Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Bawtismo?

Unsa ang Bawtismo?

Tubag sa Bibliya

 Ang bawtismo nagpasabot nga ang usa ka tawo ilusbog ug haw-ason gikan sa tubig. a Kanay rason nga si Jesus gibawtismohan diha sa suba. (Mateo 3:13, 16) Mao man sab, ang tawong Etiopianhon mihangyo nga bawtismohan siya diha sa “dapit nga may tubig.”—Buhat 8:36-40.

Kahulogan sa bawtismo

 Sa Bibliya, ang bawtismo gipakasama sa paglubong. (Roma 6:4; Colosas 2:12) Ang bawtismo sa tubig nagsimbolo sa paglubong sa daang paagi sa pagkinabuhi ug pagsugod sa bag-ong kinabuhi ingong Kristohanon nga napahinungod sa Diyos. Ang bawtismo ug ang mga butang nga angayng himoon sa dili pa magpabawtismo maoy paagi sa Diyos aron ang usa ka tawo makabaton ug hinlong konsensiya tungod sa iyang pagtuo sa sakripisyo ni Jesu-Kristo. (1 Pedro 3:21) Kanay rason nga giingnan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga kinahanglan silang magpabawtismo.—Mateo 28:19, 20.

Ang bawtismo ba sa tubig magwala sa sala?

 Dili. Gitudlo sa Bibliya nga mahinloan ta gikan sa sala pinaagi lang sa dugo ni Jesus. (Roma 5:8, 9; 1 Juan 1:7) Pero aron makabenepisyo sa sakripisyo ni Jesus, ang usa ka tawo kinahanglang motuo kang Jesus, mag-usab sa iyang pagkinabuhi aron sundon ang mga gitudlo ni Jesus, ug magpabawtismo.—Buhat 2:38; 3:19.

Unsa ang pagbunyag?

 Ang terminong “bunyag” ug “pagbunyag” dili mabasa sa Bibliya. Nagtumong ni sa seremonyas nga gihimo sa mga relihiyon diin ang bag-ong natawo nga bata “bawtismohan” (pinaagig pagwisik o pagbubo ug tubig sa ulo sa bata) ug hatagag ngalan.

Gitudlo ba sa Bibliya ang pagbunyag sa bata?

 Wala. Ang Kristohanong bawtismo maoy para sa mga nakasabot ug nagtuo sa “maayong balita sa gingharian sa Diyos.” (Buhat 8:12) Kinahanglan ang pagtuon sa Pulong sa Diyos, pagsunod niini, ug paghinulsol—nga dili mahimo sa bag-ong natawo nga bata.—Buhat 2:22, 38, 41.

 Gipakita sab sa Bibliya nga giisip sa Diyos ang gagmayng anak sa mga Kristohanon ingong balaan, o hinlo sa iyang panan-aw, tungod sa pagkamatinumanon sa ilang ginikanan. (1 Corinto 7:14) Kon husto sa panan-aw sa Diyos ang pagbunyag sa bata, dili na unta kinahanglan nga ang kaluwasan sa gagmayng bata magdepende sa pagkamatinumanon sa ilang ginikanan. b

Mga sayop nga ideya bahin sa Kristohanong bawtismo

 Sayop nga ideya: Ang pagwisik o pagbubo ug tubig sa ulo sa usa ka tawo parehas ra sa paglusbog sa tubig.

 Tinuod: Ang tanang bawtismo nga gihisgotan sa Bibliya puros paglusbog sa tubig. Pananglitan, dihang ang tawong Etiopianhon gibawtismohan sa disipulong si Felipe, sila “nanganaog ngadto sa tubig.” Human niana, ‘mihaw-as sila sa tubig.’—Buhat 8:36-39. c

 Sayop nga ideya: Gipakita sa Bibliya nga dihang gibawtismohan ang tanang membro sa panimalay, apil niini ang mga bata nga bag-ong natawo. Pananglitan, kini ang giingon bahin sa usa ka piniriso sa Filipos: “Siya ug ang mga iya [membro sa iyang panimalay] gibawtismohan.”—Buhat 16:31-34.

 Tinuod: Ang asoy bahin sa pagkakombertir sa piniriso nagpakita nga kadtong gibawtismohan nakasabot sa “pulong ni Jehova” ug “nagmaya sa hilabihan.” (Buhat 16:32, 34) Busa makaingon ta nga kon naa may bag-ong natawong mga bata nga membro sa panimalay sa piniriso, wala sila apilag bawtismo kay dili man sila makasabot sa pulong ni Jehova.

 Sayop nga ideya: Gitudlo ni Jesus ang pagbunyag sa bata pinaagi sa pag-ingon nga ang Gingharian maoy para sa gagmayng bata.—Mateo 19:13-15; Marcos 10:13-16.

 Tinuod: Si Jesus wala maghisgot ug bawtismo dihang iya tong gisulti. Iyang gipasabot nga aron makasulod sa Gingharian sa Diyos, kinahanglan natong sundogon ang mga bata—buotan ug daling tudloan.—Mateo 18:4; Lucas 18:16, 17.

a Ang Gregong pulong nga gihubad ug “bawtismo” naggikan sa root word nga nagkahulogang “ituslob.” Tan-awa ang Theological Dictionary of the New Testament, Volume I, panid 529.

b Ang The International Standard Bible Encyclopedia nag-ingon nga “walay mabasa nga pagbunyag sa bata diha sa Bag-ong Tugon.” Kini sab nag-ingon nga ang pagbunyag sa bata nagsugod tungod sa “sayop nga pagsabot sa kahulogan sa bawtismo,” nga ang bawtismo kuno magwala sa mga sala.—Volume 1, panid 416-417.

c Sa ulohang “Baptism (in the Bible),” ang New Catholic Encyclopedia nag-ingon: “Klaro nga ang ginahimong bawtismo sa Simbahan kaniadto maoy pinaagig paglusbog.”—Volume 2, panid 59.