Roma 10:9, 10; Hebreohanon 5:9.

 Ang Bibliya nagpakita nga kinahanglang duna kay binuhatan, o mga buhat sa pagkamasinugtanon, sa pagpamatuod nga buhi ang imong pagtuo. (Santiago 2:24, 26) Apan wala kini magpasabot nga mahimo nimong hagoan ang kaluwasan. Kini maoy “gasa sa Diyos” pinasukad sa “dili-takos nga kalulot” o “grasya.”—Efeso 2:8, 9; Maayong Balita Biblia.

Mahimo bang mawala kanimo ang kaluwasan?

 Oo. Sama nga ang tawo nga naluwas gikan sa pagkalumos mahimong mahulog pag-usab o moambak ug balik sa tubig, ang tawo nga naluwas na gikan sa sala apan dili magpadayon sa pagpasundayag ug pagtuo mahimong mawad-an ug kaluwasan. Busa ang Bibliya nag-awhag sa mga Kristohanon nga naluwas na gikan sa sala nga sila kinahanglang “makigbugno alang sa pagtuo.” (Judas 3) Kini nagpasidaan usab kanila: “Magpadayon kamo sa pagpanlimbasog sa inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug pagpangurog.”—Filipos 2:12.

Kinsa ang Manluluwas—ang Diyos o si Jesus?

 Ang Bibliya nagpakita nga ang Diyos mao ang pangunang tuboran sa kaluwasan, nga sagad naghisgot kaniya ingong “Manluluwas.” (1 Samuel 10:19; Isaias 43:11; Tito 2:10; Judas 25) Dugang pa, gigamit sa Diyos ang mga tawo sa pagluwas sa karaang nasod sa Israel, ug gitawag sila sa Bibliya nga “mga manluluwas.” (Nehemias 9:27; Maghuhukom 3:9, 15; 2 Hari 13:5) b Sa susama, sanglit ang Diyos nagtagana ug kaluwasan gikan sa sala pinaagi sa halad lukat ni Jesu-Kristo, ang Bibliya nagtawag usab kang Jesus ingong “Manluluwas.”—Buhat 5:31; Tito 1:4. c

Maluwas ba ang tanan?

 Dili, ang ubang tawo dili maluwas. (2 Tesalonica 1:9) Sa gipangutana si Jesus, “Diyutay ra ba kadtong mga ginaluwas?” siya mitubag: “Panlimbasogi ninyo nga kusganon ang pagsulod agi sa sigpit nga pultahan, tungod kay daghan, sultihan ko kamo, ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo.”—Lucas 13:23, 24.

Sayop nga pagtuo nga ang tanan maluwas

 Sayop: Ang 1 Corinto 15:22 nagtudlo nga ang tanan maluwas kay kini nag-ingon nga “diha kang Kristo ang tanan pagabuhion.”

 Tinuod: Ang konteksto niini nga bersikulo naghisgot bahin sa pagkabanhaw. (1 Corinto 15:12, 13, 20, 21, 35) Busa ang mga pulong nga “diha kang Kristo ang tanan pagabuhion” nagpasabot nga ang tanan nga pagabanhawon makadawat niini nga panalangin pinaagi kang Jesu-Kristo.—Juan 11:25.

 Sayop: Ang Tito 2:11 nagtudlo nga ang tanan maluwas kay kini nag-ingon nga ang Diyos magdalag “kaluwasan sa tanang mga tawo.”—Maayong Balita Biblia.

 Tinuod: Ang Gregong pulong nga gihubad ug ‘tanan’ niini nga teksto mahimong magkahulogan usab ug “tanang matang o klase.” d Busa ang hustong pagsabot sa Tito 2:11 mao nga ang Diyos nagtanyag ug kaluwasan sa tanang matang sa tawo, lakip sa mga tawo “gikan sa tanang kanasoran ug mga tribo ug katawhan ug mga pinulongan.”—Pinadayag 7:9, 10.

 Sayop: Ang 2 Pedro 3:9 nagtudlo nga ang tanan maluwas kay kini nag-ingon nga ang Diyos “wala magtinguha nga adunay malaglag.”

 Tinuod: Gusto sa Diyos nga maluwas ang mga tawo, apan dili siya mamugos kanila sa pagdawat sa iyang tagana alang sa kaluwasan. Ang iyang “adlaw sa paghukom” maglakip sa “kalaglagan sa mga tawong dili-diyosnon.”—2 Pedro 3:7.

a Gipakita sa Bibliya nga ang tawo ‘naluwas na’ bisag ang iyang kaluwasan gikan sa sala ug kamatayon maoy sa umaabot pa.—Efeso 2:5; Roma 13:11.

b Sa gikutlo nga mga teksto, gigamit sa ubang maghuhubad ang terminong “manlalaban,” “manunubos,” “bayani,” “lider,” o bisan gani “usa ka tawo” imbes “manluluwas.” Apan, sa orihinal nga Hebreohanong teksto sa Bibliya, ang maong pulong gigamit usab alang niining maong mga tawo nga manluluwas sama sa pagkagamit sa Bibliya dihang maghisgot kang Jehova nga Diyos ingong Manluluwas.—Salmo 7:10.

c Ang ngalan ni Jesus gikuha gikan sa Hebreohanong ngalan nga Yehoh·shuʹaʽ, nga nagkahulogang “Si Jehova Maoy Kaluwasan.”

d Tan-awa ang Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Ang mao gihapong Gregong pulong makita diha sa Mateo 5:11, diin nasulat ang giingon ni Jesus nga ang mga tawo mosultig “tanang matang” sa kadaotan batok sa iyang mga sumusunod.