Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Paghigugma sa Kaugalingon?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Paghigugma sa Kaugalingon?

Ang tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya nag-ingon nga kini dili sayop, ug importante ang paghigugma sa kaugalingon. Kana naglakip sa pag-atiman, pagtahod, ug pagpabili sa kaugalingon. (Mateo 10:31) Imbes kaugalingon ray hunahunaon, ang Bibliya nagdasig nga higugmaon ang kaugalingon sa makataronganong paagi.

Kinsa ang angay natong unang higugmaon?

  1.   Ang paghigugma sa Diyos kinahanglang una sa atong kasingkasing. Gihisgotan sa Bibliya ang kinalabwang sugo. Kini nag-ingon: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing.”​—Marcos 12:28-30; Deuteronomio 6:5.

  2.   Ang ikaduha nga sugo nag-ingon: “Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”​—Marcos 12:31; Levitico 19:18.

  3.   Bisag ang Bibliya wala espesipikong maghatag ug sugo sa paghigugma sa kaugalingon, ang sugo nga “higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon” nagpakita nga ang makataronganong paagi sa paghigugma ug pagtahod sa kaugalingon maoy kinaiyanhon ug importante.

Kinsa ang unang gihigugma ni Jesus?

 Gipakita ni Jesus kon unsaon nga mahimong balanse diha sa atong paghigugma sa Diyos, sa silingan, ug sa kaugalingon. Gisugo sab niya ang iyang mga tinun-an nga sundogon ang iyang ehemplo.​—Juan 13:34, 35.

  1.   Una niyang gihigugma si Jehova nga Diyos ug nagpokus sa pagtuman sa Iyang buluhaton. Si Jesus miingon: “Aron nga mahibalo ang kalibotan nga gihigugma ko ang Amahan, sumala gayod sa gisugo kanako sa Amahan nga pagabuhaton, kana ang akong ginabuhat.”​—Juan 14:31.

  2.   Gipakita ni Jesus ang iyang gugma sa silingan o sa mga tawo pinaagi sa pagtagana sa ilang mga panginahanglan ug bisan ang paghatag sa iyang kinabuhi alang sa katawhan.​—Mateo 20:28.

  3.   Siya nagpakitag makataronganong gugma sa kaugalingon pinaagi sa pagpahulay, pagkaon, ug pagpakig-uban sa iyang mga sumusunod ug niadtong potensiyal nga mahimong mga tinun-an.​—Marcos 6:31, 32; Lucas 5:29; Juan 2:1, 2; 12:2.

Makapamenos ba sa imong kalipay ug pagtahod sa kaugalingon kon unahon ang paghigugma sa uban?

 Dili, kay gibuhat ta sa Diyos sumala sa iyang larawan, nga ang pangunang hiyas mao ang dili mahakogong gugma. (Genesis 1:27; 1 Juan 4:8) Kini nagpasabot nga natural sa tawo ang pagpakitag gugma sa uban. Bisag importante ug dili sayop ang paghigugma sa kaugalingon, pero mas malipayon ta kon unahon nato ang paghigugma sa Diyos ug ang paghimog maayo alang sa uban. Sama sa giingon sa Bibliya, “adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.”​—Buhat 20:35.

 Karon, daghan ang miingon nga mas malipayon ang tawo kon unahon ang kaugalingon. Para nila, angayng unahon ang “paghigugma sa kaugalingon” kay sa “paghigugma sa silingan” o isigkatawo. Pero base sa mga eksperyensiya sa mga tawo karon, napamatud-an nga mas malipayon ug mas himsog ang tawong nagsunod sa tambag sa Bibliya nga nag-ingon: “Wala unta kaninyoy magtinguha sa iyang kaayohan lamang, kondili sa kaayohan usab sa uban.”​—1 Corinto 10:24, Maayong Balita Biblia.