Laktaw ngadto sa video

Tinuod ba ang Yawa?

Tinuod ba ang Yawa?

Tubag sa Bibliya

 Oo, tinuod ang Yawa. Siya ang “magmamando niining kalibotana,” usa ka espirituhanong linalang nga nahimong daotan ug mirebelde sa Diyos. (Juan 14:30; Efeso 6:11, 12) Ang Bibliya nagpadayag sa personalidad sa Yawa pinaagi niining mga ngalana ug kahubitan:

  •   Satanas, nga nagkahulogang “Magsusukol.”—Job 1:6.

  •   Yawa, nga nagkahulogang “Tigbutangbutang.”—Pinadayag 12:9.

  •   Halas, gigamit sa Bibliya nga nagpasabot ug “Maglilimbong.”—2 Corinto 11:3.

  •   Maninental.—Mateo 4:3.

  •   Bakakon.—Juan 8:44.

Dili usa ka daotang kinaiya

 Ang pipila nag-isip kang Satanas nga Yawa ingong usa lamang ka daotang kinaiya nga naglungtad sa sulod nato. Apan, girekord sa Bibliya ang kabildohay tali sa Diyos ug ni Satanas. Ang Diyos hingpit, busa dili mahimo nga makigsulti siya sa usa ka daotang bahin sa iyang kaugalingon. (Deuteronomio 32:4; Job 2:1-6) Sa susama, gitental ni Satanas si Jesus, kinsa walay sala. (Mateo 4:8-10; 1 Juan 3:5) Busa, gipakita sa Bibliya nga ang Yawa maoy tinuod nga persona ug dili kay usa lang ka personipikasyon sa pagkadaotan.

 Angay ba kitang matingala nga daghang tawo ang dili motuo nga tinuod ang Yawa? Dili gayod, kay ang Bibliya nag-ingon nga si Satanas naggamit ug panglimbong aron molampos ang iyang mga tumong. (2 Tesalonica 2:9, 10) Ang usa sa iyang labing epektibong lipatlipat mao ang pagbuta sa hunahuna sa mga tawo maylabot sa iyang paglungtad.—2 Corinto 4:4.

Uban pang sayop nga pagtuo bahin sa Yawa

Bakak: Ang Lucifer maoy laing ngalan sa Yawa.

 Tinuod: Ang Hebreohanong pulong nga sa ubang Bibliya gihubad ug “Lucifer” nagkahulogang “nagasidlak.” (Isaias 14:12) Ang konteksto nagpakita nga kining terminoha nagtumong sa dinastiya, o linya sa mga hari, sa Babilonya, nga gipakaulawan sa Diyos tungod sa pagkamapahitas-on niini. (Isaias 14:4, 13-20) Ang ekspresyong “nagasidlak” gigamit aron sa pagbugalbugal sa dinastiya sa Babilonya human kini mapukan.

Bakak: Si Satanas nag-alagad sa Diyos ingong “abogado nga tigpasakag sumbong.”

 Tinuod: Ang Yawa maoy kaaway sa Diyos, dili iyang alagad. Si Satanas nga Yawa naglutos ug nagbutangbutang sa mga alagad sa Diyos.—1 Pedro 5:8; Pinadayag 12:10.