Tubag sa Bibliya

Natural lang nga mangutana kon nganong mamatay ang tawo, ilabina kon mamatyan kitag minahal. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang ikot nga nagapatunghag kamatayon mao ang sala.”​—1 Corinto 15:56.

Nganong ang tanang tawo makasala ug mamatay?

Ang unang mga tawo, si Adan ug Eva, nawad-an sa ilang kinabuhi tungod kay sila nakasala sa Diyos. (Genesis 3:17-19) Ang kamatayon mao ang bugtong sangpotanan sa ilang pagrebelde sa Diyos, kay anaa kaniya “ang tuboran sa kinabuhi.”—Salmo 36:9; Genesis 2:17.

Gipasa ni Adan ang sala ngadto sa tanan niyang kaliwat. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang sala misulod sa kalibotan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug sa ingon ang kamatayon mikaylap sa tanang tawo tungod kay silang tanan nakasala man.” (Roma 5:12) Ang tanang tawo mamatay kay silang tanan nakasala.—Roma 3:23.

Kon sa unsang paagi wagtangon ang kamatayon

Ang Diyos nagsaad nga moabot ang panahon nga “iyang lamyon gayod ang kamatayon hangtod sa kahangtoran.” (Isaias 25:8) Aron mawala ang kamatayon, kinahanglang wagtangon niya ang hinungdan niini, nga mao ang sala. Buhaton kini sa Diyos pinaagi kang Jesu-Kristo, kinsa maoy “magakuha sa sala sa kalibotan.”—Juan 1:29; 1 Juan 1:7.