Laktaw ngadto sa video

Ang mga Tagna ba Bahin sa Mesiyas Nagpamatuod nga si Jesus ang Mesiyas?

Ang mga Tagna ba Bahin sa Mesiyas Nagpamatuod nga si Jesus ang Mesiyas?

Tubag sa Bibliya

 Oo. Samtang naa sa yuta, gituman ni Jesus ang daghang tagna bahin sa “Mesiyas nga Pangulo,” ang usa nga mahimong “Manluluwas sa kalibotan.” (Daniel 9:25; 1 Juan 4:14) Ug bisan human sa iyang kamatayon, padayong gituman ni Jesus ang mga tagna bahin sa Mesiyas.​—Salmo 110:1; Buhat 2:34-36.

 Unsay kahulogan sa “Mesiyas”?

 Ang Hebreohanong termino nga Ma·shiʹach (Mesiyas) ug ang katumbas niini sa Gregong pinulongan nga Khri·stos (Kristo) parehong nagkahulogan nga “Usa nga Dinihogan.” Busa ang “Jesu-Kristo” nagkahulogang “Jesus ang Usa nga Dinihogan,” o “Jesus ang Mesiyas.”

 Sa kapanahonan sa Bibliya, kon ang usa ka tawo itudlo sa usa ka espesyal nga posisyon sa awtoridad, sagad dihogan siya pinaagi sa pagbubo ug lana sa iyang ulo. (Levitico 8:12; 1 Samuel 16:13) Si Jesus mao ang gitudlo sa Diyos nga mahimong Mesiyas​—posisyon nga may dako kaayong awtoridad. (Buhat 2:36) Pero imbes dihogan si Jesus pinaagig lana, ang Diyos nagdihog kaniya pinaagi sa balaang espiritu.​—Mateo 3:16.

 Posible ba nga dili lang sa usa ka tawo matuman ang mga tagna bahin sa Mesiyas?

 Dili. Sama nga ang fingerprint nagpaila lang sa usa ka tawo, ang katumanan sa mga tagna sa Bibliya nagpunting lang sa usa ka Mesiyas, o Kristo. Pero ang Bibliya nagpasidaan nga “motungha ang mini nga mga Kristo ug mini nga mga manalagna ug maghatag ug dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpahisalaag, kon mahimo, bisan sa mga pinili.”​—Mateo 24:24.

 Sa umaabot pa ba motungha ang Mesiyas?

 Dili. Ang Bibliya nagtagna nga ang Mesiyas maoy kaliwat ni Haring David sa Israel. (Salmo 89:3, 4) Pero nawala na ang mga rekord sa kaliwat sa mga Hudiyo sukad kang David, lagmit nadaot kini dihang gisakop sa mga Romano ang Jerusalem niadtong 70 C.E. a Sukad nianang panahona, kadtong mangangkon nga siya kaliwat sa harianong pamilya ni David dili na makapamatuod niana. Sa kasukwahi, bisag naglungtad pa sa panahon ni Jesus ang maong mga rekord sa kaliwat, ang mga kaaway ni Jesus dili gihapon makapanghimakak nga siya kaliwat ni David.​—Mateo 22:41-46.

 Pila ka tagna bahin sa Mesiyas ang naa sa Bibliya?

 Imposibleng matino ang eksaktong gidaghanon sa mga tagna bahin sa Mesiyas. Pananglitan, mahimong lainlain ang paagi sa pag-ihap sa mga tagna bisan sa mga teksto nga klarong nagtumong sa Mesiyas. Ang Isaias 53:2-7 naghisgot ug pipila ka detalye bahin sa gitagna nga Mesiyas. Kini nga mga bersikulo iphon tingali sa uban ingong usa ka tagna samtang ang uban mag-ihap sa matag detalye ingong laing tagna.

 Pipila ka tagna bahin sa Mesiyas nga natuman kang Jesus

Tagna

Mabasa sa

Katumanan

Binhi o kaliwat ni Abraham

Genesis 22:17, 18

Mateo 1:1

Kaliwat sa anak ni Abraham nga si Isaac

Genesis 17:19

Mateo 1:2

Natawo sa Israelinhong tribo ni Juda

Genesis 49:10

Mateo 1:1, 3

Gikan sa harianong kaliwat ni Haring David

Isaias 9:7

Mateo 1:1

Natawo sa usa ka ulay

Isaias 7:14

Mateo 1:18, 22, 23

Gipanganak sa Betlehem

Miqueas 5:2

Mateo 2:1, 5, 6

Tawgon sa ngalang Emmanuel b

Isaias 7:14

Mateo 1:21-23

Ubos nga sinugdanan

Isaias 53:2

Lucas 2:7

Gipatay ang mga bata human siya gipanganak

Jeremias 31:15

Mateo 2:16-18

Gitawag gikan sa Ehipto

Oseas 11:1

Mateo 2:13-15

Gitawag nga Nasaretnon c

Isaias 11:1

Mateo 2:23

May mensaherong nag-una

Malaquias 3:1

Mateo 11:7-10

Gidihogan ingong Mesiyas niadtong 29 C.E. d

Daniel 9:25

Mateo 3:13-17

Giila sa Diyos ingong Iyang Anak

Salmo 2:7

Buhat 13:33, 34

Madasigon para sa balay sa Diyos

Salmo 69:9

Juan 2:13-17

Tigmantala sa maayong balita

Isaias 61:1

Lucas 4:16-21

Publikong pagsangyaw sa Galilea, dakong kahayag

Isaias 9:1, 2

Mateo 4:13-16

Naghimog mga milagro sama ni Moises

Deuteronomio 18:15

Buhat 2:22

Gisulti ang hunahuna sa Diyos sama ni Moises

Deuteronomio 18:18, 19

Juan 12:49

Giayo ang sakit sa daghang tawo

Isaias 53:4

Mateo 8:16, 17

Wala magpasikat

Isaias 42:2

Mateo 12:17, 19

Nagpakitag kaluoy sa mga makaluluoy

Isaias 42:3

Mateo 12:9-20; Marcos 6:34

Gipakita ang hustisya sa Diyos

Isaias 42:1, 4

Mateo 12:17-20

Kahibulongang Magtatambag

Isaias 9:6, 7

Juan 6:68

Nagpahayag sa ngalan ni Jehova

Salmo 22:22

Juan 17:6

Nagsulti pinaagig mga ilustrasyon

Salmo 78:2

Mateo 13:34, 35

Usa ka Pangulo

Daniel 9:25

Mateo 23:10

Daghan ang wala motuo kaniya

Isaias 53:1

Juan 12:37, 38

Bato nga kapandolan

Isaias 8:14, 15

Mateo 21:42-44

Isalikway sa mga tawo

Salmo 118:22, 23

Buhat 4:10, 11

Dumtan nga walay hinungdan

Salmo 69:4

Juan 15:24, 25

Naghugyaw ang mga tawo sa iyang pagsulod sa Jerusalem sakay sa asno

Zacarias 9:9

Mateo 21:4-9

Gidayeg sa mga bata

Salmo 8:2

Mateo 21:15, 16

Mianhi sa ngalan ni Jehova

Salmo 118:26

Juan 12:12, 13

Gitraydor sa usa ka sinaligang kauban

Salmo 41:9

Juan 13:18

Gitraydor para sa 30 ka pirasong plata e

Zacarias 11:12, 13

Mateo 26:14-16; 27:3-10

Gibiyaan sa iyang mga higala

Zacarias 13:7

Mateo 26:31, 56

Bakak nga mga saksi mitestigo batok kaniya

Salmo 35:11

Mateo 26:59-61

Wala motubag sa mga nag-akusar kaniya

Isaias 53:7

Mateo 27:12-14

Giluwaan

Isaias 50:6

Mateo 26:67; 27:27, 30

Gihapak sa ulo

Miqueas 5:1

Marcos 15:19

Gibunalan

Isaias 50:6

Juan 19:1

Wala mosukol sa mga nagsakit kaniya

Isaias 50:6

Juan 18:22, 23

Mga lider sa gobyerno nagkunsabo batok kaniya

Salmo 2:2

Lucas 23:10-12

Iyang mga kamot ug tiil gilansang sa estaka

Salmo 22:16

Mateo 27:35; Juan 20:25

Mga tawo nagripa (nagsugal) sa iyang besti

Salmo 22:18

Juan 19:23, 24

Giapil sa mga makasasala

Isaias 53:12

Mateo 27:38

Gibugalbugalan, giinsulto

Salmo 22:7, 8

Mateo 27:39-43

Nag-antos para sa mga makasasala

Isaias 53:5, 6

1 Pedro 2:23-25

Morag gitalikdan sa Diyos

Salmo 22:1

Marcos 15:34

Gihatagag suka ug apdo aron imnon

Salmo 69:21

Mateo 27:34

Giuhaw una namatay

Salmo 22:15

Juan 19:28, 29

Gitugyan ang iyang espiritu sa Diyos

Salmo 31:5

Lucas 23:46

Naghatag sa iyang kinabuhi

Isaias 53:12

Marcos 15:37

Nagtagana sa lukat aron mawala ang sala

Isaias 53:12

Mateo 20:28

Wala balia ang mga bukog

Salmo 34:20

Juan 19:31-33, 36

Gidughang

Zacarias 12:10

Juan 19:33-35, 37

Gilubong uban sa mga dato

Isaias 53:9

Mateo 27:57-60

Gibangon gikan sa kamatayon

Salmo 16:10

Buhat 2:29-31

Gipulihan ang nagtraydor

Salmo 109:8

Buhat 1:15-20

Naglingkod sa tuong kamot sa Diyos

Salmo 110:1

Buhat 2:34-36

a Ang Cyclopedia ni McClintock ug Strong nag-ingon: “Seguradong nahanaw ang mga rekord sa kaliwatan sa mga tribo ug pamilya sa mga Hudiyo dihang napukan ang Jerusalem, ug dili kay una pa niana.”

b Ang Hebreohanong ngalan nga Emmanuel, nga nagkahulogang “Ang Diyos Nagauban Kanato,” haom nga nagpaila sa papel ni Jesus ingong Mesiyas. Ang iyang paglungtad sa yuta ug ang iyang mga gihimo nagpamatuod nga ang Diyos nagauban sa Iyang mga magsisimba.​—Lucas 2:27-32; 7:12-16.

c Ang terminong “Nasaretnon” lagmit naggikan sa Hebreohanong pulong nga neʹtser, nga nagkahulogang “turok.”

d Para sa mga detalye sa kronolohiya sa Bibliya nga nagpunting sa 29 C.E. ingong tuig sa pag-abot sa Mesiyas, tan-awa ang artikulong “Gitagna ni Daniel ang Pag-abot sa Mesiyas.”

e Kini nga tagna narekord sa basahon sa Zacarias. Pero si Mateo nga usa ka magsusulat sa Bibliya miingon nga kini “gisulti pinaagi ni Jeremias nga manalagna.” (Mateo 27:9) Dayag nga usahay ang basahon sa Jeremias gibutang sa unang bahin sa Kasulatan nga gitawag ug “mga Manalagna.” (Lucas 24:44) Tin-aw nga gigamit ni Mateo ang “Jeremias” sa pagtumong sa katibuk-ang koleksiyon sa mga libro, nga naglakip sa basahon sa Zacarias.