Laktaw ngadto sa video

Asa Ko Makakaplag ug Paglaom?

Asa Ko Makakaplag ug Paglaom?

Tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya nag-ingon nga gusto sa Diyos nga hatagan tag “maayong kaugmaon ug paglaom.” a (Jeremias 29:11) Gani, ang usa ka rason nga gihatag sa Diyos kanato ang Bibliya maoy aron ‘mahupayan ta ug makabatog paglaom.’ (Roma 15:4) Sa ato unyang makita, ang maalamong giya sa Bibliya makahatag natog positibong panglantaw sa atong adlaw-adlawng mga problema, samtang ang mga saad niini maghatag natog nindot nga paglaom sa umaabot.

Niini nga panid

 Sa unsang paagi ang Bibliya makatabang nato sa pagbaton ug positibong panglantaw?

 Pinaagi sa paghatag natog praktikal nga mga tambag kon unsaon pagpauswag ang atong kinabuhi, ang Bibliya makatabang nato sa pagbaton ug positibong panglantaw. Konsideraha ang pipila ka pananglitan niini.

  •   Salig sa Bibliya alang sa praktikal nga giya. Ang Salmo 119:105 nag-ingon: “Ang imong pulong lampara sa akong tiil, ug kahayag sa akong alagianan.” Ang hayag kaayo nga suga makahimog duha ka butang. Mahayagan niini ang naa sa atong atubangan ug ang naa sa unahan. Sa susama, ang praktikal nga mga prinsipyo sa Bibliya makatabang nato nga maatubang ang atong presenteng mga problema, sa ingon maghatag natog positibong panglantaw kada adlaw. Ang mga pagtulon-an sa Bibliya makapasig-uli sa atong kusog ug “makapalipay sa kasingkasing.” (Salmo 19:7, 8) Sa samang higayon, ang Bibliya maglamdag nato bahin sa nindot nga katuyoan sa Diyos alang sa kaugmaon sa katawhan ug sa yuta. Ang maong paglaom makahatag natog dumalayong kalipay ug katagbawan.

  •   Tugoti ang uban sa pagtabang nimo. Sa dihang ang atong kahimtang morag wala nay paglaom, basin dili na ta ganahang makig-uban sa atong pamilya o mga higala. Ang Bibliya nag-ingon nga dili nâ maalamon, kay posibleng moresulta nag sayop nga mga desisyon ug mga buhat. (Proverbio 18:1) Ang atong mga minahal makatabang nato sa pagbaton ug balanseng panghunahuna. Makahatag sab tingali silag praktikal nga mga sugyot kon unsaon pag-atubang ang usa ka lisod nga situwasyon. (Proverbio 11:14) Labing menos, sila makahupay ug makadasig nato, nga maghatag natog kusog sa paglahutay hangtod moarang-arang ang kahimtang.—Proverbio 12:25.

  •   Pag-ampo sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon: “Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova, ug siya motabang kanimo. Dili gyod niya itugot nga mapukan ang matarong.” b (Salmo 55:22) Haom lang nga gitawag si Jehova ingong “Diyos nga nagahatag ug paglaom.” (Roma 15:13) Puwede nimong iampo kaniya ang ‘tanan nimong kabalaka,’ nga masaligon nga siya nagmahal nimo. (1 Pedro 5:7) Gani, ang Bibliya nag-ingon: “Palig-onon mo niya, hatagan mo niyag kusog, ibutang mo niya sa lig-ong pundasyon.”—1 Pedro 5:10.

  •   Tugoti ang mga pagsulay sa pagpalig-on sa imong paglaom. Ang Bibliya nagsaad: “Ang maminaw [sa Diyos] magpuyo nga may kasegurohan ug dili mahadlok nga may moabot nga katalagman.” (Proverbio 1:33) Pananglitan, ang usa ka babaye sa Australia nga ginganlag Margaret nawad-ag daghang kabtangan dihang naigo ug bagyo ang iyang balay. Pero imbes mawad-ag paglaom, nakakat-on siyag importanteng leksiyon—ang materyal nga mga kabtangan dali rang mawala. Human niana, nahimo siyang mas determinado nga magpokus sa importanteng mga butang—iyang pamilya ug mga higala, iyang relasyon sa Diyos, ug sa paglaom nga naa sa Bibliya.—Salmo 37:34; Santiago 4:8.

 Unsang paglaom ang gitanyag sa Bibliya ngadto sa tanang tawo?

 Ang Bibliya nagsaad ug nindot nga kaugmaon alang sa katawhan ug sa yuta. Ug hapit na kanang mahitabo. Gani, ang mga problema nga giatubang sa katawhan karon nagpakita nga kita nagkinabuhi na sa “kataposang mga adlaw” niining presenteng kalibotan. (2 Timoteo 3:1-5) Sa dili madugay, bug-os nang kontrolahon sa Diyos ang mga panghitabo sa yuta ug wagtangon niya ang inhustisya ug pag-antos. Buhaton nâ niya pinaagi sa tibuok kalibotang gobyerno nga gitawag ug Gingharian sa Diyos. (Daniel 2:44; Pinadayag 11:15) Kana nga langitnong gobyerno ang gitumong ni Jesus dihang siya miingon sa iyang modelong pag-ampo: “Paanhia ang imong Gingharian. Matuman unta ang imong kabubut-on . . . sa yuta.”—Mateo 6:9, 10.

 Klarong gihisgotan sa Bibliya kon unsay kabubut-on sa Diyos alang sa katawhan. Matikdi ang pipila sa mga problema nga wagtangon sa Gingharian sa Diyos.

  •   Wala nay gutom. “Ang yuta magpatungha sa abot niini.”—Salmo 67:6.

  •   Wala nay sakit. “Walay residente nga moingon: ‘Masakiton ko.’”—Isaias 33:24.

  •   Wala nay kamatayon. “Pahiran [sa Diyos] ang matag luha sa . . . mga mata [sa katawhan], ug ang kamatayon mawala na, ug wala na unyay pagbangotan, pagtiyabaw, ug kasakit. Ang unang mga butang nangagi na.”—Pinadayag 21:3, 4.

a Molaom ta sa usa ka butang kon gusto nato ni ug nagtuo ta nga mabatonan nato kini. Ang paglaom puwede pong magtumong sa butang nga atong gipaabot o gilaoman.

b Jehova ang ngalan sa Diyos sumala sa Bibliya.—Salmo 83:18.