Laktaw ngadto sa video

Parehas Lang ba ang Tanang Relihiyon? Diyos bay Padulngan Nilang Tanan?

Parehas Lang ba ang Tanang Relihiyon? Diyos bay Padulngan Nilang Tanan?

Tubag sa Bibliya

 Dili, ang tanang relihiyon dili parehas. Gihisgotan sa Bibliya ang daghang relihiyon nga dili makapahimuot sa Diyos. Kini may duha ka matang.

Matang 1: Nagsimba sa bakak nga mga diyos

 Gihubit sa Bibliya ang pagsimba sa bakak nga mga diyos gamit ang mga pulong sama sa “hinungaw,” “kakawangan,” ug “walay kapuslanan.” (Jeremias 10:3-5; 16:19, 20) Gisugo ni Jehova a nga Diyos ang karaang nasod sa Israel: “Dili ka magbaton ug laing mga diyos.” (Exodo 20:3, 23; 23:24) Dihang ang mga Israelitas nagsimba sa ubang diyos, “ang kasuko ni Jehova misilaob.”—Numeros 25:3; Levitico 20:2; Maghuhukom 2:13, 14.

 Wala gihapon mausab ang panglantaw sa Diyos bahin sa pagsimba nianang gitawag kunohay nga mga “diyos.” (1 Corinto 8:5, 6; Galacia 4:8) Gisugo niya kadtong gustong moalagad niya nga dili na makig-uban niadtong nagsimba sa bakak nga relihiyon sa pag-ingon: “Gumula kamo gikan sa ilang taliwala, ug ilain ang inyong kaugalingon.” (2 Corinto 6:14-17) Kon parehas lang ang tanang relihiyon ug Diyos ray padulngan, nan nganong gisugo man kana sa Diyos?

Matang 2: Nagsimba sa matuod nga Diyos sa paagi nga wala niya uyoni

 May mga higayon nga ang mga Israelitas nagsimba sa Diyos pinaagig mga doktrina ug kostumbre nga naggikan sa pagsimba sa bakak nga mga diyos, apan gisalikway ni Jehova ang panagsagol sa matuod ug bakak nga relihiyon. (Exodo 32:8; Deuteronomio 12:2-4) Gisaway ni Jesus ang mga lider sa relihiyon sa iyang panahon tungod sa ilang paagi sa pagsimba sa Diyos; sila relihiyoso tan-awon, pero sila salingkapaw ug ‘wala magtagad sa mas bug-at nga mga butang sa Balaod, nga mao, ang hustisya ug ang kaluoy ug ang pagkamatinumanon.’—Mateo 23:23.

 Karon usab, ang relihiyon lang nga nagsunod sa kamatuoran mao ang makatultol sa mga tawo ngadto sa Diyos. Kini nga kamatuoran makita sa Bibliya. (Juan 4:24; 17:17; 2 Timoteo 3:16, 17) Ang mga relihiyon nga may mga pagtulon-an nga supak sa Bibliya nagpahilayo sa mga tawo gikan sa Diyos. Daghang doktrina nga abi sa mga tawo ug gikan sa Bibliya—lakip ang Trinidad, imortal nga kalag, ug walay kataposang pagsakit—ang naggikan niadtong nagsimba sa bakak nga mga diyos. Ang pagsimba nga nagpasiugda niana nga mga doktrina “kawang lamang,” o walay kapuslanan, kay gipulihan ug mga tradisyon ang paagi sa pagsimba nga giuyonan sa Diyos.—Marcos 7:7, 8.

 Gidumtan sa Diyos ang pagkasalingkapaw sa relihiyon. (Tito 1:16) Aron matabangan ang mga tawo nga masuod sa Diyos, ang relihiyon angayng mag-impluwensiya sa ilang adlaw-adlawng pagkinabuhi ug dili lang kay puro rituwal o pormalidad. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon: “Kon may tawo nga naghunahuna nga siya usa ka debotadong magsisimba apan dili magbusal sa iyang dila, hinunoa nagpadayon sa paglimbong sa iyang kaugalingong kasingkasing, ang dagway sa pagsimba niining tawhana walay kapuslanan. Ang dagway sa pagsimba [o, relihiyon] nga hinlo ug wala mahugawi sa panglantaw sa atong Diyos ug Amahan mao kini: ang pag-atiman sa mga ilo ug sa mga babayeng balo sa ilang kasakitan, ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibotan.” (Santiago 1:26, 27) Gigamit sa King James Version ang ekspresyong “putli nga relihiyon” sa pagtumong niining pagsimba nga hinlo ug dili salingkapaw.