Laktaw ngadto sa video

Laglagon ba ang Yuta?

Laglagon ba ang Yuta?

Tubag sa Bibliya

 Dili. Ang planetang Yuta dili laglagon, dili sunogon, o pulihan. Ang Bibliya nagtudlo nga gilalang sa Diyos ang yuta aron puy-an hangtod sa hangtod.

  •   “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”​—Salmo 37:29.

  •   “Gitukod [sa Diyos] ang yuta ibabaw sa pihong mga dapit niini; kini dili matarog . . . hangtod sa kahangtoran.”​—Salmo 104:5.

  •   “Ang yuta magpabilin bisan hangtod sa panahong walay tino.”​—Ecclesiastes 1:4.

  •   “Ang Mag-uumol sa yuta ug ang Magbubuhat niini, . . . wala maglalang niini sa wala lamay kapuslanan, nga nag-umol niini aron pagapuy-an.”​—Isaias 45:18.

Malaglag kaha sa tawo ang yuta?

 Dili tugotan sa Diyos nga bug-os malaglag sa mga tawo ang yuta pinaagi sa polusyon, gubat, o sa ubang paagi. Hinunoa, iyang ‘laglagon ang mga nagalaglag sa yuta.’ (Pinadayag 11:18) Unsaon niya kana paghimo?

 Pulihan sa Diyos ang gobyerno sa tawo ug usa ka hingpit nga langitnong Gingharian kay wala mapanalipdi sa gobyerno sa tawo ang yuta. (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10) Ang maong Gingharian pagamandoan sa Anak sa Diyos, si Jesu-Kristo. (Isaias 9:6, 7) Sa dinhi si Jesus sa yuta, iyang gipakita ang iyang gahom sa pagkontrolar sa hangin ug dagat. (Marcos 4:35-41) Ingong Hari sa Gingharian sa Diyos, si Jesus bug-os nga magkontrolar sa yuta ug sa kahimtang sa panahon. Iyang bag-ohon ang mga kahimtang sa yuta, ug maparehas na kini sa kahimtang kaniadto sa garden sa Eden.​—Mateo 19:28; Lucas 23:43.

Di ba gitudlo sa Bibliya nga sunogon sa kalayo ang yuta?

 Ang Bibliya wala magtudlo niana. Kana nga ideya sagad naggikan sa sayop nga pagsabot sa 2 Pedro 3:7 nga nag-ingon: “Ang mga langit ug ang yuta nga naglungtad karon gitagana alang sa kalayo.” Niay duha ka importanteng punto nga makatabang nato nga masabtan ang kahulogan niining mga pulonga:

  1.   Sa Bibliya, daghag kahulogan ang mga pulong nga “mga langit,” “yuta,” ug “kalayo.” Pananglitan, ang Genesis 11:1 nag-ingon: “Ang tibuok yuta nagpadayon nga may usa ka pinulongan.” Ang “yuta” dinhi nagtumong sa mga tawo.

  2.   Ang nag-unang mga bersikulo sa 2 Pedro 3:7 nagpakita sa kahulogan sa mga langit, yuta, ug kalayo nga gihisgotan dinhi. Ang bersikulo 5 ug 6 nagtandi niini sa Lunop sa panahon ni Noe. Adtong panahona, gilaglag ang karaang kalibotan, pero wala malaglag ang atong planeta. Hinunoa, gilaglag sa Lunop ang bayolenteng mga tawo, o “yuta.” (Genesis 6:11) Gilaglag usab niini ang usa ka matang sa “mga langit”​—mga tawo nga maoy nagmando sa yuta. Busa ang daotang mga tawo maoy gilaglag, dili ang atong planeta. Si Noe ug ang iyang pamilya naluwas dihang gilaglag ang maong kalibotan ug nagpuyo sila sa yuta human sa Lunop.​—Genesis 8:15-18.

 Sama sa Lunop, ang “kalayo” nga giingon sa 2 Pedro 3:7 maglaglag sa kalibotan sa daotang mga tawo, dili sa atong planetang Yuta. Ang Diyos nagsaad ug “bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta, . . . ug niini magpuyo ang pagkamatarong.” (2 Pedro 3:13) Ang “bag-ong yuta,” o bag-ong katilingban sa mga tawo, pagamandoan sa “bag-ong mga langit,” o bag-ong kagamhanan​—ang Gingharian sa Diyos. Ang yuta mahimo na unya nga usa ka malinawong paraiso ilalom sa pagmando niana nga Gingharian.​—Pinadayag 21:1-4.