Laktaw ngadto sa video

Unsay Kahulogan sa ‘Paghigugma sa Imong mga Kaaway’?

Unsay Kahulogan sa ‘Paghigugma sa Imong mga Kaaway’?

Tubag sa Bibliya

 Sa iyang ilado nga Wali sa Bukid, si Jesus miingon nga ‘higugmaon ang mga kaaway.’ (Mateo 5:44; Lucas 6:27, 35) Ang iyang giingon nagpasabot nga angay natong pakitaag gugma kadtong nagdumot nato o nagtratar nato sa dili maayong paagi.

 Gipakita ni Jesus nga gihigugma niya ang iyang mga kaaway pinaagi sa pagpasaylo niadtong dili maayog pagtratar kaniya. (Lucas 23:33, 34) Ang iyang gitudlo bahin sa paghigugma sa atong mga kaaway nahiuyon sa giingon sa Hebreohanong Kasulatan, nga komon nga nailhang Daang Tugon.—Exodo 23:4, 5; Proverbio 24:17; 25:21.

 “Padayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway ug sa pag-ampo alang niadtong naglutos kaninyo.”Mateo 5:43, 44.

Niining artikuloha

 Nganong higugmaon nimo ang imong kaaway?

  •   Ang Diyos nagpakitag maayong ehemplo. Ang Diyos “maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ug sa daotan.” (Lucas 6:35) Siya “nagpasubang sa iyang adlaw sa mga daotan.”—Mateo 5:45.

  •   Ang gugma makapalihok sa kaaway nga magbag-o. Ang Bibliya nagdasig nga atong trataron ang kaaway sa buotan nga paagi, kay pinaagi niini, “nagpundok [tag] mga baga sa iyang ulo.” (Proverbio 25:22) Kini nga ilustrasyon nagtumong sa proseso sa pagtunaw sa bato aron mogawas ang bililhong metal. Sa susama, kon buotan ta sa tawong nagdumot nato, basin mawala ang iyang kalagot ug magpakita siyag maayong kinaiya.

 Sa unsang paagi ka makapakitag gugma sa imong mga kaaway?

  •   ‘Buhati ug maayo kadtong nagadumot ninyo.’ (Lucas 6:27) “Kon ang imong kaaway gigutom, pakan-a siya; kon siya giuhaw, hatagi siyag mainom,” nag-ingon ang Bibliya. (Roma 12:20) Makahunahuna pa tingali kag ubang paagi sa pagpakitag gugma sa imong kaaway pinaagi sa pagpadapat sa gitawag nga Bulawanong Lagda, nga nag-ingon: “Buhata sa uban ang gusto ninyong buhaton nila kaninyo.”—Lucas 6:31.

  •   ‘Panalangini kadtong nagatunglo ninyo.’ (Lucas 6:28) Atong panalanginan ang atong mga kaaway pinaagi sa pagpakig-estorya kanila sa buotang paagi ug pagpakita kanilag konsiderasyon, bisan pag mosulti silag dili maayo kanato. Ang Bibliya nag-ingon: “Ayaw balosig . . . insulto ang insulto. Hinuon, balosi kinig panalangin.” (1 Pedro 3:9) Kini nga tambag makatabang nato nga mahunong ang pagdumot.

  •   ‘Iampo kadtong nagainsulto ninyo.’ (Lucas 6:28) Kon naay manginsulto nimo, “ayawg balos ug daotan.” (Roma 12:17) Hinuon, hangyoa ang Diyos nga pasayloon ang maong tawo. (Lucas 23:34; Buhat 7:59, 60) Imbes manimalos, itugyan ni sa Diyos ug salig sa iyang hingpit nga sukdanan sa hustisya.—Levitico 19:18; Roma 12:19.

 “Padayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway, sa pagbuhat ug maayo niadtong nagadumot ninyo, sa pagpanalangin niadtong nagatunglo ninyo, ug sa pag-ampo niadtong nagainsulto ninyo.”Lucas 6:27, 28.

  • Magmapailobon ug magpakitag kaayo. (1 Corinto 13:4) Sa iladong deskripsiyon sa Kristohanon nga si apostol Pablo bahin sa gugma, gigamit niya ang parehas nga Gregong pulong (a·gaʹpe) nga makita sa Mateo 5:44 ug Lucas 6:27, 35. Gipakita nato ang maong Kristohanong gugma bisan sa atong mga kaaway pinaagi sa pagpailob ug pagpakitag kaayo, ingon man pagkahimong dili seloso, arogante, ug paggawi nga walay batasan.

 “Ang gugma taas ug pailob ug maayo. Ang gugma dili seloso. Kini dili manghambog, dili garboso, dili bastos, dili mangita sa kaugalingong kaayohan, dili masuk-anon. Kini dili maghupot ug listahan sa kadaot. Kini dili magsadya sa pagkadili-matarong, apan magsadya uban sa kamatuoran. Kini moantos sa tanang butang, motuo sa tanang butang, molaom sa tanang butang, molahutay sa tanang butang. Ang gugma dili gyod molubad.”1 Corinto 13:4-8.

 Angay ba kang makiggubat sa imong mga kaaway?

 Dili, kay gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga dili sila angayng makig-away sa ilang mga kaaway. Pananglitan, dihang gipasidan-an niya sila nga atakehon ang Jerusalem, wala niya sila ingna nga magpabilin ug makig-away. Hinuon, giingnan niya sila nga moikyas. (Lucas 21:20, 21) Giingnan pod ni Jesus si apostol Pedro: “Ibalik ang imong espada sa sakoban, kay ang tanang mogamit sa espada mamatay sa espada.” (Mateo 26:52) Gipakita sa Bibliya ug sa kasaysayan nga ang mga sumusunod ni Jesus sa unang siglo wala makiggubat sa ilang mga kaaway. a2 Timoteo 2:24.

 Sayop nga mga ideya bahin sa paghigugma sa imong mga kaaway

 Sayop nga ideya: Ang Balaod sa Diyos nagsugo nga dumtan sa mga Israelinhon ang ilang mga kaaway.

 Ang tinuod: Ang Balaod wala magsugo niana. Hinuon, nagsugo ni nga higugmaon sa mga Israelinhon ang ilang isigkatawo. (Levitico 19:18) Para sa ubang Hudiyo, ang terminong “isigkatawo” nagtumong lang sa mga isigka-Hudiyo, ug nagtuo sila nga kaaway ang mga dili Hudiyo ug angayng dumtan. (Mateo 5:43, 44) Gitul-id ni Jesus ang ilang sayop nga panghunahuna pinaagi sa paghisgot sa estorya bahin sa maayong Samarianhon.—Lucas 10:29-37.

 Sayop nga ideya: Ang paghigugma sa imong mga kaaway nagpasabot nga imong konsentihon ang ilang sayop nga binuhatan.

 Ang tinuod: Gipakita sa Bibliya nga puwede nimong higugmaon ang usa ka tawo nga dili konsentihon ang iyang sayop nga binuhatan. Pananglitan, wala uyoni ni Jesus ang pagkabayolente pero giampo niya kadtong nagpatay niya. (Lucas 23:34) Ug iyang gidumtan ang kalapasan, o sala, pero gihatag niya ang iyang kinabuhi para sa mga makasasala.—Juan 3:16; Roma 6:23.

a Ang librong The Rise of Christianity ni E. W. Barnes nag-ingon: “Ang pagsusi pag-ayo sa tanang impormasyon nga nabatonan nagpakita nga, hangtod sa panahon ni Marcus Aurelius [Romanong emperador gikan sa 161 hangtod 180 C.E.], walay Kristohanon nga nagsundalo; ug walay sundalo, nga human mahimong Kristohanon, nagpabiling sundalo.”