Tubag sa Bibliya

Oo. Gipakita sa Bibliya ug sa tinuod nga kasinatian nga tubagon sa Diyos ang mga pag-ampo. Ang Bibliya nag-ingon: “Pagatumanon [sa Diyos] ang tinguha niadtong nahadlok kaniya, ug ang ilang pagtuaw alang sa tabang iyang pagadunggon, ug siya magaluwas kanila.” (Salmo 145:19) Apan, nagdepende kanimo kon tubagon ka ba sa Diyos sa dihang ikaw mag-ampo.

Kon unsay hinungdanon sa Diyos

  • Ang pag-ampo sa Diyos, dili kang Jesus, Maria, sa mga santos, manulonda, o sa mga imahen. Si Jehova nga Diyos lamang ang “Tigpatalinghog sa pag-ampo.”—Salmo 65:2.

  • Ang pag-ampo uyon sa kabubut-on, o mga kinahanglanon, sa Diyos nga makita sa Bibliya.—1 Juan 5:14.

  • Ang pag-ampo pinaagi sa ngalan ni Jesus, nga nag-ila sa iyang awtoridad. “Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako,” miingon si Jesus.—Juan 14:6.

  • Ang pag-ampo uban ang pagtuo, nga mangayog dugang pagtuo kon gikinahanglan.—Mateo 21:22; Lucas 17:5.

  • Ang pagkamapainubsanon ug pagkasinsero. Ang Bibliya nag-ingon: “Si Jehova hataas, apan siya makakita sa mapainubsanon.”—Salmo 138:6.

  • Ang pagkamakanunayon. Si Jesus miingon: “Padayon sa pagpangayo, ug kini igahatag kaninyo.”—Lucas 11:9.

Kon unsay dili hinungdanon sa Diyos

  • Ang imong rasa o nasyonalidad. “Ang Diyos dili mapihigon, apan sa matag nasod ang tawo nga mahadlok kaniya ug magabuhat sa pagkamatarong dalawaton kaniya.”—Buhat 10:34, 35.

  • Ang posisyon sa imong lawas. Makaampo ka sa Diyos samtang naglingkod, nagduko, nagluhod, o nagbarog.—1 Cronicas 17:16; Nehemias 8:6; Daniel 6:10; Marcos 11:25.

  • Kon mag-ampo ka nga kusog o sa hilom. Tubagon sa Diyos bisan ang hilom nga mga pag-ampo.—Nehemias 2:1-6.

  • Kon ang imong mga problema bug-at o gamay ra. Ang Diyos nagdasig kanimo nga ‘itugyan kaniya ang tanan nimong mga kabalaka, kay siya may kahingawa kanimo.’—1 Pedro 5:7.