Tubag sa Bibliya

Dihay panahon nga gitugot sa Diyos ang pagpangasawag daghan o poligamiya. (Genesis 4:19; 16:1-4; 29:18-29) Apan dili siya ang nagsugod sa poligamiya. Usa ra ka asawa ang iyang gihatag kang Adan.

Giawtorisahan sa Diyos si Jesus nga ipasig-uli ang Iyang orihinal nga sukdanan—ang pagbatog usa ra ka asawa. (Juan 8:28) Dihang gipangutana bahin sa kaminyoon, si Jesus miingon: “Siya nga naglalang kanila sukad sa sinugdan nagbuhat kanila nga lalaki ug babaye ug nag-ingon, ‘Tungod niini ang usa ka lalaki mobiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug moipon sa iyang asawa, ug ang duha mahimong usa ka unod.’”—Mateo 19:4, 5.

Sa ulahi, ang usa sa mga tinun-an ni Jesus gigiyahan sa Diyos sa pagsulat: “Ang matag lalaki magbaton ug kaugalingong asawa ug ang matag babaye magbaton ug kaugalingong bana.” (1 Corinto 7:2) Ang Bibliya nag-ingon usab nga ang mga minyong lalaki sa Kristohanong kongregasyon nga hatagag katungdanan kinahanglang “bana sa usa ka asawa.”—1 Timoteo 3:1, 2, 11, 12.