Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Sanag Pula nga Mananap sa Pinadayag Kapitulo 17?

Unsa ang Sanag Pula nga Mananap sa Pinadayag Kapitulo 17?

Tubag sa Bibliya

 Ang sanag pula nga mapintas nga mananap, nga gihisgotan sa Pinadayag kapitulo 17, nagsimbolo sa usa ka organisasyon nga ang katuyoan mao ang paghiusa ug pagrepresentar sa mga nasod sa tibuok kalibotan. Kaniadto, kini nailhang Liga sa Kanasoran ug karon mao ang United Nations.

Pag-ila sa sanag pula nga mananap

 1.   Usa ka politikanhong organisasyon. Ang sanag pula nga mapintas nga mananap dunay “pito ka ulo” nga nagtumong sa “pito ka bukid” ug “pito ka hari,” o mga magmamando. (Pinadayag 17:9, 10) Sa Bibliya, ang mga bukid ug mga mananap gigamit sa pagsimbolo sa mga gobyerno.—Jeremias 51:24, 25; Daniel 2:44, 45; 7:17, 23.

 2.   Larawan sa tibuok kalibotang politikanhong sistema. Ang sanag pula nga mananap susama sa pitog ulo nga mananap sa Pinadayag kapitulo 13, nga naglarawan sa tibuok kalibotang politikanhong sistema. Sila parehas nga may pito ka ulo, napulo ka sungay, ug may mapasipalahong mga ngalan. (Pinadayag 13:1; 17:3) Klaro kaayo kini nga panagsama ug imposibleng naatol ra. Ang sanag pula nga mananap maoy usa ka hulagway, o larawan, sa tibuok kalibotang politikanhong sistema.—Pinadayag 13:15.

 3.   Gahom gikan sa ubang magmamando. Ang gahom sa sanag pula nga mananap ‘naggikan sa,’ o ang paglungtad niini gikan sa, ubang magmamando.—Pinadayag 17:11, 17.

 4.   Nalangkit sa relihiyon. Ang Dakong Babilonya, ang tanang bakak nga relihiyon sa tibuok kalibotan, nagsakay sa sanag pula nga mananap, nga nagpakita nga ang mananap naimpluwensiyahan sa mga relihiyon.—Pinadayag 17:3-5.

 5.   Nagpasipala sa Diyos. Ang mapintas nga mananap “puno sa mapasipalahong mga ngalan.”—Pinadayag 17:3.

 6.   Temporaryo nga walay kalihokan. Ang sanag pula nga mananap itambog sa “kahiladman,” a o walay kalihokan, sa usa ka panahon pero motungha pag-usab.—Pinadayag 17:8.

Katumanan sa tagna sa Bibliya

 Tagda kon sa unsang paagi ang United Nations ug ang gisundan niini, ang Liga sa Kanasoran, nagtuman sa tagna sa Bibliya bahin sa sanag pula nga mananap.

 1.   Usa ka politikanhong organisasyon. Ang United Nations nagsuportar sa politikanhong sistema pinaagi sa pagtuboy sa “panag-angay sa gahom sa tanang Membro niini.” b

 2.   Larawan sa tibuok kalibotang politikanhong sistema. Niadtong 2011, 193 ka nasod na ang membro sa United Nations. Busa nangangkon kini nga nagrepresentar sa kadaghanang nasod ug katawhan sa kalibotan.

 3.   Gahom gikan sa ubang magmamando. Ang United Nations naglungtad tungod sa mga nasod nga iyang mga membro ug ang iyang gahom ug awtoridad nag-agad lang sa ilang ihatag kaniya.

 4.   Nalangkit sa relihiyon. Ang Liga sa Kanasoran ug United Nations kanunayng gipaluyohan sa mga relihiyon sa kalibotan. c

 5.   Nagpasipala sa Diyos. Ang United Nations namugna aron “sa pagpatunhay sa tibuok kalibotang kalinaw ug kasegurohan.” d Bisag daw dalayegon ang tumong niini, ang UN nagpasipala gayod sa Diyos pinaagi sa pagpangangkon niini nga makahimo sa kon unsay giingon sa Diyos nga iyang Gingharian lang ang makahimo.—Salmo 46:9; Daniel 2:44.

 6.   Temporaryo nga walay kalihokan. Ang Liga sa Kanasoran, nga natukod human sa Gubat sa Kalibotan I aron sa pagpatunhay sa kalinaw, wala makapahunong sa panagbangi sa mga nasod. Kini walay nahimo dihang nagsugod ang Gubat sa Kalibotan II niadtong 1939. Pagka-1945, human sa Gubat sa Kalibotan II, natukod ang United Nations. Ang mga katuyoan, pamaagi, ug pagkatukod niini susama gayod sa Liga sa Kanasoran.

a Sumala sa Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, ang Gregong pulong nga gihubad ug “kahiladman” naghubit sa “dili masukod nga gahong.” Ang King James Version naghubad niini ingong “dili matugkad nga gahong.” Sa Bibliya, kini nagtumong sa usa ka bilanggoan o pagkahimong binilanggo ug bug-os nga pagkawalay kalihokan.

b Tan-awa ang Article 2 sa Charter of the United Nations.

c Pananglitan, niadtong 1918, usa ka konsilyo nga nagrepresentar sa denominasyon sa mga Protestante sa Amerika miingon nga ang Liga mahimong “mao ang gobyerno nga naghawas sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta.” Sa 1965, ang mga representante sa Budhismo, Katolisismo, Eastern Orthodoxy, Hinduismo, Islam, Judaismo, ug Protestantismo, nagtigom sa San Francisco aron suportahan ug iampo ang United Nations. Ug pagka-1979, si Papa Juan Paulo II nagpahayag sa iyang pagsalig nga ang UN “magpabilin nga mao ang kinalabwang organisasyon nga magdalag kalinaw ug hustisya.”

d Tan-awa ang Article 1 sa Charter of the United Nations.