Laktaw ngadto sa video

Kinsa ang Tawong Dato ug si Lazaro?

Kinsa ang Tawong Dato ug si Lazaro?

Tubag sa Bibliya

 Ang tawong dato ug si Lazaro mao ang mga karakter sa usa sa mga estorya nga giasoy ni Jesus. (Lucas 16:19-31) Niini nga estorya, sila nagrepresentar sa duha ka grupo sa mga tawo: (1) ang garbosong Hudiyong mga lider sa relihiyon sa panahon ni Jesus ug (2) ang ordinaryong mga tawo nga sinserong midawat sa mensahe ni Jesus.

Niining artikuloha

 Unsay giingon ni Jesus bahin sa tawong dato ug kang Lazaro?

 Sa Lucas kapitulo 16, si Jesus naghisgot ug duha ka tawo nga nakaeksperyensiyag dagkong kausaban sa ilang kahimtang.

 Kini ang sumaryo sa estorya ni Jesus: Ang tawong dato luho ug kinabuhi. Ang makililimos nga si Lazaro naa sa ganghaan sa tawong dato; nangandoy siya nga makakaon bisag sa mumho lang nga mahulog gikan sa lamesa sa tawong dato. Sa ulahi, namatay si Lazaro, ug gidala siya sa mga anghel sa tupad ni Abraham. Ang tawong dato namatay pod ug gilubong. Diha sa estorya, silang duha gilarawan nga morag buhi gihapon human mamatay. Ang namatay nga dato nag-antos sa nagdilaab nga kalayo. Iyang gihangyo si Abraham nga ipadala si Lazaro aron pabugnawan ang iyang dila pinaagi sa usa ka tulo sa tubig gikan sa tudlo ni Lazaro. Wala mosugot si Abraham ug miingon siya nga nabag-o na pag-ayo ang kahimtang sa dato ug ni Lazaro. Miingon pod siya nga may dakong bung-aw taliwala nila nga dili matabok.

 Tinuod ba ni nga hitabo?

 Dili. Ilustrasyon ni nga gigamit ni Jesus sa pagtudlog leksiyon. Bisag ang mga eskolar miingon nga usa ni ka ilustrasyon. Pananglitan, ang usa ka sub-ulohan sa 1912 nga edisyon sa Bibliya ni Luther nag-ingon nga usa ni ka ilustrasyon. Ug ang Jerusalem Bible sa Katoliko nag-ingon diha sa usa ka footnote nga kini “usa ka ilustrasyon nga walay gitumong nga tinuod nga tawo.”

 Nagtudlo ba si Jesus nga ang usa ka tawo magpabiling buhi human mamatay? Buot ba niyang ipasabot nga naay mga tawong mag-antos sa nagdilaab nga impiyerno dihang mamatay sila ug nga si Abraham ug Lazaro tua sa langit? May mga impormasyon nga nagpakita nga ang tubag niini nga mga pangutana maoy dili.

 Pananglitan:

  •   Kon ang tawong dato nag-antos diha sa literal nga nagdilaab nga kalayo, dili ba momala ang tubig sa tumoy sa tudlo ni Lazaro?

  •   Bisag dili pa ni momala, mahuwasan kaha sa usa lang ka tulo sa tubig ang tawong dato nga nag-antos sa literal nga kalayo?

  •   Nganong si Abraham buhi man ug tua sa langit, nga klaro man ang giingon ni Jesus nga sa panahong gisulti niya ang ilustrasyon, wala pa may nakaadto sa langit?—Juan 3:13.

 Kini ba nga estorya nagpamatuod nga naay nagdilaab nga impiyerno?

 Wala. Bisag dili ni tinuod nga hitabo, ang uban nag-ingon nga kini nagpaila nga ang mga maayo moadto sa langit ug ang mga daotan paantoson sa nagdilaab nga impiyerno. a

 Husto ba ang ilang gituohan? Dili.

 Ang pagtulon-an bahin sa nagdilaab nga impiyerno wala mahiuyon sa giingon sa Bibliya bahin sa kahimtang sa mga patay. Pananglitan, wala mag-ingon ang Bibliya nga ang tanang maayong tawo nga mamatay moadto sa langit ug mabuhi nga malipayon didto. Wala pod ni mag-ingon nga ang mga daotan paantoson sa nagdilaab nga impiyerno. Klaro ang giingon sa Bibliya: “Ang mga buhi nasayod nga sila mamatay, apan ang mga patay walay nahibaloan nga bisan unsa.”—Ecclesiastes 9:5.

 Unsay kahulogan sa estorya bahin sa tawong dato ug ni Lazaro?

 Kini nga estorya nagpakita sa dakong kausaban sa kahimtang sa duha ka grupo sa mga tawo.

 Ang tawong dato klarong nagsimbolo sa Hudiyong mga lider sa relihiyon, “kinsa mga mahigugmaon sa salapi.” (Lucas 16:14) Naminaw sila kang Jesus, pero misupak sila sa iyang mensahe. Kini nga mga lider sa relihiyon nakamenos sa ordinaryong mga tawo.—Juan 7:49.

 Si Lazaro nagsimbolo sa ordinaryong mga tawo nga midawat sa mensahe ni Jesus ug gitamay sa Hudiyong mga lider sa relihiyon.

 Dako kaayo ang kausaban sa kahimtang niining duha ka grupo.

  •   Ang Hudiyong mga lider sa relihiyon nagtuo nga giuyonan sila sa Diyos. Pero mora silag namatay dihang sila ug ang ilang paagi sa pagsimba gisalikway sa Diyos kay wala nila dawata ang mensahe ni Jesus. Ug nag-antos sila tungod sa mensahe nga gisangyaw ni Jesus ug sa iyang mga sumusunod.—Mateo 23:29, 30; Buhat 5:29-33.

  •   Ang ordinaryong mga tawo nga dugay nang gipasagdan sa ilang mga lider sa relihiyon, gihatagan nag kahigayonan nga mailhan ang Diyos ug masuod kaniya. Daghan ang midawat sa mensahe nga gitudlo ni Jesus ug nakabenepisyo niini. Naa na silay kahigayonan nga mabatonan ang pag-uyon sa Diyos hangtod sa hangtod.—Juan 17:3.

a Ang ubang hubad sa Bibliya naggamit sa pulong “impiyerno” ingong nahimutangan sa tawong dato human siya mamatay. Pero ang orihinal nga Gregong pulong (Hades) nga gigamit sa Lucas 16:23 nagkahulogan ug lubnganan sa katawhan sa katibuk-an.