Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Linaw nga Kalayo? Parehas ba Kini sa Impiyerno o sa Gehenna?

Unsa ang Linaw nga Kalayo? Parehas ba Kini sa Impiyerno o sa Gehenna?

Tubag sa Bibliya

 Ang linaw nga kalayo nagsimbolo sa walay kataposang kalaglagan. Parehas ni sa Gehenna, pero lahi sa impiyerno nga maoy komon nga lubnganan sa mga tawo.

Dili literal nga linaw

 Ang lima ka teksto sa Bibliya nga naghisgot sa “linaw nga kalayo” nagpakita nga kini simbolo lang, dili literal nga linaw. (Pinadayag 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8) Ang mosunod mao ang itambog sa linaw nga kalayo:

Simbolo sa walay kataposang kalaglagan

 Ang Bibliya nag-ingon nga ang linaw nga kalayo “mao ang ikaduhang kamatayon.” (Pinadayag 20:14; 21:8) Ang unang matang sa kamatayon nga gihisgotan sa Bibliya maoy resulta sa sala ni Adan. Kadtong nangamatay niini mahimong banhawon. Sa kataposan, kini nga kamatayon wagtangon sa Diyos.—1 Corinto 15:21, 22, 26.

Way makagawas sa simbolikong linaw nga kalayo

 Ang linaw nga kalayo nagsimbolo sa lahi, o ikaduha, nga matang sa kamatayon. Nagsimbolo gihapon kini sa kahimtang nga pagkawalay-kalihokan, apan lahi kini kay ang Bibliya wala maghisgot nga dunay pagkabanhaw sa ikaduhang kamatayon. Pananglitan, ang Bibliya nag-ingon nga si Jesus dunay “mga yawi sa impiyerno ug sa kamatayon,” nga nagpakitang duna siyay awtoridad sa pagpahigawas niadtong nangamatay tungod sa sala ni Adan. (Pinadayag 1:18; 20:13, King James Version) Apan, walay si bisan kinsa, lakip kang Jesus, ang dunay yawi sa linaw nga kalayo. Kana nga linaw nagsimbolo sa walay kataposang silot, nga nagpasabot ug permanenteng kalaglagan.—2 Tesalonica 1:9.

Parehas sa Gehenna, ang Walog sa Hinnom

 Ang Gehenna (sa Grego geʹen·na) 12 ka beses nga gihisgotan sa Bibliya. Sama sa linaw nga kalayo, kini nagsimbolo sa walay kataposang kalaglagan. Bisag gihubad kini sa ubang Bibliya ingong “impiyerno,” ang Gehenna lahi sa impiyerno (sa Hebreohanon sheʼohlʹ, sa Grego haiʹdes).

Ang Walog sa Hinnom

 Ang pulong “Gehenna” sa literal nagkahulogang “Walog sa Hinnom,” nga nagtumong sa walog sa gawas sa Jerusalem. Sa kapanahonan sa Bibliya, kini ang labayanag basura sa mga molupyo sa siyudad. Pirmeng nagkalayo kining dapita aron maugdaw ang basura, ug ang dili maabot sa kalayo, kan-on sa mga ulod.

 Gigamit ni Jesus ang Gehenna ingong simbolo sa walay kataposang kalaglagan. (Mateo 23:33) Siya miingon nga sa Gehenna ang “mga ulod dili mamatay ug ang kalayo dili mapalong.” (Marcos 9:47, 48) Siya nagtumong sa kahimtang sa Walog sa Hinnom ug sa tagna sa Isaias 66:24, nga nag-ingon: “Sila gayod manggula ug motan-aw sa mga patayng lawas sa mga tawo nga naglapas batok kanako; kay ang mga ulod mismo ibabaw nila dili mamatay ug ang ilang kalayo dili mapalong.” Ang ilustrasyon ni Jesus wala maghulagway sa pagpaantos, kondili sa bug-os nga kalaglagan. Patayng mga lawas ang kan-on sa mga ulod ug sa kalayo, dili buhing mga tawo.

 Walay giingon ang Bibliya nga dunay makabalik gikan sa Gehenna. “Ang linaw nga kalayo” ug ang “nagakalayong Gehenna” parehas nga nagtumong sa permanente ug walay kataposang kalaglagan.—Pinadayag 20:14, 15; 21:8; Mateo 18:9.

“Pagasakiton adlaw ug gabii hangtod sa kahangtoran”—Sa unsang paagi?

 Kon ang linaw nga kalayo nagsimbolo sa kalaglagan, nganong ang Bibliya nag-ingon nga ang Yawa, mapintas nga mananap, ug ang mini nga manalagna didto “pagasakiton adlaw ug gabii hangtod sa kahangtoran”? (Pinadayag 20:10) Tagda ang upat ka rason kon nganong dili kini literal nga pagsakit:

  1.   Aron ang Yawa sakiton sa walay kataposan, kinahanglang buhi siya hangtod sa hangtod. Apan ang Bibliya nag-ingon nga siya wagtangon, o laglagon.—Hebreohanon 2:14.

  2.   Ang kinabuhing walay kataposan maoy gasa gikan sa Diyos, dili silot.—Roma 6:23.

  3.   Ang mapintas nga mananap ug mini nga manalagna maoy mga simbolo busa dili kini makasinatig literal nga pagsakit.

  4.   Ang konteksto sa Bibliya nagpakita nga ang pagsakit sa Yawa mao ang pagbilanggo o paglaglag kaniya sa walay kataposan.

 Sa Bibliya ang pulong nga gigamit alang sa “pagsakit” mahimong magkahulogan usab ug “pagkabilanggo.” Pananglitan, ang Gregong pulong alang sa “magsasakit” nga gigamit sa Mateo 18:34 gihubad nga “magbalantay sa bilanggoan” sa daghang Bibliya. Gipakita niini ang koneksiyon tali sa pulong “pagsakit” ug “pagkabilanggo.” Sa susama, ang pulong nga “pagsakit” sa Mateo 8:29 gitumbasan sa Lucas 8:30, 31 ug “kahiladman”—mahulagwayong dapit sa pagkawalay-kalihokan o kamatayon. (Roma 10:7; Pinadayag 20:1, 3) Sa pagkatinuod, daghang beses gigamit sa basahon sa Pinadayag ang pulong “pagsakit” sa simbolikal nga paagi.—Pinadayag 9:5; 11:10; 18:7, 10.