Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Mapasaylo ba Ko sa Diyos?

Mapasaylo ba Ko sa Diyos?

Tubag sa Bibliya

Oo, pasayloon ka sa Diyos kon himoon nimo ang hustong mga lakang. Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos “andam sa pagpasaylo” ug siya “magpasaylo sa madagayaon gayod.” (Nehemias 9:17; Salmo 86:5; Isaias 55:7) Kon siya magpasaylo, himoon niya kana sa bug-os. “Mapapas” ang atong mga sala. (Buhat 3:19) Ang Diyos usab mopasaylo hangtod sa hangtod, kay siya nag-ingon: “Dili ko na hinumdoman ang ilang sala.” (Jeremias 31:34) Kon gipasaylo na ta sa Diyos, dili ta niya balikbalik nga akusahan o silotan sa nahimo natong kasaypanan.

Apan dili tungod sa kahuyangan o sa emosyon nga magpasaylo ang Diyos. Dili gayod niya bag-ohon ang iyang matarong nga mga sukdanan maong dunay mga sala nga dili niya pasayloon.—Josue 24:19, 20.

Kon unsay himoon aron mapasaylo sa Diyos

  1. Dawata nga ang imong sala maoy paglapas sa mga sukdanan sa Diyos. Tingali nasakitan ang uban sa imong nahimo, pero una sa tanan, kinahanglan nimong ilhon nga sa Diyos ka nakasala.—Salmo 51:1, 4; Buhat 24:16.

  2. Isugid sa Diyos ang imong sala pinaagi sa pag-ampo.—Salmo 32:5; 1 Juan 1:9.

  3. Basoli ang imong sala. Kini nga “kasubo sa diyosnong paagi” mopalihok nimo sa paghinulsol, o pagbag-o sa kasingkasing. (2 Corinto 7:10) Lakip niini ang pagbasol sa sayop nimong mga gipanghimo nga miresulta sa sala.—Mateo 5:27, 28.

  4. Pagbag-o. (Buhat 3:19) Nagpasabot ni nga dili na nimo buhaton ang usa ka sayop nga binuhatan, o kaha bug-os nimong bag-ohon ang imong paagi sa paghunahuna ug binuhatan.—Efeso 4:23, 24.

  5. Paningkamoting matul-id ang imong sayop o mauli ang nadaot nga relasyon. (Mateo 5:23, 24; 2 Corinto 7:11) Pangayog pasaylo niadtong nag-antos tungod sa imong gihimo o sa wala nimo mahimo, ug pakig-uli kutob sa imong maarangan.—Lucas 19:7-10.

  6. Pinaagi sa pag-ampo, pangayog pasaylo sa Diyos binase sa lukat ni Jesus. (Efeso 1:7) Aron dunggon ang imong pag-ampo, kinahanglan nimong pasayloon kadtong nakasala nimo.—Mateo 6:14, 15.

  7. Kon seryoso ang imong sala, pakigsulti niadtong kuwalipikadong mohatag ug espirituwal nga tabang ug kinsa makaampo para nimo.—Santiago 5:14-16.

Sayop nga mga panghunahuna

“Grabe kaayo akong mga sala maong di na ko mapasaylo sa Diyos.”

Gipasaylo sa Diyos ang sala ni David nga pagpanapaw ug pagpatayg tawo

Kon himoon nato ang mga lakang nga gitakda sa Diyos diha sa Bibliya, pasayloon ta niya, kay ang iyang katakos sa pagpasaylo labaw kaayo kay sa atong mga sala. Puwede niyang pasayloon ang seryosong mga sala, apil pod ang mga sala nga balikbalik natong nahimo.—Proverbio 24:16; Isaias 1:18.

Pananglitan, si Haring David sa Israel nanapaw ug mipatayg tawo pero siya gipasaylo. (2 Samuel 12:7-13) Gipasaylo sab si apostol Pablo kinsa mibating siya na ang kinalabwang makasasala. (1 Timoteo 1:15, 16) Bisan ang unang siglong mga Hudiyo kinsa giisip sa Diyos nga maoy nakaingon sa kamatayon ni Jesus, ang Mesiyas, puwedeng mapasaylo kon nagbag-o sila.—Buhat 3:15, 19.

“Mapasaylo ko sa Diyos kon ikompisal nako ang akong mga sala ngadto sa pari o pastor.”

Walay tawo karon ang giawtorisahan sa pagpasaylo niadtong nakasala sa Diyos. Bisan tuod makatabang ang pagsulti niini ngadto sa uban, Diyos lang gyod ang puwedeng mopasaylog mga sala.—Efeso 4:32; 1 Juan 1:7, 9.

Kon mao, nan unsay gipasabot ni Jesus dihang giingnan niya ang mga apostoles: “Kon pasayloon ninyo ang mga sala ni bisan kinsang mga tawo, kini mapasaylo kanila; kon inyong ipabilin kadtong ila ni bisan kinsang mga tawo, kini sila magpabilin”? (Juan 20:23) Ang iyang gitumong mao ang talagsaong pribilehiyo nga ihatag niya sa mga apostoles dihang madawat nila ang balaang espiritu.—Juan 20:22.

Ingon sa gisaad, nadawat sa mga apostoles kini nga gasa dihang gibubo ang balaang espiritu niadtong 33 C.E. (Buhat 2:1-4) Gigamit ni apostol Pedro kini nga awtoridad dihang gihukman niya ang mga tinun-an nga si Ananias ug Sapira. Sa milagrosong paagi, nahibaloan ni Pedro ang ilang pagpanglimbong, ug nadayag sa iyang paghukom nga ang ilang sala dili mapasaylo.—Buhat 5:1-11.

Kanang milagrosong gasa sa balaang espiritu, ingon man ang ubang gasa sama sa pagpang-ayo ug pagsultig lainlaing pinulongan, nahanaw pagkamatay sa mga apostoles. (1 Corinto 13:8-10) Busa, walay tawo karon ang makaabsuwelto sa sala sa iyang isigkatawo.