Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Pitog-Ulo nga Mapintas nga Mananap sa Pinadayag Kapitulo 13?

Unsa ang Pitog-Ulo nga Mapintas nga Mananap sa Pinadayag Kapitulo 13?

Tubag sa Bibliya

 Ang mapintas nga mananap nga may pito ka ulo sa Pinadayag 13:1 nagsimbolo sa politikal nga sistema sa tibuok kalibotan.

  •   Kini dunay awtoridad, gahom, ug trono, nga nagpaila nga usa kini ka politikal nga organisasyon.—Pinadayag 13:2.

  •   Kini nagmando “sa matag tribo ug katawhan ug pinulongan ug nasod.” Busa labaw pa kini sa gobyerno sa usa ka nasod.—Pinadayag 13:7.

  •   Kini dunay kombinasyon sa upat ka mananap sa tagna diha sa Daniel 7:2-8, sama sa dagway sa leopardo, tiil sa oso, baba sa leyon, ug napulo ka sungay. Ang mga mananap sa tagna ni Daniel nagtumong sa espesipikong mga hari, o politikal nga mga gingharian, nga sunodsunod nga nagmando ibabaw sa mga imperyo. (Daniel 7:17, 23) Busa, ang mapintas nga mananap sa Pinadayag kapitulo 13 nagsimbolo sa katibuk-ang politikal nga organisasyon.

  •   Kini “migimaw sa dagat,” nga nagpasabot nga ang tinubdan sa tawhanong mga gobyerno mao ang gubot nga pundok sa katawhan nga supak sa Diyos.—Pinadayag 13:1; Isaias 17:12, 13.

  •   Ang Bibliya nag-ingon nga ang numero, o ngalan, sa mananap—666—maoy “usa ka numero sa tawo.” (Pinadayag 13:17, 18) Kini nagpaila nga ang mananap sa Pinadayag kapitulo 13 maoy organisasyon sa tawo, dili sa espiritu o demonyo.

 Bisag dili kanunayng magkauyon ang mga nasod sa tanang butang, sila nagkahiusa sa ilang determinasyon nga huptan ang ilang awtoridad imbes magpasakop sa pagmando sa Gingharian sa Diyos. (Salmo 2:2) Sila makig-away sa kasundalohan sa Diyos nga pangunahan ni Jesu-Kristo sa Armagedon. Apan kini nga gubat moresulta sa pagkalaglag sa mga nasod.—Pinadayag 16:14, 16; 19:19, 20.

“Napulo ka sungay ug pito ka ulo”

 May mga numero sa Bibliya nga gigamit sa simbolikong paagi. Pananglitan, ang napulo ug pito nagsimbolo sa pagkabug-os. Ang yawi aron masabtan ang kahulogan sa “napulo ka sungay ug pito ka ulo” sa mananap sa Pinadayag kapitulo 13 mao ang “larawan sa mapintas nga mananap” nga gipaila sa ulahi sa Pinadayag—ang sanag-pula nga mananap nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay. (Pinadayag 13, 1, 14, 15; 17:3) Ang Bibliya nag-ingon nga ang pito ka ulo niining pulang mananap nagkahulogang “pito ka hari,” o gobyerno.—Pinadayag 17:9, 10.

 Sa susama, ang pito ka ulo sa mananap diha sa Pinadayag 13:1 nagsimbolo sa pito ka gobyerno: ang pangunang politikanhong mga gahom nga nagdominar latas sa kasaysayan ug nanguna sa pagdaogdaog sa katawhan sa Diyos—Ehipto, Asirya, Babilonya, Medo-Persia, Gresya, Roma, ug Anglo-Amerika. Ang napulo ka sungay nagsimbolo sa tanang independente nga estado, gagmay ug dagko. Busa, ang diadema (o korona) sa matag sungay nagpakita nga ang matag nasod dungang nagmando sa pangunang politikanhong gahom nianang panahona.