Tubag sa Bibliya

Gigamit sa Diyos si Moises sa pagsulat sa unang lima ka basahon sa Bibliya: Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, ug Deuteronomio. Lagmit siya usab ang nagsulat sa basahon sa Job ug Salmo 90. Apan si Moises usa lang sa mga 40 ka tawo nga gigamit sa Diyos sa pagsulat sa Bibliya.