Laktaw ngadto sa video

Tinuod ba ang Impiyerno? Unsa ang Impiyerno Sumala sa Bibliya?

Tinuod ba ang Impiyerno? Unsa ang Impiyerno Sumala sa Bibliya?

Tubag sa Bibliya

 Ang pipila ka English nga bersiyon sa Bibliya, sama sa King James Version, naggamit sa pulong “impiyerno” diha sa pipila ka bersikulo. (Salmo 16:10; Buhat 2:27 a) Sama sa artwork nga makita niini nga artikulo, daghan ang nagtuo nga ang impiyerno maoy nagkalayong dapit diin silotan ang mga daotan ug paantoson sila hangtod sa hangtod. Pero kana bay gitudlo sa Bibliya?

Niining artikuloha

 Ang impiyerno ba maoy lugar diin ang mga tawo sakiton hangtod sa hangtod?

 Dili. Ang orihinal nga mga pulong nga gihubad ug “impiyerno” sa pipila ka karaang translation sa Bibliya (Hebreohanon, “Sheol”; Grego, “Hades”) nagtumong sa “Lubnganan,” nga mao ang komon nga lubnganan sa mga tawo. Gipakita sa Bibliya nga kadtong naa sa “Lubnganan” wala nay kinabuhi.

  •   Ang mga patay wala nay panimuot, maong dili na sila masakitan. “Walay buluhaton, ni pangatarongan, ni kaalam, ni kahibalo, didto unya sa impiyerno.” (Ecclesiastes 9:10, Douay-Rheims Version) Ang impiyerno dili punog kabanha sa mga tawo nga nag-antos sa kasakit. Hinuon, ang Bibliya nag-ingon: “Ibutang sa kaulawan ang mga daotan ug mohigda nga maghilom diha sa lubnganan [impiyerno, Douay-Rheims].”—Salmo 31:17; Ang Biblia, New Cebuano Version (30:18, Douay-Rheims); Salmo 115:17.

  •   Ang Diyos nag-ingon nga ang bayad sa sala maoy kamatayon, dili pagsakit diha sa nagkalayong impiyerno. Giingnan sa Diyos ang unang tawo, si Adan, nga ang pagsupak sa balaod sa Diyos moresultag kamatayon. (Genesis 2:17) Wala siyay giingon bahin sa walay kataposang pagsakit diha sa impiyerno. Human makasala si Adan, gisultihan siya sa Diyos kon unsay iyang silot: “Abog ka ug sa abog ka mobalik.” (Genesis 3:19) Sa ato pa, dili na siya maglungtad. Kon sa nagkalayong impiyerno gyod siya ibutang sa Diyos, seguradong sultihan siya sa Diyos nga didto siya padulong. Wala bag-oha sa Diyos ang silot kon naay mosupak sa iyang mga balaod. Human sa taas nga panahon sukad nga namatay si Adan, gigiyahan sa Diyos ang usa ka magsusulat sa Bibliya sa pag-ingon: “Ang bayad sa sala maoy kamatayon.” (Roma 6:23) Wala nay dugang nga silot, kay “[ang tawo] nga namatay gipagawas na gikan sa iyang sala.”—Roma 6:7.

  •   Ang ideya bahin sa walay kataposang pagpaantos gidumtan pag-ayo sa Diyos. (Jeremias 32:35) Kana nga ideya supak sa gitudlo sa Bibliya nga “ang Diyos gugma.” (1 Juan 4:8) Gusto niya nga simbahon nato siya tungod sa atong gugma kaniya, dili tungod sa kahadlok nga sakiton hangtod sa hangtod.—Mateo 22:36-38.

  •   Ang maayong mga tawo miadto sa impiyerno. Ang mga Bibliya nga naggamit sa pulong “impiyerno” nagpakita nga ang matinumanong mga tawo, sama ni Jacob ug Job, nagdahom nga moadto sa impiyerno. (Genesis 37:35; Job 14:13) Bisan gani si Jesu-Kristo miadto sa impiyerno dihang namatay siya ug hangtod nga gibanhaw siya. (Buhat 2:31, 32) Busa dihang gigamit niini nga mga Bibliya ang pulong “impiyerno,” kini nagtumong lang sa Lubnganan. b

 Unsay gipasabot sa ilustrasyon ni Jesus bahin sa tawong dato ug kang Lazaro?

 Kini nga ilustrasyon gigamit ni Jesus ug narekord sa Lucas 16:19-31. Ang mga ilustrasyon nagtudlo natog importanteng mga kamatuoran ug kon unsay hunahuna sa Diyos. Dili tinuod nga panghitabo ang ilustrasyon sa tawong dato ug kang Lazaro. (Mateo 13:34) Aron makakat-og dugang bahin niini nga ilustrasyon, tan-awa ang artikulong “Kinsa ang Tawong Dato ug si Lazaro?

 Ang impiyerno ba nagsimbolo sa pagkanahimulag gikan sa Diyos?

 Wala. Supak sa gitudlo sa Bibliya ang doktrina nga ang mga patay nahibalo nga sila nahimulag sa Diyos. Ang Bibliya klarong nag-ingon nga ang mga patay wala nay nahibaloan.—Salmo 146:3, 4; Ecclesiastes 9:5.

 Naa na bay nakagawas sa impiyerno?

 Oo. Ang Bibliya detalyadong naghisgot sa siyam ka tawo nga miadto sa Lubnganan (gihubad nga “impiyerno” sa pipila ka Bibliya) ug gibanhaw. c Kon nahibalo pa sila sa ilang kahimtang sa dihang didto sila sa impiyerno, giestorya unta nila ang ilang naeksperyensiyahan. Pero makapainteres kay walay bisan usa kanila ang miingon nga gipaantos sila o naa silay naeksperyensiyahan nga bisan unsa. Ngano? Kay sumala sa balikbalik nang gitudlo sa Bibliya, sila wala nay panimuot, nga samag hinanok silang “natulog.”—Juan 11:11-14; 1 Corinto 15:3-6.

a Kadaghanan sa modernong Cebuano nga translation wala maggamit sa pulong “impiyerno” diha sa Buhat 2:27. Hinuon, ang uban naggamit sa mga terminong “lubnganan” (Ang Pulong sa Dios) ug “kalibotan sa mga patay” (Maayong Balita Biblia). Ang uban nag-transliterate lang sa orihinal nga Gregong pulong ingong “Hades.”—Ang Biblia, 2011, Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia.